Khi sử dụng Failover Hosting, quý khách có thể gặp trường hợp không truy cập được file manager, nguyên nhân chính là do :

  1. Thư mục log bị xóa
  2. Dung lượng ổ cứng đầy hay số lượng files , vượt quá tài nguyên được cung cấp.

Để xử lý lỗi, quý khách SSH vào gói hosting và thực hiện sửa chữa. (Thông tin quý khách lấy ở phần SSH - SFTP Connector)

1. Đối với lỗi thiếu thư mục log, quý khách chạy lệnh ls -lht sẽ không thấy thư mục .

ls -lht 

Do thư mục log là thư mục của hệ thống nên việc xóa sẽ làm ảnh hưởng khiến file manager không thể vào được. Để tạo lại, quý khách chạy lệnh :

mkdir -p log/php7-fpm/session

Sau khi xong, thư mục log đã được tạo lại và file manager có thể truy cập được.

2.Dung lượng ổ cứng đầy , vượt quá tài nguyên được cung cấp.

Trong trường hợp này, quý khách có thể thấy thông số Disk và inode vượt quá 100% mức dẫn đến lỗi. Quý khách SSH và thực hiện gõ lệnh sau để kiểm tra dung lượng :

du -sh *

Từ đây, quý khách xác định dung lượng và tiến hành xử lý để giảm tải . Trong trường hợp này, thư mục log đang chiếm nhiều tài nguyên do lưu trữ các phiên, lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. Mình sẽ tiến hành xóa và tạo lại thư mục log như sau :

rm -rf log
mkdir -p log/php7-fpm/session

Sau đó chạy lại lệnh du như trên để kiểm tra lại :

Thành công ! Thư mục log đã được giảm tải. 

Select country you prefer.

Chat với chúng tôi