Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi Plan của dịch vụ Cloud VPS.

* Riêng Plan 1 không thể thay đổi sang Plan khác.

Chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái

m1

Danh sách máy chủ sẽ được hiển thị. Click vào tên máy chủ đích mà bạn muốn thay đổi gói.

* Chỉ VPS đã tạm dừng hoạt động mới có thể thay đổi gói.

m5

Click vào [Thay đổi Plan]

change1

Vui lòng chọn Plan bạn muốn thay đổi và kiểm tra chi phí sau khi thay đổi Plan. Click vào nút [Có] để hoàn tất thủ tục thay đổi.

change2

Tại trường Plan trong mục [Cài đặt VPS], thông báo [Đang thay đổi Plan] sẽ được hiển thị. Sau một khoảng thời gian, việc thay đổi Plan sẽ được hoàn tất.

change3

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi