[Video] Hướng dẫn cài đặt tính năng SSL Manager

Bạn cần website của mình hiển thị ổ khóa bảo mật, có https:// như ảnh đính kèm:

Với sản phẩm Secure Webhosting, Bạn có thể tùy ý cài đặt SSL như vậy. Tuy nhiên, SSL có 2 loại: Miễn phí và tính phí.

+  SSL Miễn phí được cung cấp bởi Let's Encrypt. SSL này sẽ được sử dụng trong 3 tháng/lần cài đặt. Hết 3 tháng sẽ cần phải cài đặt lại. 
+  SSL Tính phí được cung cấp bởi nhiều nhà đăng ký khác nhau như TenTen cung cấp là SSL của GlobalSign. Thời gian sử dụng sẽ là 1 năm. Hết 1 năm sẽ cần phải renew.

Và chỉ một vài click như ảnh dưới đây hoặc xem video hướng dẫn tại đây, bạn có thể tiến hành cài đặt SSL cho từng website

  • FAQ liên quan

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi