Điều khoản | Z.com Cloud VPS - Tốc Độ Cao Khởi Tạo Trong 1 Phút

Hợp đồng khung của Z.com

1. Thông tin

 • 1.1

  GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC. là một công ty cổ phần được thành lập theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Z.com"), công ty cung cấp các dịch vụ trực tuyến bao gồm đăng ký tên miền, dịch vụ lưu trữ và chứng chỉ số SSL và dịch vụ tạo ứng dụng.

 • 1.2

  XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ HỢP ĐỒNG KHUNG NÀY
  Hợp đồng khung này (sau đây gọi là "Hợp đồng" hoặc "MSA") đưa ra các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ (sau đây gọi chung là "Dịch vụ") từ Z.com. Hợp đồng này do Z.com và bạn ký kết, và nó có hiệu lực từ ngày bạn sử dụng Dịch vụ. Nó có giá trị ràng buộc đối với các bên liên quan và những người thừa kế, người đại diện hợp pháp, người được chỉ định và các nhà thầu phụ. Bạn có thể ký kết hợp đồng này này bằng cách nhấn vào hộp chọn để “Chấp nhận” và bằng cách gửi yêu cầu có liên quan. Khi bạn chấp nhận, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Hợp đồng này, và tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này sẽ chi phối việc bạn mua và sử dụng các dịch vụ do Z.com cung cấp.

 • 1.3

  Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tới chúng tôi:
  E-mail: hotro.web.vn@z.com

2. Các định nghĩa

 • 2.1

  “Chúng tôi”, “của chúng tôi” có nghĩa là Z.com.

 • 2.2

  “Bạn”, “của bạn”, “người dùng” là bất cứ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào đồng ý với Hợp đồng này, có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, hoặc sử dụng các dịch vụ. Hợp đồng này không trao bất cứ quyền lợi, lợi ích nào cho bên thứ ba.

 • 2.3

  "Ngày làm việc" có nghĩa là ngày làm việc chính thức khác không kể ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc vào bất kỳ ngày lễ chính thức nào của Việt Nam.

 • 2.4

  "Thông tin mật" có nghĩa là bất kỳ và tất cả các thông tin bí mật hoặc các thông tin về quyền sở hữu cũng như các tài liệu, dữ liệu có liên quan đến Hợp đồng hoặc Đơn đặt hàng do “Bên tiết lộ” cấp cho “Bên nhận” dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện truyền thông nào, bao gồm các thông tin như sau: tất cả các bí mật thương mại; sản phẩm, dịch vụ, thiết kế, công nghệ, quy trình, dữ liệu kỹ thuật, công nghệ, phương pháp, khái niệm và các thông tin quan; thông tin liên quan đến kế hoạch kinh doanh, bán hàng hoặc các phương pháp tiếp thị và danh sách khách hàng hoặc các yêu cầu; và các điều khoản cụ thể của khách hàng hoặc giá cả và các thông tin khác được quy định trong Hợp đồng này và/hoặc bất kỳ Yêu cầu nào.

 • 2.5

  "Nội dung" có nghĩa là tất cả các nội dung, dữ liệu, video, các mẫu hoặc các thông tin dưới mọi hình thức được khách hàng tải lên thông qua dịch vụ Z.com, kể cả các nội dung do bên thứ ba tải lên thông qua dịch vụ Z.com theo sự chỉ định của khách hàng.

 • 2.6

  “Chuyển giao” có nghĩa là bất kỳ tài liệu hữu hình và vô hình bao gồm tài liệu, phần mềm, công việc hoặc thiết kế được Z.com hoặc các nhà thầu phụ của Z.com chuẩn bị hoặc cung cấp trong quá trình thực hiện dịch vụ.

 • 2.7

  "Quyền sở hữu của Z.com" có nghĩa là tất cả các sở hữu trí tuệ do Zcom sử dụng hoặc phát minh nhằm cung cấp các dịch vụ, bao gồm các văn bản, phần mềm, mã nguồn, các giao diện lập trình ứng dụng (API), hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng chứa đựng trong đó và các phương tiện khác.

 • 2.8

  “Sở hữu trí tuệ” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các sáng chế, đăng ký sáng chế, bằng sáng chế, thiết kế, bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, tên miền, quyền tác giả, bí quyết và bí mật thương mại khác, và tất cả các sở hữu trí tuệ khác, quyền sao chép, và hình thức bảo hộ có tính chất tương tự ở bất cứ nơi nào trên thế giới (dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký và bao gồm quyền đăng ký sở hữu trí tuệ) trong các trường hợp đều được bảo vệ theo pháp luật của bất kỳ cơ quan nào có thẩm quyền.

 • 2.9

  “Yêu cầu” có nghĩa là các yêu cầu đối với dịch vụ đăng ký tên miền Z.com, dịch vụ lưu trữ Z.com, dịch vụ chứng chỉ số SSL, và/hoặc dịch vụ Z.com MyStoreApp và chúng là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

3. Cam đoan và tuyên bố

 • 3.1

  Nếu bạn là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp để ký kết Hợp đồng này, thì bạn phải bảo đảm rằng bạn có quyền ràng buộc doanh nghiệp vào tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.

 • 3.2

  Z.com tuyên bố và cam đoan rằng:

 • (i)

  Z.com sở hữu đầy đủ và hoàn toàn tất cả các quyền, phê duyệt, giấy phép, chấp thuận cần thiết để thực hiện nghĩa vụ, các quyền, và thực hiện việc cấp giấy phép dưới đây theo Hợp đồng này và (ii) các Dịch vụ của Z.com được khách hàng sử dụng theo quy định của Hợp đồng này không xâm phạm hoặc sẽ không xâm phạm đến các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

 • 3.3

  Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng

 • (i)

  họ sở hữu đầy đủ và hoàn toàn tất cả các quyền, phê duyệt, giấy phép, đồng ý và chấp thuận cần thiết để thực hiện nghĩa vụ, các quyền, và thực hiện việc cấp giấy phép dưới đây theo Hợp đồng này và (ii) việc sử dụng các Nội dung thông qua các dịch vụ của Z.com do khách hàng kích hoạt trực tiếp hoặc gián tiếp không xâm phạm hoặc sẽ không xâm phạm đến các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, không vi phạm các quy định về bảo vệ bản quyền, thương hiệu, liên quan đến tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật.

 • 3.4

  Các bên tuyên bố và cam đoan rằng họ có đầy đủ năng lực pháp luật và thẩm quyền ký kết Hợp đồng này.

4. Cung cấp các Dịch vụ và Yêu cầu

 • 4.1

  Hợp đồng này được áp dụng mỗi khi khách hàng tham gia vào Z.com để cung cấp các Dịch vụ. Dịch vụ không bao gồm bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của Bên Thứ Ba do Khách hàng mua từ bên thứ ba hoặc do Z.com mua cho Khách hàng, không kể giấy bảo hành của Bên Thứ Ba đã được gia hạn thêm thời hạn bảo hành do các nhà sản xuất cung cấp và các trường hợp khác.

 • 4.2

  Bạn có thể nhập Các yêu cầu đến chúng tôi, trong đó mô tả về từng Dịch vụ mà bạn sẽ sử dụng. Bạn có thể truy cập vào vào các dịch vụ đăng ký tên miền Z.com tại https://domain.z.com/vn/, dịch vụ lưu trữ Z.com tại https://cloud.z.com/vn/, dịch vụ chứng chỉ số SSL Z.com tại https://ssl.z.com/vn/ và dịch vụ Z.com MyStoreApp tại https://storeapp.z.com/vn/. Các yêu cầu về dịch vụ và các các điều khoản của nó là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này. Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa Hợp đồng này và Yêu cầu thì các điều khoản trong Yêu cầu sẽ được ưu tiên.

 • 4.3

  Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các Dịch vụ phù hợp với Hợp đồng này và các điều khoản của Yêu cầu mà bạn đã thực hiện. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào theo yêu cầu của chính bạn cho đến khi chúng tôi tiến hành cung cấp các Dịch vụ đó.

 • 4.4

  Theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, các Yêu cầu và các chính sách, thủ tục khác của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực thương mại hợp lý để cố gắng cung cấp các Dịch vụ.

5. Duy trì các Dịch vụ

 • 5.1

  Z.com sẽ sửa chữa hoặc bảo dưỡng các dịch vụ bằng chi phí riêng của mình trong suốt quá trình thực hiện các điều khoản của Dịch vụ, trừ khi có thoả thuận khác giữa các bên.

 • 5.2

  Z.com từ chối cam kết rằng dịch vụ do Z.com cung cấp sẽ và cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu của bạn hoặc là các dịch vụ đó sẽ không xảy ra sự cố, thời gian, bảo mật hoặc các lỗi sẽ được phát hiện. Z.com cũng không chịu trách nhiệm đối với các kết quả do quá trình sử dụng, các lỗi phát sinh chưa được phát hiện và công bố trước đó. Tuy nhiên, Z.com sẽ hoàn thiện ở mức tối đa để cung cấp các dịch vụ tốt nhất và đầy đủ nhất cho Khách hàng.

 • 5.3

  Khách hàng phải chịu các chi phí phát sinh từ thiệt hại trong quá trình sử dụng do chính khách hàng gây ra như sử dụng sai hoặc lạm dụng hệ thống và các thành phần hệ thống (ví dụ như sử dụng các thiết bị hoặc phụ kiện không tương thích, không tuân theo hướng dẫn sử dụng, truyền tải dữ liệu với khối lượng lớn, tần suất cao tới bất kỳ một dịch vụ nào do Z.com cung cấp, sử dụng hệ thống DNS của Z.com hoặc trên hosting của Z.com hoặc các hành vi khác do Z.com tự đánh giá là nguyên nhân gây ra quá tải hoặc ngập lụt hệ thống) và khách hàng đồng ý rằng Z.com có quyền tạm khóa việc sử dụng dịch vụ của bạn.

6. Tài khoản

 • 6.1

  Để sử dụng dịch vụ, khách hàng cần phải tạo một tài khoản tại trang web của Z.com:
  https://cloud.z.com/vn/login/ bằng tên và mật khẩu của mình (sau đây gọi là “Giấy chứng nhận”). "Tài khoản" là cách thức duy nhất để khách hàng có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của Z.com. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động có liên quan đến Tài khoản của mình cho dù hoạt động đó có được khách hàng ủy quyền hay không, và Z.com có quyền dựa trên Giấy chứng nhận do Khách hàng cung cấp để xác thực việc sử dụng các dịch vụ của khách hàng mà không cần phải hỏi thêm bất cứ thông tin nào. Khách hàng phải thông báo cho Z.com ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ hành vi xâm phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của mình. Z.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào của khách hàng phát sinh do sử dụng trái phép tài khoản của mình.

 • 6.2

  Những người từ tuổi trở lên mới được tạo tài khoản. Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn sử dụng Dịch Vụ thì cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký, mở một Tài khoản đứng tên của họ và chịu toàn bộ trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ theo Hợp đồng này. Người dùng đã đăng ký Tài khoản có thể sử dụng Tài khoản hoặc cho phép trẻ em chưa thành niên của họ sử dụng tài khoản đã đăng ký. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua Tài khoản của bạn, và cha mẹ hoặc người giám hộ phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động do con chưa thành niên của họ thực hiện thông qua Tài khoản.

 • 6.3

  Bạn phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân khi tạo Tài khoản (sau đây gọi tắt là "Thông tin tài khoản") và duy trì, cập nhật kịp thời các thông tin tài khoản để đảm báo tính đúng đắn, chính xác, đầy đủ của Tài khoản. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ hoặc thông tin khiến Z.com có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ thì Z.com có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ Tài khoản của bạn, từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng các Dịch vụ ở hiện tại hoặc trong tương lai. Và trong trường hợp này, Z.com không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay thiệt hại xảy ra do hành vi vi phạm của Khách hàng.

7. Các nghĩa vụ của khách hàng

 • 7.1

  Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng việc sử dụng các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ nội dung nào do khách hàng yêu cầu phải tuân theo Hợp đồng này, các Yêu cầu, tất cả các luật và quy định hiện hành.

 • 7.2

  Khách hàng sẽ không được sử dụng các Dịch vụ của Z.com (do Z.com đơn phương quyết định) trong các trường hợp sau:

 • (a)

  Bất hợp pháp, thúc đẩy hoặc khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo tại Việt Nam;

 • (b)

  Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào các hoạt động khiêu dâm trẻ em hoặc bóc lột trẻ em;

 • (c)

  Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia khủng bố, bạo lực chống lại loài người, động vật, hoặc tài sản;

 • (d)

  Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào bất kỳ thư rác hoặc email rác không mong muốn khác, đột nhập vào máy tính, hệ thống máy tính để lấy thông tin mật.

 • (e)

  Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của Z.com, Người dùng hoặc bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp khác.

 • (f)

  Vi phạm các quyền của Z.com, Người dùng hoặc bất kỳ người cá nhân, doanh nghiệp khác, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân hoặc vi phạm bất kỳ
  nghĩa vụ bảo mật nào đối với Người dùng hoặc bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp khác.

 • (g)

  Can thiệp vào hoạt động vận hành của các Dịch vụ;

 • (h)

  Chứa hay cài đặt bất kỳ loại virus, Trojan hoặc các mật mã, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, làm hư hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm hoặc phần cứng; hoặc

 • (i)

  Chứa ngôn ngữ dối trá hoặc giả mạo, hoặc đưa ra các tuyên bố vô căn cứ hay so sánh có liên quan đến Z.com hoặc các Dịch vụ của Z.com

 • (j)

  Gửi quảng cáo thương mại và / hoặc hàng loạt email hoặc hoặc fax mà không có sự đồng ý trước của người nhận.

 • (k)

  Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

 • (l)

  Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

 • 7.3

  Khách hàng không được sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của các Dịch vụ hoặc Quyền sở hữu của Z.com mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Z.com. Sự đồng ý bằng văn bản của các bên có thể được thực hiện qua email hoặc fax hoặc các tệp đính kèm trong email, hoặc bằng các phương tiện khác.

 • 7.4

  Khách hàng không được bán lại hoặc cung cấp các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ công nghệ có liên quan của Z.com mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Z.com

 • 7.5

  Khách hàng không được sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của các Dịch vụ hoặc bất kỳ các công nghệ có liên quan.

 • 7.6a

  Khách hàng không được truy cập vào Quyền sở hữu của Z.com hoặc nội dung của khách hàng được đăng tải, công bố hoặc gửi qua tài khoản của khách hàng ("Nội dung Người dùng"), thông qua bất kỳ công nghệ hoặc các phương tiện khác mà không thông các Dịch vụ hoặc các phương tiện khác do Z.com chỉ định.

 • 7.6b

  Trong trường hợp, Khách hàng vô tình hoặc cố ý tạo & xoá dịch vụ Cloud liên tục gây ảnh hưởng đến hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành khoá tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn tuỳ thuộc vào mức độ gây ảnh hưởng. Đồng thời, toàn bộ số dư trong tài khoản sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

 • 7.7

  Khách hàng không được cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

 • 7.8

  Khách hàng không được sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

 • 7.9

  Khách hàng cần lưu giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của dịch vụ hoặc tài khoản quản lý khách hàng và lập tức thông báo cho Z.com khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác.

 • 7.10

  Khách hàng không được tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

 • 7.11

  Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ phải cam kết phản ánh trung thực về chất lượng dịch vụ của Z.com trên mọi phương tiện truyền thông, website, diễn đàn… Mọi phản ánh đều phải kèm theo bằng chứng xác thực. Z.com có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu phát hiện nội dung phản ánh không xác thực và mang tính công kích, bôi nhọ làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Z.com.

 • 7.12

  Khách hàng đồng ý sao lưu tất cả các Nội dung Người dùng để khách hàng có thể truy cập và sử dụng nó khi cần thiết. Z.com không đảm bảo việc sao lưu bất cứ Tài khoản hoặc Nội dung người dùng nào, và khách hàng chấp nhận mọi rủi ro có liên quan đến Nội dung Người dùng.

 • 7.13

  Khách hàng cần hiểu rằng Z.com thỉnh thoảng có thể liên lạc với họ nội dung có liên quan đến Tài khoản của họ, và khách hàng không có quyền bảo đảm sự riêng tư trong những lần tiếp xúc như vậy; khách hàng phải đồng ý để Z.com ghi âm lại toàn bộ nội dung của các cuộc tiếp xúc đó. Khách hàng phải biết rằng theo quy định của pháp luật thì các cuộc ghi âm đó có thể được đưa ra làm bằng chứng trong vụ kiện tụng pháp lý, trong đó Z.com là một bên của vụ kiện.

 • 7.14

  Nếu khách hàng gửi, công bố hoặc trình Nội dung Người dùng thông qua các Dịch vụ thì khách hàng phải bảo đảm với Z.com rằng:

 • (a)

  Khách hàng có tất cả các quyền cần thiết để gửi, công bố hoặc trình Nội dung người dùng tài khoản thông qua các Dịch vụ và;

 • (b)

  Nội dung Người dùng không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
  7.x Khi đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại Z.com, Khách hàng phải thông báo, cập nhật thông tin tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn theo quy định tại Điều

 • 7.15

  Khi đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại Z.com, Khách hàng phải thông báo, cập nhật thông tin tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn theo quy định tại Điều 21 Thông tư 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 (được hướng dẫn cụ thể tại Z.com Domain Name Registration Service Order) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin thông báo, cập nhật.

 • 7.16

  Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung website, ứng dụng, dữ liệu trên máy chủ của mình và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía cơ quan chức năng (nếu có) nếu như nội dung vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 • 7.17

  Ngoài các nghĩa vụ nêu trên, Khách hàng khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Z.com phải phải thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet; quản lý thông tin trên mạng quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; đồng thời phải tuân thủ các qui định và sự ràng buộc của khác của Z.com và ICANN.

8. Các nghĩa vụ của Z.com

 • 8.1

  tZ.com đồng ý (a) thực hiện các dịch vụ có sẵn cho khách hàng theo quy định của Hợp đồng này, kể cả các Yêu cầu hiện hành của khách hàng; và (b) thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Yêu cầu hiện hành.

 • 8.2

  Z.com có nghĩa vụ:

  • a)

   Quản lý đầy đủ thông tin Khách hàng ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế tại Z.com.

  • b)

   Hướng dẫn Khách hàng đăng ký sử dụng tên miền quốc tế thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam theo quy định tại Điều 21 Thông tư 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014.

  • c)

   Thực hiện chế độ báo cáo danh sách cập nhật các tên miền quốc tế mà Z.com đang quản lý về VNNIC trên môi trường mạng tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn.

  • d)

   Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền quốc tế có liên quan

  • e)

   Tuân thủ các qui định và hướng dẫn khác của VNNIC, ICANN và các qui định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

 • 8.3

  Z.com không bị ràng buộc bởi trách nhiệm bảo toàn dữ liệu, hoạt động của website, máy chủ khách hàng và cung ứng đày đủ các dịch vụ khác cho Khách hàng sau khi tới hạn thanh toán Hợp đồng hoặc Yêu cầu dịch vụ mà khách hàng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

9. Chi phí và các khoản phải trả

 • 9.1

  Khách hàng phải trả cho Z.com phí sử dụng dịch vụ trong thời gian sử dụng dịch vụ theo Hợp đồng này và/hoặc Yêu cầu có liên quan.

 • 9.2

  Khách hàng sẽ thanh toán theo quy định của các "Phương thức thanh toán" được quy định trong Hợp đồng này và/hoặc Yêu cầu có liên quan. Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng thẻ tín dụng hợp lệ, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến qua "Paypal", nộp tiền đặt cọc tại “Trả trước cho Z.com", hoặc bằng tiền mặt. Khách hàng phải thực hiện việc thanh toán đúng thời hạn.

 • 9.3

  Đối với các dịch vụ đang sử dụng, khách hàng sẽ được thông báo 7 ngày trước khi hết hạn. Việc thanh toán trễ phải được thông báo cho Z.com và được chúng tôi chấp nhận. Nếu khách hàng không thanh toán theo thời gian quy định được phép thanh toán trên hệ thống cho từng dịch vụ thì chúng tôi sẽ ngừng dịch vụ cung cấp cho khách hàng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại nào của khách hàng.

 • 9.4

  Khách hàng phải chịu trách nhiệm và phải trả bất kỳ khoản thuế, nghĩa vụ, hoặc các khoản tương tự phát sinh từ Yêu cầu của Khách hàng (trừ các loại thuế đánh vào thu nhập của Z.com). Các khoản phải trả này không được khấu trừ khi tính thuế.

 • 9.5

  Nếu Z.com nỗ lực đòi nợ Khách hàng do Khách hàng không chịu trả các khoản chi phí phát sinh theo Hợp đồng này và/hoặc Yêu cầu của khách hàng thì Khách hàng phải trả các chi phí hợp lý của Z.com, kể cả chi phí thuê luật sư, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có) phát sinh do việc không trả hoặc trả không đầy đủ, đúng hạn của Khách hàng gây ra. Khách hàng đồng ý rằng Z.com có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết và hợp pháp để có thể thu hồi các khoản phí đó. Khách hàng cũng đồng ý rằng trong các biện pháp thực hiện thu hồi các khoản cần thanh toán còn nợ đọng sẽ bao gồm nhưng không hạn chế biện pháp ngừng thực hiện yêu cầu đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của Khách hàng mà không cần báo trước.

 • 9.6

  Trong phạm vi cho phép của pháp luật, các khoản chi phí phải trả theo Hợp đồng này và/hoặc Yêu cầu của khách hàng là các khoản không hoàn lại và không thể hủy ngang dù cho khách hàng ngừng, chấm dứt hoặc chuyển giao việc sử dụng dịch vụ trước Thời hạn.
  Trường hợp tài khoản khách hàng bị Black/Khóa do vi phạm quy định sử dụng của Zcom (tạo xóa VPS/ spam dịch vụ) sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.

 • 9.7

  Z.com có thể tự do thay đổi hoặc sửa đổi các khoản phí bất cứ lúc nào, và những thay đổi hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi Z.com đăng lên trang web của mình. Nếu khách hàng đã mua hay sử dụng dịch vụ trong thời hạn vài tháng hay vài năm thì những thay đổi, sửa đổi liên quan đến giá cả, chi phí sẽ có hiệu lực khi phát sinh các yêu cầu mới đối với Dịch vụ.

 • 9.8

  Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các nghĩa vụ tài chính đầy đủ và đúng hạn để đảm bảo hoạt động của các tên miền/hosting/máy chủ và các dịch vụ khác diễn ra bình thường. Trong mọi trường hợp, Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại xảy ra cho mình, người dùng hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào khác do việc tạm ngưng, huỷ dịch vụ cung cấp cho Khách hàng xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán của chính Khách hàng.

 • 9.9

  Khách hàng phải có trách nhiệm đối với các khoản tiền nạp vào tài khoản tại Z.com. Tất cả các khoản tiền nạp vào tài khoản Myzcom được hoàn tất Khách hàng sẽ không thể rút về. Tương tự như các giao dịch thanh toán cho tất cả các dịch vụ tên miền sau khi được kích hoạt hoàn tất thì khách hàng cũng không thể yêu cầu hoàn lại.

10. Thời hạn

 • 10.1

  Hợp đồng này sẽ có hiệu lực từ Ngày phát sinh mỗi Yêu cầu (theo mô tả trong mỗi Yêu cầu) và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Yêu cầu hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt theo Hợp đồng này và theo thời hạn của mỗi Yêu cầu. Thời hạn này có thể được khách hàng gia hạn theo thời hạn của mỗi Yêu cầu.

 • 10.2

  Lưu ý rằng cho dù Hợp đồng hoặc Yêu cầu hoặc thời gian gia hạn Hợp đồng đã hết nhưng nếu Khách hàng còn khoản Phí chưa thanh toán hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào chưa hoàn thành đối với Z.com hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam thì điều khoản hoặc thoả thuận tương ứng về trách nhiệm đó của Khách hàng vẫn tiếp tục có hiệu lực pháp lý làm cơ sở giải quyết.

11. Chấm dứt hợp đồng/yêu cầu

 • 11.2

  Z.com hoặc khách hàng có thể chấm dứt Hợp đồng này hoặc Yêu cầu mà không cần bất cứ lý do gì bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia ít nhất mười (10) ngày làm việc trước ngày chấm dứt Hợp đồng, trừ trường hợp trong Yêu cầu có quy định khác.

 • 11.2

  Căn cứ vào sự xem xét, nhận định và đánh giá của Z.com về vi phạm của Khách hàng, Z.com có quyền đơn phương đình chỉ việc cung cấp các Dịch vụ ngay lập tức (bao gồm cả việc gỡ bỏ và hủy bỏ Nội dung Người dùng) và/hoặc hủy bỏ Hợp đồng này hoặc Yêu cầu vào bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước mà không ảnh hưởng gì đến các quyền lợi của Z.com theo Hợp đồng này hoặc theo luật áp dụng, nếu:

 • (a)

  Bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho Z.com;

 • (b)

  Bạn vi phạm các điều khoản cốt yếu của Hợp đồng này hoặc Yêu cầu

 • (c)

  Bạn bị phá sản;

 • (d)

  Việc bạn sử dụng các Dịch vụ được coi là không phù hợp;

 • (e)

  Z.com có lý do để tin rằng bạn là người lặp lại việc phạm lỗi;

 • (f)

  Bạn đang lạm dụng, quấy rối hoặc đe dọa Z.com và / hoặc bất kỳ nhân viên nào của Z.com;

 • 11.3

  Mặc dù có các điều khoản trên, Z.com vẫn có quyền từ chối, hủy bỏ, chấm dứt, đình chỉ, khóa, hoặc sửa đổi truy cập (hoặc kiểm soát) bất kỳ Tài khoản hoặc các Dịch vụ (bao gồm cả các quyền hủy bỏ hoặc chuyển giao bất kỳ việc đăng ký tên miền) vì bất cứ lý do nào, bao gồm trường hợp sau đây (kể cả các trường hợp khác):

 • (a)

  Để sửa chữa sai lầm do chúng tôi gây ra trong việc cung cấp hoặc chuyển giao bất kỳ Dịch vụ nào (bao gồm dịch vụ đăng ký tên miền);

 • (b)

  Để bảo vệ sự toàn vẹn và sự ổn định của hệ thống đăng ký tên miền, và khắc phục các sai sót trong hệ thống đăng ký tên miền.

 • (c)

  Để phát hiện kẻ gian lạm dụng phá hủy hệ thống và đưa ra và những biện pháp phòng chống;

 • (d)

  Thực hiện theo lệnh của tòa án nhằm kiện bạn và / hoặc tên miền hoặc trang web của bạn và Luật pháp;

 • (e)

  Để thực hiện yêu cầu của việc thực thi pháp luật, bao gồm trát hầu tòa;

 • (f)

  Để tuân thủ bất kỳ quy trình giải quyết tranh chấp nào;

 • (g)

  Để bảo vệ bất kỳ hành động pháp luật hoặc hành động vi phạm pháp luật mà không cần xem xét liệu hành động pháp luật hoặc vi phạm pháp luật có gây ảnh hưởng đáng kể hay không

 • (h)

  Để tránh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự có thể liên quan tới Z.com, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý, cũng như các chi nhánh của Z.com bao gồm các trường hợp bạn bị kiện hoặc đe dọa sẽ kiện chúng tôi hoặc các trường hợp khác.

Trong các trường hợp nêu trên, Z.com không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng, người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về sự gián đoạn cung ứng dịch vụ hay những thiệt hại xảy ra (nếu có) cho Khách hàng.

12. Hậu quả của việc chấm dứt Hợp đồng/Yêu cầu

 • 12.1

  Nếu Hợp đồng này bị chấm dứt, khách hàng phải trả cho Z.com các khoản quy định tại mỗi Yêu cầu liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ do Z.com thực hiện, bao gồm cả chi phí chấm dứt Hợp đồng/Yêu cầu cũng như bất kỳ chi phí hoặc phí tổn phát sinh hoặc chi phí cơ bản liên quan đến việc ký kết hợp đồng cung cấp các Dịch vụ. Chúng tôi có thể xuất hóa đơn cho tất cả các chi phí và mọi khoản phải trả khác cho chúng tôi. Bạn phải trả lệ phí và các khoản phải trả khác trong vòng 3 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng/Yêu cầu. Việc chấm dứt Hợp đồng và ngừng cung cấp dịch vụ khi chấm dứt Hợp đồng không loại trừ quyền yêu cầu thanh toán của Z.com đối với Khách hàng về các nghĩa vụ mà Khách hàng chưa hoàn thành việc thanh toán cho Z.com.

 • 12.2

  Khi chấm dứt Hợp đồng và Yêu cầu này, tất cả quyền sở hữu của mỗi bên do bên kia sở hữu có liên quan đến các Dịch vụ sẽ được hoàn trả kịp thời, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu do Z.com chuyển giao cho Khách hàng theo các Yêu cầu nhưng Khách hàng chưa thanh toán đầy đủ cho các Yêu cầu đó. Khách hàng cúng phải trả lại hoặc hủy bỏ ngay lập tức (do Z.com yêu cầu) tất cả các Thông tin bí mật, (bao gồm tất cả các bản sao) do Z.com hoặc nhân viên của Z.com phát hành. Z.com có quyền không chuyển giao và giữ lại các quyền sở hữu cũng như các quyền lợi khác của Khách hàng cho đến khi Khách hàng hoàn thành việc thanh toán đầy đủ và thực hiện xong các nghĩa vụ với Z.com.

 • 12.3

  Mặc dù có các điều khoản trên, điều 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, và 25 vẫn có hiệu lực sau ngày chấm dứt hợp đồng/yêu cầu

13. Quyền sở hữu trí tuệ

 • 13.1

  Khách hàng sở hữu và giữ lại tất cả các quyền và lợi ích đối với tất cả các tài sản trí tuệ của mình. Trừ khi có quy định khác, Hợp đồng này không chuyển giao bất cứ thứ gì có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Khách hàng cho Z.com.

 • 13.2

  Z.com sở hữu và giữ lại tất cả các quyền và lợi ích đối với tất cả các tài sản trí tuệ của mình, bao gồm các văn bản, phần mềm, mã nguồn, các giao diện lập trình ứng dụng (API), hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác, các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo chứa trong đó và các tài sản khác ("Quyền sở hữu của Z.com").
  Trường hợp chuyển giao một phần quyền sở hữu trí tuệ của các Dịch vụ cho Khách hàng thì Z.com cho phép Khách hàng sử dụng những sở hữu trí tuệ đó nhưng họ không được độc quyền, không được chuyển nhượng chúng. Trừ trường hợp có quy định khác, Hợp đồng này không chuyển giao bất kỳ quyền và lợi ích có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Z.com cho Khách hàng hoặc bên thứ ba. Z.com sẽ sở hữu tất cả các quyền và lợi ích đối với tất cả các công việc sản phẩm được chuyển giao cho khách hàng (bao gồm tất các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ) từ thời điểm công việc, sản phẩm đó được tạo ra, được phát minh, khám phá hoặc được ứng dụng lần đầu trong thực tiễn

 • 13.3

  Z.com sẽ giữ lại tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các quá trình, các công cụ và phần mềm liên quan đến các Dịch vụ. Mọi việc sử dụng của khách hàng, bao gồm cả việc thực hiện, kỹ thuật chứng minh ngược, tái sản xuất, sửa đổi, phân phối, truyền tải, tái bản, trưng bày, chuyển nhượng hoặc biểu diễn đều bị cấm trừ khi có sự cho phép của Z.com. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền tải, phát sóng, bán, cấp phép, hoặc khai thác các quyền sở hữu của Z.com cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Z.com. Trừ khi Hợp đồng hoặc Yêu cầu có quy định khác, chúng tôi có thể không cấp bất kỳ các quyền nào liên quan đến quyền sở hữu của Z.com

 • 13.4

  Trừ khi Hợp đồng này có thỏa thuận cụ thể khác, GMO-Z.com sẽ giữ quyền sở hữu độc quyền trong tất cả các Chuyển giao. Đối với các Dịch vụ được khách hàng thanh toán tiền đầy đủ, Z.com sẽ cung cấp cho khách hàng quyền sử dụng các Chuyển giao nhưng không độc quyền, không được chuyển nhượng, và phải trả tiền bản quyền để độc quyền sử dụng các Chuyển giao đó. Khách hàng đồng ý thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ các Chuyển giao theo Hợp đồng này và bất kỳ tài liệu liên quan nhằm ngăn chặn thông tin bị sao chép hoặc bị sử dụng trái phép. Khách hàng đồng ý không sửa đổi, tháo rời hoặc biên soạn lại bất kỳ các Chuyển giao nhằm khám phá những bí mật thương mại chứa đựng trong mã nguồn hoặc nhằm mục đích khác.

 • 13.5

  Khách hàng cần lưu ý rằng Hợp đồng này không phải là hợp đồng mua bán, và nó không chuyển giao cho bạn bất kỳ quyền sở hữu có liên quan đến các các Dịch vụ, Công nghệ của Z.com hoặc các quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của Z.com.

14. Bí mật

 • 14.1

  Trong quá trình thực hiện các Dịch vụ, khách hàng và Z.com có thể truy cập hoặc tiếp xúc với các thông tin mật của bên kia. Thông tin bí mật có thể không được chia sẻ với bên thứ ba trừ khi tiết lộ này là để nhân viên của Z.com hoặc khách hàng, bao gồm cả nhân viên, đại lý, tư vấn, nhà thầu phụ "cần phải biết" để thực hiên Hợp đồng hiệu quả, với điều kiện là nhân viên của Z.com đồng ý hạn chế đến mức thấp nhất sự tiết lộ các thông tin mật này và thực hiện thỏa thuận bí mật theo yêu cầu hợp lý của bên kia. Mỗi bên đồng ý để thực hiện những biện pháp phòng ngừa cần thiết để duy trì tính bảo mật của thông tin bí mật bằng cách sử dụng ít nhất cùng một mức độ bảo vệ như của bên kia nhưng trong mọi trường hợp không được dưới mức tiêu chuẩn hợp lý để duy trì tính bảo mật, và chỉ thực hiện bảo mật đối với các thông tin mà nhân viên “cần phải biết” nêu trên.
  Các Bên đảm bảo rằng các thông tin mật được bảo đảm bằng các mức độ an toàn hợp lý. Bên nhận đồng ý rằng họ sẽ giữ bí mật thông tin được tiết lộ bởi Bên tiết lộ. Các bên sẽ không sử dụng thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện Hợp đồng này hoặc việc sử dụng các Dịch vụ của khách hàng. Mỗi bên cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi vi phạm do nhân viên và các nhà thầu phụ gây ra.

 • 14.2

  Các nghĩa vụ của Bên nhận theo Điều khoản này sẽ không áp dụng cho thông tin của Bên Tiết lộ trong các trường hợp sau:

 • (i)

  Thông tin thuộc sở hữu của Bên nhận tại thời điểm công bố thông tin mà không có bất kỳ hạn chế để bảo mật các thông tin đó, (ii) Thông tin nói chung là có sẵn cho công chúng tại thời điểm công bố hoặc đã trở nên thông dụng đối với công chúng sau khi công bố thông tin mà Bên nhận không vi phạm Thoả thuận này hay hành động sai trái khác, (iii) Bên nhận nhận thông tin hợp pháp từ một bên thứ ba mà không hạn chế công khai thông tin, hoặc (iv)Thông tin được phát triển độc lập bởi Bên nhận mà không sử dụng hoặc tham chiếu đến các thông tin mật.

 • 14.3

  Bên nhận có thể tiết lộ thông tin bí mật cần thiết để thực thi pháp luật hoặc theo yêu cầu của các tổ chức chính phủ có thẩm quyền với điều kiện là trong phạm vi cho phép của pháp luật, Bên nhận thông báo bằng văn bản cho Bên tiết lộ để Bên Tiết lộ để tìm kiếm biện pháp bảo vệ hoặc phương pháp thích hợp khác để ứng phó. Việc tiết lộ thông tin mật chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của các cơ quan chính phủ và các cơ quan này ra sức tìm các biện pháp để tiếp cận với thông tin mật đó.

 • 14.4

  Khi Bên tiết lộ có yêu cầu bằng văn bản được chuyển qua email, fax hoặc các phương tiện tương tự khác, Bên nhận phải trả lại hoặc huỷ bỏ ngay lập tức các thông tin mật, bao gồm tất cả các bản sao (phải xác nhận sự phá hủy này cho Bên Tiết lộ).

 • 14.5

  Các bên đồng ý rằng bất kỳ hành vi vi phạm các quy định của Điều này có thể gây ra các thiệt hại không thể khắc phục được cho bên không vi phạm, do đó, bên không vi phạm có quyền tìm kiếm sự giúp đỡ ngoài các biện pháp theo quy định của pháp luật.

 • 14.6

  Mỗi bên phải kịp thời thông báo cho bên kia khi phát hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc tiết lộ thông tin mật, và sẽ cùng nhau hợp tác để giúp bên kia lấy lại các thông tin mật này và ngăn chặn việc sử dụng thông tin mật trái phép trong tương lai.

 • 14.7

  Nghĩa vụ bảo vệ các thông tin mật có thời hạn năm (5) năm kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng này

15. Bồi thường

 • 15.1

  Mỗi bên đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm tổn hại cho bên kia, và cán bộ, nhân viên, giám đốc, đại lý, chi nhánh, công ty con, người thừa kế cũng như những người khác bằng chính chi phí của mình nhằm ứng phó với các khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, trách nhiệm, tiền phạt của chính phủ, các chi phí (bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, chi phí kiện tụng và các chi phí khác) do một bên trực tiếp hoặc gián tiếp áp đặt trong các trường hợp (i) từ việc sử dụng các dịch vụ; (ii) bất kỳ vi phạm điều khoản nào của Hợp đồng này hoặc theo Yêu cầu; và / hoặc (iii) bất kỳ hành vi vi phạm của bên thứ ba nà, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác

 • 15.2

  Các nghĩa vụ bồi thường tại khoản này bao gồm các điều kiện sau: (a) Bên yêu cầu bồi thường phải thông báo bằng văn bản qua email, fax hoặc các phương tiện khác cho bên kia trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên yêu cầu bồi thường nhận được yêu cầu bồi thường; (b) tư vấn cho bên yêu cầu bồi thường đòi mức bồi thường hợp lý mà bên kia có thể chấp nhận được; (c) phải có sự chập thuận của bên kia về yêu cầu bồi thường; và (d) các bên phải cùng nhau hợp tác trong vấn đề yêu cầu bồi thường. Trừ trường hợp có quy định khác, nếu không có yêu cầu bằng văn bản của bên yêu cầu bồi thường thì bên kia (bên bị yêu cầu) sẽ không thỏa hiệp hay đồng ý với yêu cầu đó của bên yêu cầu bồi thường.

 • 15.3

  quyết bất lợi cho Z.com thì Z.com sẽ hành động như sau: (i) có quyền cho khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc chuyển giao Dịch vụ; (ii) sửa chữa Dịch vụ hoặc chuyển giao Dịch vụ để không bị vi phạm; (iii) thay thế Dịch vụ hoặc chuyển giao Dịch vụ tương đương không bị vi phạm; hoặc (iv) hoàn trả bất kỳ khoản phí trả trước đối với các dịch vụ bị cáo buộc vi phạm nhưng chưa được thực hiện hoặc bồi hoàn cho những khoản chuyển giao bị cáo buộc vi phạm. Z.com sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ khiếu nại phát sinh từ (i) sự thay đổi hoặc chuyển giao các Dịch vụ của khách hàng không do Z.com hoặc đại diện của Z.com thực hiện; (ii) sự kết nối, vận hành hoặc sử dụng các Dịch vụ hoặc chuyển giao Dịch vụ trong quan hệ với một bên thứ ba (sự phối hợp này gây ra vi phạm); hoặc (iii) Z.com tuân thủ các văn bản thông số kỹ thuật của khách hàng hoặc hướng dẫn, bao gồm sự kết hợp của bất kỳ phần mềm, các công cụ khác hoặc quy trình theo yêu cầu của Khách hàng.

 • 15.4

  Khách hàng sẽ bảo vệ, bồi thường và không làm tổn hại Zcom từ bất cứ khiếu kiện phát sinh ngoài các trường hợp (i) khách hàng không được cấp giấy phép thích hợp, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc bất kỳ các quyền khác, hoặc chứng chỉ, phê chuẩn liên quan của bên thứ ba, công nghệ, phần mềm hoặc các thành phần khác có liên quan đến dịch vụ, cũng như các phần mềm chỉ dẫn hoặc theo yêu cầu của khách hàng phải được cài đặt hoặc tích hợp như một phần của Dịch Vụ, hoặc (ii) bất kỳ tuyên bố không chính xác liên quan đến sự tồn tại của giấy phép hoặc bất kỳ cáo buộc chống lại Z.com do hành vi vi phạm của khách hàng hoặc Z.com bị cáo buộc vi phạm pháp luật, quy định và yêu cầu.

 • 15.5

  Trong trường hợp Z.com bị kiện bới các hành vi của khách hàng, khách hàng phải trả tất cả các khỏan bồi thường, phí tòa án, phí luật sư và các phí tổn phát sinh khác có liên quan.

 • 15.6

  Bên yêu cầu bồi thường phải chứng minh cho bên kia về các thiệt hại thực tế đã xảy ra, lỗi của bên gây ra thiệt hại và mối liên quan giữa chúng, đồng thời phải chứng minh các nỗ lực đã áp dụng để hạn chế và khắc phục các thiệt hại ở mức thấp nhất có thể.

16. Bảo mật dữ liệu và bảo vệ hệ thống của khách hàng

 • 16.1

  Z.com sẽ duy trì biện pháp hành chính, tự nhiên và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ an ninh, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu khách hàng, tức là những dữ liệu do khách hàng sở hữu và quản lý. Z.com sẽ không sửa đổi dữ liệu khách hàng hoặc truy cập dữ liệu khách hàng ngoại trừ việc cung cấp các Dịch vụ và ngăn chặn hoặc xử lý các vấn đề kỹ thuật, hoặc theo yêu cầu đề nghị hỗ trợ của khách hàng, hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng, Z.com có trách nhiệm thông báo, mời khách hàng lên làm việc theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Trong trường hợp văn bản yêu cầu của cơ quan chức năng cung cấp cho thấy vấn đề của khách hàng có yếu tố hình sự, liên quan tới chính trị, an ninh quốc gia, Z.com được miễn trừ trách nhiệm bảo mật thông tin trước yêu cầu của cơ quan công an, an ninh.

 • 16.2

  Z.com phải duy trì các thủ tục để kịp thời thông báo cho khách hàng trong trường hợp Z.com phát hiện và biết được sự mất mát, lạm dụng hoặc chiếm đoạt trái phép các dữ liệu cá nhân của khách hàng và trường hợp đó khiến Z.com phải lưu tâm.

 • 16.x

  Z.com sao lưu tự động dữ liệu hàng ngày như là biện pháp hành chính, tự nhiên và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ an ninh, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu khách hàng. Tuy nhiên, những dữ liệu này chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý và quản trị server. Chúng tôi sẽ cố gắng để sao lưu chính xác và đầy đủ những dữ liệu này. Nếu khách hàng yêu cầu cung cấp, chúng tôi sẽ gửi những bản sao lưu. Tuy vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra cho các dữ liệu này do bị phá hoại từ những người dùng bất hợp pháp, các hacker hoặc các nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn như thiên tai, hỏa họan, hư hỏng thiết bị phần cứng, đường truyền truy cập bị lỗi, lỗi DNS cuả dịch vụ…Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho khách hàng trong thời gian sớm nhất khi có sự cố đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, để tránh và hạn chế rủi ro khi xảy ra, khách hàng có trách nhiệm thường xuyên sao lưu những dữ liệu của mình.

 • 16.3

  Mặc dù Z.com sẽ nỗ lực hợp lý để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại hoặc thay đổi nào của khách hàng trong quá trình cung cấp các Dịch vụ, khách hàng nên hiểu rằng họ cần có trách nhiệm để có biện pháp thích hợp nhằm cách ly và sao lưu hệ thống máy tính của mình, kể cả các chương trình máy tính, dữ liệu và các tập tin của mình, và có những hành động cần thiết khác để bảo vệ hệ thống và dữ liệu của mình. Khách hàng cần biết rằng dữ liệu khách hàng có thể bị thay đổi hoặc bị hư hỏng trong quá trình cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trên trang web, thông qua kết nối từ xa hoặc trong các trường hợp khác.

17. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

 • 17.1

  TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI, NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐẠI LÝ, VÀ TẤT CẢ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THỨ BA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN, VỚI BẤT KỲ NGƯỜI NÀO HOẶC DOANH NGHIỆP CHO NHỮNG TỔN HẠI, THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NÀY (KỂ CẢ CÁC YÊU CẦU) HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH NGOÀI QUAN HỆ GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI, DÙ THIỆT HẠI ĐÓ PHÁT SINH TỪ BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, DÂN SỰ, HOẶC BẤT CỨ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT KHÁC, DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ BIẾT HOẶC CHƯA BIẾT VỀ KHẢ NĂNG TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI.

 • 17.2

  BẠN PHẢI BIẾT RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN, HÀNH ĐỘNG NÀO PHÁT SINH KHÔNG LIÊN QUAN HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHẢI ĐƯỢC THÔNG BÁO TRONG VONG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN, HÀNH ĐỘNG ĐÓ XẢY RA, SAU THỜI HẠN ĐÓ NẾU BẠN KHÔNG THÔNG BÁO THÌ COI NHƯ BẠN BỊ MẤT QUYỀN THÔNG BÁO, KỂ CẢ QUYỀN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG.

 • 17.3

  BẠN PHẢI BIẾT RẰNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC TỔN THẤT, THIỆT HẠI CỦA BẠN KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ CHI PHÍ BẠN PHẢI TRẢ CHO CHÚNG TÔI THEO YÊU CẦU TRONG VÒNG 12 THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA THIỆT HẠI (CÁC KHOẢN CHÚNG TÔI PHẢI TRẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU TRONG THỜI GIAN CUNG CẤP DỊCH VỤ SẼ THẤP HƠN)

 • 17.4

  BẠN CŨNG PHẢI BIẾT RẰNG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÓ THỂ PHÁT SINH CÁC SỰ CỐ, CHẬM TRỄ HOẶC CÁC VẤN ĐỀ CỐ HỮU KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MẠNG IN-TƠ-NÉT VÀTRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ, SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG HAY HÀNH VI CỦA CHÍNH Z.COM NHƯNG VỚI MỤC ĐÍCH VÌ QUYỀN LỢI CỦA CHÍNH KHÁCH HÀNG HAY NHẰM HẠN CHẾ THẤP NHẤT THIỆT HẠI CHO KHÁCH HÀNG HOẶC CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC KHÔNG DO LÔI CỦA Z.COM. Z.COM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH DO CHẬM TRỄ, TRUYỀN TÍN HIỆU THẤT BẠI HOẶC THIỆT HẠI KHÁC TRONG DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NÊU TRÊN.

18. Sự khước từ bảo đảm

 • 18.1

  THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, CHÚNG TÔI, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, VÀ TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THỨ BA CÓ QUYỀN TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, LUẬT ĐỊNH, THỂ HIỆN HAY ÁM CHỈ NÀO VỀ BẤT KỲ CÁC QUYỀN, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG HÓA, BẢO ĐẢM VỀ SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

 • 18.2

  Z.com không bị ràng buộc trách nhiệm bởi những cam kết hay thoả thuận của Khách hàng đối với Người dùng hay bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Z.com chỉ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận có hiệu lực giữa Z.com và Khách hàng.

19. Mối quan hệ giữa các bên và sự ủy quyền để thực hiện nghĩa vụ

 • 19.1

  Các bên là các chủ thể độc lập. Không bên nào có quyền hành động hoặc tạo ra nghĩa vụ, thể hiện hay ám chỉ nào thay mặt cho một bên khác trừ khi được quy định trong Hợp đồng này. Z.com có quyền chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này, hoặc thực hiện bất kỳ quyền, nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm theo Hợp đồng này với điều kiện là Z.com vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các Dịch vụ theo Hợp đồng này. Bạn không thể thay mới hợp đồng, chuyển nhượng hoặc làm hợp đồng phụ nhằm thực hiện các quyền nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này hoặc Yêu cầu mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Z.com; Z.com có quyền đơn phương chấp thuận hoặc từ chối các hành động trên của khách hàng.

 • 19.2

  Đối với tất cả các dịch vụ mà Z.com cung cấp cho Khách hàng theo Hợp đồng, Yêu cầu và các Thoả thuận có hiệu lực giữa các bên, bản thân Khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm đối với Z.com kể cả trong trường hợp Khách hàng chuyển giao, chuyển nhượng, cho phép quản lý, sử dụng dịch vụ của mình cho người khác có hay không có sự đồng ý của Z.com.

20. Sửa đổi

 • 20.1

  Z.com có thể tuỳ ý thay đổi hoặc sửa đổi Hợp đồng này và / hoặc Yêu cầu, và bất kỳ chính sách hoặc các thỏa thuận được nêu ở đây vào bất cứ lúc nào, và những thay đổi hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi những thay đổi, sửa đổi đó được đăng tải lên Website của Z.com. Việc bạn sử dụng dịch vụ sau khi có thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được xem là bạn đã chấp nhận những thay đổi của Hợp đồng này. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi trong hợp đồng thì bạn không thể tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của Z.com

 • 20.2

  Z.com có thể tuỳ ý thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng bất cứ khía cạnh nào của Dịch vụ, bao gồm giá cả, chi phí cho dịch vụ và các vấn đề khác bất cứ lúc nào, và những thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng được đăng tải lên Website của Z.com. Việc bạn sử dụng dịch vụ sau khi có thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được xem là bạn đã chấp nhận những thay đổi của Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi thì bạn không thể tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của Z.com

 • 20.3

  Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ sửa đổi nào trong Hợp đồng này có nghĩa là bạn đã chấp nhận hoàn toàn và không thể thu hồi đối với các sửa đổi đó. Bạn phải kiểm tra định kỳ các nội dung sửa đổi của Hợp đồng để biết được các thay đổi đó.

 • 20.4

  Việc thay đổi hoặc sửa đổi Hợp đồng này và/hoặc Yêu cầu, và bất kỳ chính sách hoặc các thỏa thuận được thực hiện trên tinh thần tuân thủ pháp luật, cân bằng lợi ích giữa Z.com và khách hàng và nhằm hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

 • 20.5

  Khách hàng có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ khi tới kỳ hạn thanh toán tiếp theo của hợp đồng sử dụng dịch vụ nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào hoặc sự thay đổi mới phát sinh trong nội dung Quy định sử dụng dịch vụ.

21. Luật điều chỉnh

 • 21.1

  Hợp đồng này và Yêu cầu có liên quan sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các qui định của ICANN và các thông lệ quốc tế có liên quan.

22. Giải quyết tranh chấp

 • 22.1

  Z.com và khách hàng sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp (dù trong hợp đồng, dân sự hay trường hợp khác) phát sinh hoặc liên quan đến Hợp đồng này và / hoặc các Yêu cầu thông qua thương lượng. Kết quả của các cuộc thương lượng sẽ được giữ bí mật. Thủ tục thương lượng hoà giải là bất buộc trước khi một bên có quyền đưa ra giải quyết tại cơ quan tài phán có thẩm quyền.

 • 22.2

  Trong trường hợp các bên không thể giải quyết các tranh chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc tranh chấp cho bên kia, các bên có quyền đưa tranh chấp ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 • 22.3

  Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách giải quyết tranh chấp hiện tại của Z.com. Chính sách đó được tham chiếu và trở thành một phần của thỏa thuận này và Z.com có thể sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào nhằm phù hợp hơn với các quy định liên quan của ICANN, luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các ràng buộc khác (nếu có). Mọi thay đổi của Chính sách giải quyết tranh chấp sẽ được Z.com thông báo trên website 15 ngày trước khi thay đổi chính thức có hiệu lực. Bạn đồng ý sẽ theo dõi định kỳ website của Z.com để nắm bắt các thông tin mới nhất của việc thay đổi, chỉnh sửa và bổ sung nội dung của chính sách này.

23. Sự kiện bất khả kháng

 • 23.1

  Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho bên kia về việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ của mình (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ trong thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng này vì những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của bên đó bao gồm cháy, lũ lụt, chiến tranh, cấm vận, đình công, bạo loạn, sự can thiệp của bất kỳ cơ quan chính phủ, các trường hợp khác (còn gọi là "bất khả kháng"). Trong trường hợp đó, bên chậm thực hiện nghĩa vụ phải báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng bằng văn bản. Bên trì hoãn thực hiện nghĩa vụ vì lý do bất khả kháng không phải thực hiện nghĩa vụ trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng, tuy nhiên, nếu các sự kiện bất khả kháng kéo dài quá ba mươi (30) ngày, bên kia có thể chấm dứt Dịch vụ và Hợp đồng này bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên trì hoãn thực hiện nghĩa vụ.

 • 23.2

  Một Bên không phải bồi thường thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm đối với bên kia về những thiệt hại xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng, tuy nhiên, kể cả như vậy, nếu bên bị thiệt hại không thông báo hoặc không sử dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục thiệt hại thì sẽ không được miễn trừ trách nhiệm bồi thường.

24. Sử dụng tên của khách hàng

 • 24.1

  Với sự đồng ý trước bằng văn bản của khách hàng (trừ trường hợp khách hàng giấu tên), GMO-ZC có thể sử dụng và công khai tên tuổi của khách hàng trong danh sách khách hàng của mình, danh sách giới thiệu cho các khách hàng khác (hoặc khách hàng tiềm năng), và các thông tin quảng cáo khác, bao gồm, thông cáo báo chí, tờ rơi, báo cáo, thư, giấy, phương tiện truyền thông điện tử như e-mail hoặc trang Web, các phương tiện khác.

25. Các điều khoản khác

 • 25.1

  Thông báo

  Các bên có thể gửi các thông báo, yêu cầu, đề nghị, hoặc liên lạc khác cho bên kia theo Hợp đồng này, các thông báo, yêu cầu đó phải bằng được thể hiện bằng văn bản, là bản đầu tiên được gửi đi, có đăng ký hoặc có xác nhận mail, có xác nhận là đã nhận được yêu cầu, bưu phí trả trước, hoặc được chuyển bằng cách trao tay, email hoặc fax gửi đến các bên tương ứng như sau:
  Gửi đến Công ty Cổ phần Runsystem GMO:
  Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  Gửi đến khách hàng:
  Địa chỉ do khách hàng cung cấp trong Yêu cầu gần đây nhất.

 • 25.2

  Hiệu lực từng phần

  Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là bất hợp pháp, không thể thi hành được hoặc bị bãi bỏ thì các quy định khác của Hợp đồng này vẫn tiếp tục có giá trị và hiệu lực. Điều khoản bị bãi bỏ hoặc vô hiệu đó sẽ được thay thế và áp dụng bằng điều khoản tương ứng ICANN, văn bản pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

 • 25.3

  Sự miễn trừ

  Việc các bên thất bại trong việc thực hiện các điều khoản của Hợp đồng này hoặc miễn trừ bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng cũng không ngăn cản việc thực thi hợp đồng và cũng không được coi là sự miễn trừ đối với các vi phạm tiếp theo. Bất kỳ sự miễn trừ trách nhiệm nào (ngoài những trường hợp miễn trừ theo qui định của Hợp đồng này và các Yêu cầu hoặc các tài liệu kèm theo đã được các bên ký kết) cũng không có hiệu lực trừ khi nó được các bên xác nhận bằng văn bản và có chữ ký của các bên.

  Bạn đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của Z.com đối với bạn đã được quy định và chỉ thuộc phạm vi ảnh hưởng của thỏa thuận này, mọi vi phạm của Z.com theo thỏa thuận này chỉ có phạm vi điều chỉnh tương ứng với khoản phí dịch vụ mà bạn đã thanh toán cho Z.com đối với dịch vụ gặp tranh chấp. Z.com, các nhân viên và các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại gì do việc không biết sử dụng, sử dụng không chính xác hệ thống, website của Z.com hoặc các chi phí của dịch vụ thay thế. Z.com từ chối nhận trách nhiệm với các thiệt hại do các lý do:

  • a)

   Sự chậm trễ trong truy cập vào website, hệ thống của DataPool.VN hoặc hệ thống đăng ký tên miền.

  • b)

   Dữ liệu không nhận được hoặc nhận được không đầy đủ giữa bạn và Z.com.

  • c)

   Những sự cố ngoài tầm kiểm soát của Z.com

  • d)

   Sự cố do đăng ký không kịp thời hoặc quá trình đăng ký hoặc quá trình sử dụng tên miền.

  • e)

   Sự cố do không gia hạn được hoặc bất kỳ lý do gì trong gia hạn tên miền.

  • f)

   Việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn trên hệ thống của Z.com hoặc việc sử dụng trái phép các dịch vụ của bạn do Z.com cung cấp.

  • g)

   Lỗi, thiếu sót hoặc phát biểu sai.

  • h)

   Xóa, lỗi trong lưu trữ, xử lý hoặc các hành động khác đối với thư điện tử.

  • i)

   Xử lý, cập nhật thông tin của bạn để đăng ký.

  • j)

   Sự phát triển hoặc sự gián đoạn đối với website của bạn.

  • k)

   Lỗi xảy ra do quá trình xử lý hồ sơ của bạn.

  • p)

   Hồ sơ thuộc Chính sách xử lý tranh chấp của Z.com

  • m)

   Bất kỳ hành động nào bởi bạn hoặc người ủy quyền (kể cả có sự cho phép của bạn hay không).

 • 25.4

  Thỏa thuận toàn bộ

  toàn bộ giữa các bên liên quan đến đối tượng của Hợp đồng này, và chúng sẽ thay thế tất cả các tuyên bố, đề nghị, cách hiểu, thông tin hoặc các thỏa thuận bằng văn bản hay bằng miệng trước đó có liên quan đến đối tượng của Hợp đồng.
  Thứ tự ưu tiên áp dụng trong trường hợp có nhiều điều khoản tại các văn bản khác nhau điều chỉnh chung một nội dung liên quan đến dịch vụ:

  • Yêu cầu riêng của từng dịch vụ;
  • Hợp đồng dịch vụ tổng thể;
  • Z.com Domain Name Registration Service Order;
  • Các chính sách và qui định khác.
 • 25.5

  Các bản sao

  Hợp đồng này có thể được thể hiện bằng các bản sao, mỗi bản sao cũng được xem như là bản gốc và các bản sao sẽ hợp thành tài liệu chính thức. Mục đích của điều khoản này là bản sao của Hợp đồng cũng được xem như bản gốc. Chữ ký trong các bản fax và bản sao điện tử cũng có tác dụng tương tự như bản gốc. Nếu một bên trong hợp đồng ký bằng chữ ký điện tử thì chữ ký điện tử đó cũng có hiệu lực thi hành như chữ ký bằng tay.

 • 25.6

  Dịch hợp đồng sang tiếng nước ngoài

  Để thuận tiện của khách hàng, Z.com có thể cung cấp một bản dịch không phải tiếng Anh của Hợp đồng này cho khách hàng. Các bản dịch không phải tiếng Anh của Hợp đồng này chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng các bản dịch tiếng Anh của Hợp đồng này sẽ có hiệu lực đối với tất cả các bên.

26. Chính sách hoàn tiền

 • 26.1

  Chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% nếu trong vòng 30 ngày tính từ ngày đăng ký khi Quý khách hàng không hài lòng về dịch vụ với điều kiện lỗi thuộc phía hệ thống của chúng tôi.

 • 26.2

  Chúng tôi không hoàn tiền với những nguyên nhân liên quan đến việc cài đặt/ sử dụng phần mềm hoặc thiết bị của bên thứ 3 hoặc những dịch vụ tặng kèm của sản phẩm và không áp dụng với dịch vụ tên miền.

 • 26.3

  Sau thời gian kể trên, chúng tôi sẽ không hoàn tiền với bất cứ lý do gì trừ trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Hướng dẫn dịch vụ hosting Z.com

Bản hướng dẫn dịch vụ hosting Z.com này (sau đây gọi là “bản hướng dẫn”) là một phần không thể tách rời của Hợp đồng Dịch vụ Tổng Thể (sau đây gọi là “hợp đồng” hoặc “MSA”). Các điều khoản và điều kiện sau sẽ được áp dụng cho Dịch vụ Hosting tại Z.com (Sau đây gọi là “Dịch vụ”). Bản hướng dẫn này là một ‘bản hướng dẫn’ theo đề cập trong hợp đồng và được chi phối bởi các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. Khách hàng sẽ phải đọc hướng dẫn cùng với Hợp đồng Dịch vụ Tổng Thể tại: https://cloud.z.com/vn/terms/ Bằng việc đăng ký dịch vụ, khách hàng đã hiểu và đồng ý các điều khoản và điều kiện đó cũng như là chấp nhận sự ràng buộc.

1. Định nghĩa

Trừ những điều đề cập trong Hợp đồng Dịch vụ Tổng Thể, các điều kiện và điều khoản sau được sử dụng trong bản hướng dẫn với ý nghĩa là.

 • 1.1.

  “Băng thông” là lưu lượng tín hiệu được truyền cho khách hàng và sẽ được hiển thị theo gói hosting.

 • 1.2.

  “Quy định chi tiết” là bất kỳ quy định, quy tắc tạo thành một khuôn khổ và phải được đọc cùng với nhau, đại diện cho toàn bộ các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với việc sử dụng các dịch vụ.

 • 1.3.

  “FTP” là File Transfer Protocol.

 • 1.4.

  “Hệ thống dịch vụ” là server, phần mềm và chương trình do chúng tôi vận hành để cung cấp dịch vụ.

 • 1.5.

  “Phần mềm bên thứ 3” là phần mềm hoặc ứng dụng được một đơn vị thứ 3 phát triển và sở hữu gồm Linax®, Microsoft®, cPanel, Magento®, WordPress®, Để cài đặt, chúng tôi đã ký hợp đồng để được thực hiện.

 • 1.6.

  “Dữ liệu người dùng” có nghĩa tất cả file, tài liệu được đăng tải, công khai hoặc duy trì thông qua dịch vụ hoặc website.

 • 1.7.

  “Bảng điều khiển web hosting” là giao thức phần mềm được nhà cung cấp tạo thành công cụ web hosting của người dùng qua đó người dùng có thể sử dụng chức năng của web hosting.

 • 1.8.

  "Phần cứng" là sản phẩm thiết bị số hoàn chỉnh; cụm linh kiện; linh kiện; bộ phận của thiết bị số, cụm linh kiện, linh kiện.

 • 1.9.

  "Phần mềm" là chương trình máy tính đ¬ược mô tả bằng hệ thống ký hiệu, mã hoặc ngôn ngữ để điều khiển thiết bị số thực hiện chức năng nhất định.

 • 1.10.

  "Vi rút máy tính" là chương trình máy tính có khả năng lây lan, gây ra hoạt động không bình thường cho thiết bị số hoặc sao chép, sửa đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trong thiết bị số.

 • 1.11.

  "Thư rác" là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật.

2.Dịch vụ cung cấp

 • 2.1.

  Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  • (a)

   Dịch vụ web hosting chia sẻ;

  • (b)

   Dịch vụ VPS;

  • (c)

   Dịch vụ host WordPress;

  • (d)

   Phần mềm của đơn vị thứ 3;

  • (e)

   Địa chỉ IP;

  • (f)

   Các dịch vụ liên quan từ (a) đến (e).

 • 2.2.

  Chi tiết dịch vụ vui lòng tham khảo tại đây.

3.Các loại trừ của dịch vụ

 • 3.1.

  Các loại vấn đề loại trừ đặc biệt sau không bao gồm trong dich vụ:

  • (a)

   Chi phí đăng ký tên miền không bao gồm trong chi phí dịch vụ;

  • (b)

   Tư vấn hoặc hỗ trợ thắc mắc không hợp lệ;

  • (c)

   Các truy cập bởi các nhà cung cấp vào web của khách hàng thông qua FTP hoặc các phương tiện điện tử khác, trừ khi có thỏa thuận trước với các Thành viên;

  • (d)

   Tư vấn hoặc hỗ trợ yêu cầu nhận được từ người sử dụng

4.Nghĩa vụ của khách hàng

 • 4.1.

  Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo họ không đăng tải, lưu trữ, phát tán lên website những tài liệu, thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và Quy định Quốc Tế có nội dung sau đây:

  • (a)

   Trái hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành;

  • (b)

   Trái hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của Z.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác ;

  • (c)

   Phỉ báng, vu khống hay bôi nhọ;

  • (d)

   Quấy rối hoặc đe dọa;

  • (e)

   Phân biệt đối xử giới tính, chủng tộc, tuổi tác hay căm thù;

  • (f)

   Vi phạm chính sách của Z.com trong việc đăng tải lên website của Z.com ;

  • (g)

   Chứa virus hoặc các chương trình phá hoại khác gây hại cho Z.com hoặc bên thứ ba.

  • (h)

   Tuyên truyền, đả kích, nói xấu chính phủ Việt Nam.

  • (i)

   Hướng dẫn sử dụng các thiết bị quân sự như bom, mìn,… nhằm mục đích khủng bố.

  • (j)

   Các tài liệu, thông tin mang tính chất khiêu dâm, tuyên truyền lối sống đồi truỵ.

  • (k)

   Các tài liệu, thông tin dùng ngôn ngữ thiếu văn hoá, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hoá truyền thống Việt Nam .

  • (l)

   Các tài liệu, thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh.

 • 4.x.

  Khách hàng cam kết tuân thủ các qui định của pháp luật về bản quyền, cam kết không sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký, bảo hộ bị nghiêm cấm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

  • (a)

   Sử dụng và đăng tải các công cụ để bẻ khoá phần mềm, các sản phẩm có bản quyền.

  • (b)

   Sử dụng, đăng tải phần mềm, nhạc, video, sách, hình ảnh… không có bản quyền.

  • (c)

   Các hành vi khác mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.

  Đồng thời, Khách hàng cũng có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người dùng thực hiện các hành vi nêu trên trên Website của mình.

 • 4.2.

  Khách hàng chấp thuận rằng khách hàng chỉ có thể sử dụng băng thông được phân bổ cho gói hosting của họ.

 • 4.3.

  Khách hàng đồng ý rằng họ chỉ sử dụng phần mềm của bên thứ ba được cấp phép trong dịch vụ.

 • 4.4.

  Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo rằng họ đã back-up dữ liệu và sử dụng công cụ Back-up mà dịch vụ đã cung cấp thông qua bảng điều khiển hoặc công cụ khác. Việc sao lưu dữ liệu của Z.com chỉ phục vụ cho mục đích quản lý của chúng tôi. Nếu Khách hàng yêu cầu cung cấp, Z.com sẽ gửi những bản sao lưu nhưng Z.com không chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra cho các dữ liệu này.

 • 4.5.
  • (a)

   Không sử dụng dịch vụ vi phạm quyền của chúng tôi hoặc một đơn vị thứ 3

  • (b)

   Không sử dụng dịch vụ theo cách không thích hợp, trong đó bao gồm, nhưng không giới hạn:

   • (1)

    Can thiệp, phá hoại hoặc cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống máy tính, mạng hoặc tài khoản mà bạn không có quyền truy cập;

   • (2)

    Làm giảm hoạt động của việc cung cấp các dịch vụ hoặc hoạt động của hệ thống dịch vụ.

   • (3)

    Sử dụng các chương trình gây hại như virus, worms, Trojan,… trong hệ thống.

   • (4)

    Thực hiện việc kiểm soát mạng gây chặn dữ liệu.

   • (5)

    Website bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS) gây ra sự quá tải cho hệ thống.

   • (6)

    Sử dụng các chương trình/script/command hoặc các chương trình khác có khả năng gây ảnh hưởng hoặc làm chậm máy chủ, làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

   • (7)

    Bất kỳ hành động nào làm thay đổi việc kiểm soát, theo dõi bandwidth, báo cáo sử dụng hoặc bất kỳ hành động nào phức tạp hóa quy trình quản lý, điều hành của Z.com, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thay đổi, xoá bỏ hoặc làm xáo trộn các thông tin trong file logs.

   • (8)

    Bất kỳ hành động nào gây thiệt hại cho Z.com hoặc gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động điều hành của Z.com.

  • (c)

   Duy trì hợp đồng và bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc được ủy thác khác liên quan đến dữ liệu người dùng. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ phát sinh, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp nào trong bất kỳ cách nào;

  • (d)

   Không đăng tải, cập nhật, duy trì và/hoặc trên, bên trong, liên kết hoặc truyền tải bất kỳ nội dung sau đây;

   • (i)

    Mã nguồn hosting hình ảnh cho phép người sử dụng nặc danh có thể upload một hình ảnh hiển thị website của một bên khác (tương tự như Photobucket hoặc Tinypic);

   • (ii)

    Banner hoặc dịch vụ hiển thị lên website hoặc thiết bị khác (banner quảng cáo thương mại);

   • (iii)

    File cho phép một người dùng vô danh tải lên một tập tin để người khác download (tương tự như rapidshare);

   • (iv)

    Audio streaming thương mại (nhiều hơn một hoặc hai streaming);

   • (v)

    Đưa một mã nguồn mail cho phép người dùng có thể gửi và nhận email;

   • (vi)

    Cổng SMS nặc danh hoặc số lượng lớn;

   • (vii)

    Backups dữ liệu từ một máy tính hoặc website khác;

   • (viii)

    Bittorrent trackers; hoặc

   • (ix)

    Bất kỳ mã nguồn gây hại nào tới sự hoạt động của máy chủ hoặc môi trường mạng.

 • 4.6.

  Khách hàng chịu trách nhiệm về việc vi phạm quy định sử dụng ngay cả khi các vi phạm đó được thực hiện bởi bạn bè, gia đình, nhân viên hay người xem. Do đó, Khách hàng phải có nghĩa vụ giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho Z.com khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

 • 4.7.

  Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung website, ứng dụng, dữ liệu trên máy chủ của mình và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý của Z.com cũng như từ cơ quan chức năng Việt Nam nếu như nội dung vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 • 4.7.

  Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung website, ứng dụng, dữ liệu trên máy chủ của mình và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý của Z.com cũng như từ cơ quan chức năng Việt Nam nếu như nội dung vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

X. Quyền hạn và trách nhiệm pháp lý Z.com:

 • X.1

  Z.com đảm bảo quyền hạn được phép cung cấp dịch vụ theo Giấy phép được cấp, đảm bảo các yếu tố pháp lý, kỹ thuật để được phép hoạt động, cung cấp các dịch vụ như thông báo, ký kết trong các hợp đồng dịch vụ tổng thể.

 • X.2

  Z.com cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng các tính năng cơ bản của hosting và các tính năng khác mà phần mềm quản lý hosting hỗ trợ một cách đầy đủ và tiện ích nhất.

 • X.3

  Z.com không cam kết đảm bảo 100% các mã nguồn chạy được chính xác các chức năng theo thiết kế của đơn vị cung cấp phần mềm do khác biệt về yêu cầu cấu hình phần mềm và các dịch vụ khác trên máy chủ so với tiêu chuẩn chung của Z.com.

 • X.4

  Z.com có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các trường hợp gây tắc nghẽn tài nguyên hệ thống dẫn tới hệ quả liên đới tới tất cả hoặc một số các gói dịch vụ của người dùng khác trên cùng một hạ tầng máy chủ/cụm máy chủ. Các hành động can thiệp được cho phép bao gồm: kiểm tra (nhưng không sửa đổi) mã nguồn của khách hàng để tìm ra nguyên nhân; thay đổi các thông số quản trị và tài nguyên phù hợp với hoàn cảnh với mục đích đảm bảo hiệu năng chung của hệ thống mà không ảnh hưởng tới các thông số cơ bản của gói dịch vụ; tạm khóa gói dịch vụ và/hoặc yêu cầu khách hàng hợp tác hành động trong trường hợp bất khả kháng, không thể can thiệp do các nguyên nhân gây nghẽn đến từ yếu tố khách quan, bên ngoài mà Z.com không thể kiểm soát (ví dụ như DOS/DDOS/Botnet hoặc bị hack…).

 • X.5

  Trong khi dùng các biện pháp có thể và nỗ lực nhằm bảo đảm sự toàn vẹn và an toàn cho máy chủ, Z.com không chịu trách nhiệm bồi thường dữ liệu của khách hàng lưu trữ tại máy chủ của Z.com trong trường hợp hệ thống/máy chủ bị phá hoại từ những người dùng bất hợp pháp, các hacker hoặc do các sự cố bất khả kháng: thiên tai, hoả hoạn, hệ thống máy chủ hỏng phần cứng vật lý.

 • X.6

  Z.com không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về tính chính xác của những thông tin từ bất kỳ ai gửi đến máy chủ và không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ. Khách hàng có trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản lý dữ liệu trên máy chủ.

 • X.7

  Mọi vấn đề liên quan đến tài khoản dịch vụ, đã và đang sử dụng chỉ có thể xử lý thông qua hệ thống khách hàng tại Z.com. Mọi hình thức hỗ trợ khách như điện thoại, trực tiếp tại công ty hoặc live chat chỉ có tính chất tư vấn.

 • X.8

  Trong trường hợp xấu nhất là khách hàng bị mất tài khoản, chúng tôi sẽ đồng ý trả lại thông tin tài khoản khi khách hàng cung cấp lại giấy xác nhận đã thanh toán hoặc mang hợp đồng đến trực tiếp công ty. Trong trường hợp có tranh chấp chúng tôi sẽ lấy lại thông tin tài khoản khi nhận được CMND Giấy tờ về thông tin Khách hàng trùng khớp với thông tin trong hợp đồng.

 • X.9

  Chúng tôi đảm bảo mức bảo mật ở mức cao nhất có thể nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cho khách hàng ngoại trừ những lỗi bảo mật mới được phát hiện và chưa có bản vá lỗi từ nhà sản xuất phần cứng/phần mềm.

 • X.10

  Trong trường hợp phần cứng bị lỗi dẫn đến bị mất mát dữ liệu chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, nhưng cam kết sẽ phục hồi lại dữ liệu được lưu lại vào thời điểm máy chủ backup gần nhất (nếu có).

5.Tuân thủ yêu cầu pháp luật và các quy định

 • 5.1

  Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và đồng ý và bị ràng buộc bởi MSA, hướng dẫn này, quy định chi tiết và bất kỳ điều luật áp dụng.

 • 5.2

  Chúng tôi có quyền áp đặt các quy định chi tiết bổ sung trên tinh thần tuân thủ pháp luật, cân bằng lợi ích giữa Z.com và khách hàng.

 • 5.3

  Trường hợp có sự không thống nhất giữa bản hướng dẫn này và các bản quy định chi tiết thì các điều khoản của bản quy định chi tiết sẽ được ưu tiên so với bản hướng dẫn này.

 • 5.4

  Khách hàng có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ khi tới kỳ hạn thanh toán tiếp theo của hợp đồng sử dụng dịch vụ nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào hoặc sự thay đổi mới phát sinh trong nội dung Quy định sử dụng dịch vụ.

6.Thông tin đăng ký dịch vụ

 • 6.1

  Khách hàng đồng ý cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ những thông tin sau để thực hiện đăng ký:

  • Tên khách hàng,
  • Tên công ty khách hàng
  • Địa chỉ gửi mail
  • Số điện thoại,
  • Số fax
  • Địa chỉ Email.
 • 6.2

  Nếu khách hàng đăng ký tên miền cung cấp thông tin của bên thứ 3, khách hàng phải xác nhận rằng đã thông báo và nhận được sự đồng ý trong việc tiết lộ thông tin của bên thứ ba theo hợp đồng này.

 • 6.3

  Ngoài những thông tin mà Khách hàng cung cấp nêu trên, Z.com có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm các thông tin cần thiết khác hoặc tự mình thu thập thông qua (i) nhật ký trên máy chủ của chúng tôi, (ii) từ tập tin cookies nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng, cho việc quản trị website và đánh giá việc sử dụng website Khách hàng, để lưu các thông tin đăng nhập, cấu hình tài khoản của Khách hàng trên hệ thống của chúng tôi, và đồng thời cung cấp các tiện ích cá nhân hóa khác.

 • 6.4

  Khách hàng phải tự chịu hoàn toàn toàn trách nhiệm về thông tin đăng ký của mình hoặc của bên thứ ba là hoàn toàn chính xác, đồng thời có nghĩa vụ cập nhật ngay cho Z.com trong trường hợp có sự thay đổi bất kỳ thông tin nào trong số các thông tin kể trên, kể cả thông tin của Bên thứ ba sử dụng dịch vụ.

7.Thông tin cá nhân

 • 7.1

  Khách hàng đồng ý rằng Z.com sẽ xử lý thông tin cá nhân của khách hàng theo luật và chính sách riêng tư của Z.com.

 • 7.2

  Z.com sẽ không xử lý bất kỳ dữ liệu về thông tin nhận diện cá nhân mà Z.com nhận từ khách hàng nhưng không đúng mục đích và giới hạn như trong hợp đồng. Z.com sẽ cảnh báo việc bảo vệ thông tin mà Z.com nhận được từ khách hàng khỏi việc mất mát, bị lấy cắp bất hợp pháp hoặc để lộ không mong muốn.

 • 7.3

  Hợp đồng này ủy quyền Z.com sử dụng thông tin được cung cấp với mục đích cung cấp dịch vụ, cung cấp thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba để thực hiện cung cấp dịch vụ cho Khách hàng, sử dụng thông tin Khách hàng nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, dịch vụ của Z.com, phục vụ cho việc tính cước, lập hóa đơn, chứng từ và ngăn chặn hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các mục đích tương tự hợp pháp khác.

 • 7.4

  Khách hàng không thể khước từ hoặc khiếu nại thực hiện phát sinh từ việc để lộ hoặc sử dụng thông tin đăng ký dịch vụ.

 • 7.5

  Z.com đồng ý rằng bất kỳ thông tin tiếp nhận từ khách sẽ không được sử dụng trừ những mục đích được đề cập trong hợp đồng này..

 • 7.6

  Z.com sẽ thực hiện các cảnh báo phù hợp để đảm bảo rằng thông tin được khách hàng cung cấp được bảo vệ khỏi mất mát, sử dụng sai hoặc truy cập không cho phép, để lộ hoặc phá hủy.

 • 7.7

  Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng, Z.com có trách nhiệm thông báo, mời khách hàng lên làm việc theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Trong trường hợp văn bản yêu cầu của cơ quan chức năng cung cấp cho thấy vấn đề của khách hàng có yếu tố hình sự, liên quan tới chính trị, an ninh quốc gia, Z.com được miễn trừ trách nhiệm bảo mật thông tin trước yêu cầu của cơ quan công an, an ninh.

 • 7.8

  Z.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của Khách hàng làm tiết lộ thông tin.

8.Thời hạn

 • 8.1

  Bản hướng dẫn này sẽ bắt đầu vào ngày khách hàng sử dụng dịch vụ và sẽ tiếp tục có hiệu lực trong suốt thời gian khách hàng lựa chọn cho đến khi có các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng.

9.Kết thúc và tạm ngưng

 • 9.1

  Khách hàng có thể kết thúc với bất kỳ lý do nào trước 90 ngày khi thông báo cho Z.com. Khách hàng có trách nhiệm thanh tóan đầy đủ cho đến ngày chúng tôi xác nhận hủy bỏ tài khỏan khách hàng.

 • 9.2

  Z.com có thể tự ý tạm ngừng, khóa, bổ sung, hủy hoặc chuyển tất cả thông tin người dủng khỏi hệ thống dịch vụ nếu theo đánh giá của Z.com:

  • (a)

   Khách hàng không tuân thủ điều kiện và điều khoản của bản hướng dẫn này, quy định chi tiết và tất cả các luật quy định khác liên quan;

  • (b)

   Việc sử dụng dịch vụ của khách hàng gây ra hoặc gần như gây ra nguy hại cho internet công cộng hoặc cho chúng tôi hoặc vi phạm hoặc coi như vi phạm pháp luật hiện hành ;

  • (c)

   Có các hoạt động đe dọa đến sự ổn định của hệ thống dịch vụ Z.com;

  • (d)

   Việc sử dụng dịch vụ của khách hàng có dấu hiệu tạo thành vi phạm hoặc vi phạm quyền lợi của bên thứ 3;

  • (e)

   Dịch vụ vi phạm luật, công ước internet và các quy định khác liên quan đến kinh doanh hoặc sử dụng internet trên cơ sở tự nguyện;

  • (f)

   Z.com cần tuân thủ luật áp dụng, các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, yêu cầu của tòa án;

  • (g)

   Bất kỳ tranh chấp liên quan đến khách hàng sử dụng dịch vụ giữa bên thứ 3 và Z.com hoặc khách hàng Trong trường hợp nêu trên, việc Z.com từ chối, xóa bỏ hay tạm ngưng dịch vụ của Khách hàng là theo quyết định của Z.com mà thông cần thông báo trước cho khách hàng, đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại. Trong một số trường hợp nghiêm trọng theo đánh giá của Z.com, Z.com có thể nhờ đến sự can thiệp của cơ quan luật pháp. Khách hàng sẽ không được hòan trả chi phí cho thời gian tạm ngưng họat động.

 • 9.3

  Trong một số trường hợp khác, do Z.com tự đánh giá và xác định, Z.com có thể thông báo với khách hàng về những hành vi đi ngược lại quy định sử dụng dịch vụ hoặc các vi phạm khác và yêu cầu Khách hàng những gì cần làm để sửa chữa. Hết thời hạn cho phép mà Khách hàng không hoàn thành việc khắc phục thì Z.com sẽ tạm ngưng mọi dịch vụ đối với Khách hàng.

10.Hiệu lực của chấm dứt bản hướng dẫn này

 • 10.1

  Trường hợp buộc phải chấm dứt bản hướng dẫn này, Z.com có quyền xóa dữ liệu người dùng ngay lập tức.

 • 10.2

  Việc chấm dứt bản hướng dẫn này vì bất kỳ lý do nào đó sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên trước khi chấm dứt. Điều 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, và17 sẽ vẫn có hiệu lực trong bản hướng dẫn này.

11.Sử dụng dịch vụ với tư cách là bên thứ 3

 • 11.1

  Trường hợp khách hàng cho phép một bên thứ 3 sử dụng tên miền của khách hàng hoặc để cho bên thứ ba sử dụng trái phép tài khoản của mình thì khách hàng vẫn phải dữ nguyên thông tin đăng ký tên miên và đồng ý chịu tất cả các nghĩa vụ dựa theo bản hướng dẫn này.

 • 11.2

  Z.com miễn trừ mọi trách nhiệm về các thoả thuận, cam kết, hứa hẹn giữa Khách hàng và bên thứ ba cũng như các khiếu nại, khiếu kiện và mọi yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của Bên thứ ba đối với Khách hàng liên quan đến dịch vụ cung cấp.

12.Phần mềm của Bên thứ 3

 • 12.1

  Z.com có thể cung cấp cho khách hàng sử dụng phần mềm của bên thứ 3 như là một phần của dịch vụ trong bản hướng dẫn này, quy định chi tiết hoặc các chính sách của nhà cung cấp thứ 2. Khách hàng không được gỡ bỏ, đảo ngược cơ cấu phần mềm của bên thứ 3.

 • 12.2

  Khách hàng hiểu và đồng ý rằng;

  • (a)

   Nếu Z.com bổ sung hoặc chấm dứt phần mềm của bên thứ 3, khách hàng sẽ phải hợp tác để thực hiện các bước này.

  • (b)

   Z.com có thể cung cấp thông tin cá nhận của khách hàng cho nhà cung cấp thứ 3 để cung cấp phần mêm của bên thứ 3.

  • (c)

   Nhà cung cấp thứ 3 không phải đại điện hoặc bảo đảm bất kỳ phần mềm của bên thứ 3 và không phải chịu trách nhiệm về các khiếu nại của khách hàng đối với phần mềm của bên thứ 3..

 • 12.3

  Z.com có quyền cung cấp, bổ sung hoặc chấm dứt phần mềm của bên thứ 3 bất kỳ lúc nào.

13.Chi phí

 • 13.1

  Theo Z.com xem xét cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì khách hàng đồng ý thanh toán cho Z.com phí dịch vụ theo bảng chi phí và bảng chi phí có thể được sửa chữa mọi lúc.

 • 13.2

  Z.com không bị rằng buộc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho tới khi chi phí được thanh toán. Tất cả dịch vụ mới chỉ được kích hoạt sau khi tất cả các chi phí cho dịch vụ mới đã được thanh toán đầy đủ.

 • 13.3

  Tất cả chi phí phải được thanh toán và không được hoàn lại tất cả hoặc một phần thậm chí tên miền bị tạm giữ, hủy hoặc chuyển trước khi hết hạn đăng ký.

 • 13.4

  Thanh toán phải được thực hiện theo phương pháp mà Z.com chỉ định trong đơn đăng ký hoặc mẫu gia hạn. Z.com sẽ gia hạn dịch vụ cho khách hàng với thông tin thanh toán có giá trị và hiệu lực. Nếu thông tin thanh toán của khách hàng không chính xác và khách hàng không bổ sung, Z.com sẽ liên hệ với khách hàng để cập nhật thông tin và thay đổi tương ứng.

 • 13.5

  Z.com sẽ không hoàn trả lại bất kỳ tài khoản tiền nào do việc ngừng cung cấp dịch vụ vì lý do vi phạm từ phía Khách hàng ở bất kỳ các điều khoản nào hay mức độ nào quy định tại Quy định sử dụng dịch vụ này.

 • 13.6

  Z.com cam kết sẽ hoàn lại Phí dịch vụ trong trường hợp không cung cấp vì ngừng hoạt động.

 • 13.7

  Z.com không bị ràng buộc bởi trách nhiệm bảo toàn dữ liệu, hoạt động của website, máy chủ khách hàng thuê hay bất kỳ thiệt hại nào khác của Khách hàng nếu sau khi tới hạn thanh toán dịch vụ mà khách hàng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

 • 13.8

  Các dịch vụ sẽ không được chuyển nhượng giá trị quy đổi bằng tiền, quy đổi bằng thời gian sử dụng cho các dịch vụ khác, bao gồm cả các dịch vụ đang hoạt động, dịch vụ đăng ký mới của cùng một khách hàng hoặc giữa các khách hàng với nhau.

14.Sở hữu trí tuệ

 • 14.1

  Z.com, hoặc các nhà cung cấp/bên có giấy phép có quyền và lợi ích đối với hệ thống dịch vụ cũng như các bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, bí mật thương mại và các quyền lợi khác tạo nên tài sản trí tuệ .

 • 14.2

  Mọi hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ của Khách hàng hoặc Người dùng của Khách hàng, dù cố ý hay vô ý, Z.com có quyền ngừng mọi dịch vụ đang cung cấp, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, buộc bồi thường thiệt hại và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xử lý theo qui định của pháp luật.

15.Chính sách tranh chấp

 • 15.1

  Khách hàng đồng ý ràng buộc với các chính sách giải quyết tranh chấp của Z.com trong hợp đồng dịch vụ tổng thể này.

 • 15.2

  Khách hàng đồng ý rằng trường hợp phát sinh với bên thứ 3, khách hàng phải giữ cho Z.com vô hại theo các điều khoản và điều kiện trong chính sách tranh chấp.

X. BỒI THƯỜNG

 • X.1

  Bất kỳ vi phạm của khách hàng với quy định sử dụng dịch vụ gây ra tổn thất cho Z.com, khách hàng có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Trong trường hợp Z.com bị kiện bởi các hành vi của khách hàng, khách hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường và trả tất cả các khỏan phí bao gồm nhưng không giới hạn bởi phí tòa án, phí luật sư, chi phí khắc phục hậu quả, v.v...

16.Chối bỏ và giới hạn trách nhiệm

 • 16.1

  TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÁN BỘ NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ VÀ TẤT CẢ CÁC BÊN THỨ 3 SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG HOẶC MỘT CÁ NHÂN TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP CÓ THIỆT HẠI HOẶC HẬU QUẢ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẶT HÀNG PHÁT SINH NGOÀI MỐI QUAN HỆ GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ CHÚNG TÔI DÙ LÀ DỰA TRÊN SỰ BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, HOẶC BẤT CỨ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT HOẶC CÔNG BẰNG KHÁC, VÀ CHO DÙ Z.COM KHÔNG BIẾT HAY ĐÃ BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI.

 • 16.2

  KHÁCH HÀNG CẦN ĐẶC BIỆT NHẬN THỨC VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, THEO SỰ CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VỀ BẤT KỲ MẤT MÁT THIỆT HẠI NÀO ĐƯỢC GIỚI HẠN BẰNG CHI PHÍ (TRỪ THUẾ) ĐƯỢC THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI TRƯỚC 12 THÁNG KHI DỊCH VỤ PHÁT SINH (TRỪ CÁC KHIẾU NẠI MÀ Z.COM ĐÃ THANH TOÁN LIÊN QUAN CÁC ĐƠN HÀNG TRONG THỜI ĐIỂM ĐÓ)

 • 16.3

  Z.COM, BAO GỒM CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ VÀ TẤT CẢ CÁC BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ THỨ 3 KHÔNG CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SẴN SÀNG, CÓ THỂ HOẶC THỜI GIAN YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ CŨNG NHƯ THỰC HIỆN VIỆC BACKUP HOẶC LƯU TRỮ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG.

17.Bổ sung

 • 17.1

  Z.com có thể tự ý thay đổi, bổ sung hướng dẫn này, bản quy định chi tiết và các chính sách hoặc thỏa thuận được thành lập cho phù hợp với từng loại hình dịch vụ trên tinh thần tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế có liên quan vàcan bằng lợi ích giữa Z.com và Khách hàng, và những thay đổi hoặc bổ sung đó sẽ có hiệu lực ngay khi post lên trang của chúng tôi. Khách hàng được xem là đồng ý và có trách nhiệm tuân thủ quy định sử dụng mới nhất được đưa lên trang web của Z.com nếu tiếp tục sử dụng dịch vụ của Z.com ngay sau thời điểm này. Nếu khách hàng không đồng ý, khách hàng sẽ không tiếp tục sử dụng dịch vụ.

18.Liên hệ với Z.com

 • 18.1

  Khách hàng hiểu và nhận thức rằng tất cả liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp khẩn cấp cần được thực hiện qua Live Help, Helpdesk hoặc email tới hotro.web.vn@z.com

Bảng chi phí (Loại đồng tiền: Kyat) https://cloud.z.com/vn/

Z.com SSL Service Order

This Z.com SSL Service Order (hereinafter, “Order”) is provided by an integral part of the Master Service Agreement (hereinafter, “MSA”). The following terms and conditions shall apply to the Z.com SSL Service (hereinafter, “Service”) including but not limited to digital certification issuance, renewal, or revoke. This Order means the basic regulations on SSL usage for users, as defined in the MSA. The Applicant and Subscriber should read this Order in conjunction with the MSA which can be viewed at: https://cloud.z.com/vn/terms/ By receiving the Service, the Applicant and Subscriber shall be deemed to have agreed on this Order rules and to be bound by it.

1. Definitions

Unless otherwise defined in MSA, the following terms used in this Order shall have the meanings as described herein.

 • (1)

  Applicant: The natural person or legal entity that applies for (or seeks renewal of) digital certificate (hereinafter, “Certificate”). Once the Certificate issues, the Applicant is referred to as the Subscriber.

 • (2)

  Certification Authority ("CA"): An organization that is responsible for the creation, issuance, revocation, and management of Certificates. The term applies equally to both Roots CAs and Subordinate CAs. This CA is managed by GlobalSign or an entity which is certified by GlobalSign to issue the Certificate to the “Subject”. GlobalSign is Applicant’s CA hereunder.

 • (3)

  Detailed Regulations: Any regulations, provisions, rules as described below, which the applicant and subscriber should read and follow with respect to each SSL Service.

  GlobalSign Terms and conditions, and Policies on Repository:
  https://www.globalsign.com/en/repository/

  • (1) GlobalSign Subscriber Agreement
  • (2)Revocation Request
  • (3)Warranty Policy
  • (4)Privacy Policy
  • (5)Terms of Payment
  • (6)Refund & Cancellation Policy
  • (7)GlobalSign Logo Usage Guidelines And;
  • (8)Other related Regulations to be applied as the case maybe
 • (4)

  GlobalSign: Company’s name of GMO GlobalSign whose main office is located in Tokyo, Japan, and who is the original issuer of the Certificate and CA owner.

 • (5)

  Z.com: means the Brand name of its business herein.

 • (6)

  SSL: Short term of “Secure Socket Layer” meaning the protocol which enables data encryption on computer network communication. However herein, in the narrow sense, it means “SSL digital certificate for servers” which is an electronic authentication system utilizing this SSL technology. Digital certificate means by which consumers and businesses can utilize the security applications of PKI technology which enables secure e-commerce and Internet communication.

 • (7)

  Subscriber: The natural person or Legal Entity to whom a SSL is issued and who is legally bound by MSA and this Order rules. And it is the same meaning with “user” or “customer” of SSL service in the terms of MSA.

 • (8)

  Z.com SSL Services: Services of providing the Certificate to Subscribers to utilize it for their data origin authentication.

2. Terms and conditions

 • 2.1

  MSA and this Order
  The Applicant and Subscriber should read this Order in conjunction with the MSA which can be viewed at: https://cloud.z.com/vn/terms/ By registering for the Services, Subscriber is ought to acknowledge terms and conditions, and to agree to be bound by those provisions. And in addition, Subscriber shall be bound by Detailed Regulations.

 • 2.2

  Usage condition
  Other than the rule in 2.1, when Subscriber starts to use the Services, this Subscriber shall be deemed to accept all the terms and conditions of MSA, this Order and Detailed Regulations.

3. Z.com distribution

 • 3.1

  Z.com distribution
  Z.com has been granted the right to distribute the Certificate by GlobalSign to Subscriber and to sales partners.

 • 3.2

  Advance payment
  After acceptance of payment of applicable fees from Applicant, Z.com or a third party provider designated by Z.com shall provide the SSL services herein.

 • 3.3

  Priority on GlobalSign Subscriber Agreement
  In the event of any inconsistency between this Order and GlobalSign Subscriber Agreement, the terms of GlobalSign Subscriber Agreement shall prevail over the terms of this Order, to the extent of the inconsistency.

4. Compliance with regulations

 • 4.1

  Compliance
  Subscriber agrees to use the Services in accordance with applicable laws, other than Detailed Regulations.

 • 4.2

  Additional Regulations
  Z.com reserves the right to impose Additional Detailed Regulations applying to Subscriber.

 • 4.3

  Priority on Detailed Regulations
  In the event of any inconsistency between this Order and Detailed Regulations, the terms of Detailed Regulations shall prevail over the terms of this Order, to the extent of the inconsistency.

5. Personal Information

 • 5.1

  Subscriber agree that Z.com and GlobalSign shall handle Subscriber’s personal information in accordance with laws, and Z.com may provide Subscriber’s personal information to GlobalSign for the purpose of providing Services to Subscriber.

 • 5.2

  Z.com will not process any data about any identification of natural person that Z.com obtains from Subscriber in a way incompatible with the purpose and limitations described in this Agreement.

6. Fees and Services

 • 6.1

  Z.com defines the “Fee table” of each service on web-site separately.

 • 6.2

  Subscriber’s application will not be provided until Z.com receives actual payment of the service fee. If Z.com does begin the service prior to payment of the serviced fee, Z.com reserves the right to cancel that registration or restrict use of the SSL service until payment has been received.

 • 6.3

  Z.com defines each service on web-site separately.

7. Term

This Order shall commence on the date of the creation of Subscriber’s account of Z.com. It shall remain in full force during the length of the term of Subscriber’s usage as selected. When Subscriber choose to renew or otherwise lengthen the term of Subscriber’s service, then the term of this service shall be extended accordingly.

8. Subscriber’s Representations and Warranties

Subscriber covenants that:

 • (a)

  Subscriber shall comply with this Order, Detailed Regulations and other applicable rules and laws, including those concerning trademarks and other types of intellectual property rights, as these may now exist or be revised from time to time.

 • (b)

  Subscriber shall not use the Services in any way which violates or may violate a right of GlobalSign, Z.com or any third party.

9. Termination and Suspension

Z.com may, in its sole discretion, suspend, lock, modify, cancel or transfer the Domain Name and/or terminate this Order without notice, if;

 • (a)

  Subscriber fails to comply with any term of this Order, Detailed Regulations or other applicable rules and Laws;

 • (b)

  Subscriber’s use of the Service causes immediate harm to the public interest or Z.com, or violates applicable Laws;

 • (c)

  Subscriber’s use of the Service is found to constitute an infringement or other violation of a third party’s rights; or

 • (d)

  The Service violates any laws, the CA/Browser Forum Baseline Requirements, or guidelines.

10. Effect of Termination

Termination of this Order for any reason does not affect the rights and obligations of either party arising prior to termination. The following articles shall survive termination of this Order.

 • - 4. Compliance with laws -5. Personal Information - 6. Fees
  - 11. Limited Warranty

11. Limited Warranty

 • 11.1

  To the extent permitted by law, and except as otherwise provided herein, Globalsign disclaims all warranties including any warranty of merchantability and /or fitness for a particular purpose.

 • 11.2

  Z.com’s liability to the Subscriber shall be according to Warranty Policy of GlobalSign.

  *Warranty Policy
  https://www.globalsign.com/en/repository/globalsign-warranty-policy.pdf

 • 11.3

  Otherwise, the warranty of the Service shall be according to the said article of GlobalSign Subscriber Agreement.

12. Modification

Z.com may, in its sole and absolute discretion, change or modify this Order, Detailed Regulations and any policies or agreements which are incorporated herein, at any time, and such changes or modifications shall be effective immediately upon posting to our web-site or upon notice. Subscriber’s use of the Services after such changes or modifications have been made shall constitute Subscriber’s acceptance of this Order as last revision.

13. Contact with Z.com

Customer acknowledges and recognizes that all contact with Z.com in the first instance should be made via our support telephone number, of 1900.636.788

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN GÓI DỊCH VỤ THANH TOÁN

Điều 1 (Giới thiệu)

 1. Điều kiện và điều khoản gói dịch vụ Z.com Pre-Pay (sau đây gọi là “điều khoản”) được cung cấp bởi GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC. (sau đây gọi là “công ty”) theo Hợp đồng dịch vụ tổng thể của Z.com (sau đây gọi là “MSA”). Việc áp dụng dùng cho các thành viên sử dụng dịch vụ Z.com Pre-Pay.
 2. Những điều khoản này là một phần của MSA. Trường hợp những điều khoản này sai khác hoặc mâu thuẫn với MSA, những điều khoản này sẽ được ưu tiên trong việc sử dụng dịch vụ Z.com Pre-Pay.

Điều 2 (Định nghĩa các thuật ngữ)

Các thuật ngữ được sử dụng trong các điều khoản có ý nghĩa của chúng được quy định trong hợp đồng ngoài các quy định trong mỗi điều sau đây..

 • (1)

  “Z.com Pre-Pay” là phương thức thanh toán dùng cho công ty. Có thể được sử dụng để thanh toán phí đăng ký tên miền, dịch vụ cloud, SSL hoặc các dịch vụ khác được Z.Com cung cấp, hoặc dùng để thanh toán cho các nghĩa vụ đến hạn khác của Khách hàng hoặc các trách nhiệm vật chất của Khách hàng đối với Công ty phát sinh trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng tại Z.com.

 • (2)

  “Bảng điều khiển” được cung cấp cho các thành viên của công ty sử dụng dịch vụ này. Đây là một công cụ quản lý hành chính chứa thông tin các thành viên.

Điều 3 (Z.com Pre-Pay)

 1. Các thành viên có thể nạp 50,000VND để nhận Z.com Pre-Pay vào thời điểm mua dịch vụ.
 2. Z.com Pre-Pay giới hạn cho mỗi thành viên là 1,000,000,000 VND. Có thể được hiểu rằng, công ty có thể xác định số tiền trả trước tối đa để Z.com Pre-Pay của một thành viên, rằng thành viên chỉ được sở hữu số lượng đó để sử dụng dịch vụ.
 3. Cá nhân mua Z.com Pre-Pay tại Công ty bao gồm:

  • a)

   Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  • b)

   Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong việc mở tài khoản thanh toán;

  • c)

   Người chưa đủ 15 tuổi, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mua Z.com Pre-Pay thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Cần chú ý rằng, công ty hiểu rằng thành viên đã đồng ý và có đầy đủ năng lực pháp lý khi tham gia sử dụng dịch vụ tại Z.com Pre-Pay.

 4. Khách hàng là pháp nhân mua Z.com Pre-Pay phải là Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam có đầy đủ thẩm quyền và/hoặc nhận được sự uỷ quyền đầy đủ của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân để mua và sử dụng dịch vụ Z.com Pre-Pay.
 5. Thanh viên phải sử dụng phương thức thanh toán do công ty lựa chọn và phê duyệt để mua Z.com Pre-Pay. Thành viên có nghĩa vụ chuyển số tiền hoặc các chi phí liên quan khi mua.
 6. Đồng tiền thanh toán khi Khách hàng mua Z.com Pre-Pay là Việt Nam Đồng (VNĐ), trong trường hợp đồng tiền thanh toán là ngoại tệ khác thì sẽ được quy đổi sang VNĐ căn cứ theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán. Trong trường hợp này, Khách hàng cam kết và tự chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ theo qui định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
 7. Z.com Pre-Pay sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm phát sinh với bên thứ 3.

Điều 4 (Sử dụng Z.com Pre-Pay)

 1. Nếu một thành viên lựa chọn Z.com Pre-Pay là phương pháp thanh toán phí dịch vụ thì số tiền tương đương số phí sẽ được khấu trừ từ số dư Z.com Pre-Pay vào ngày hết hạn dịch vụ.
 2. Nếu thành viên có Z.com Pre-Pay với ngày khác với ngày mua, số dư từ ngày cũ được sử dụng đầu tiên.
 3. Công ty không chấp nhận trách nhiệm phát sinh gây thiệt hại cho thành viên hoặc bên thứ 3 trong trường hợp thành viên sử dung Z.com Pre-Pay để thanh toán và Z.com Pre-Pay không hoàn tiền, hoặc việc sử dụng bị hủy..., tuy nhiên nếu là lỗi của Z.com Pre-Pay thì Z.com Pre-Pay sẽ hoàn tiền lại cho thành viên.
 4. Công ty hiểu rằng Z.com Pre-Pay được thành viên sử dụng khi Z.com Pre-Pay đang được sử dụng.
 5. Nếu thành viên trả trước ít hơn số tiền yêu cầu, thì thành viên đó cần phải sử dụng phương pháp thanh toán khác để mua một số Z.com Pre-Pay khác tương đương với số lượng còn thiếu, hoặc thanh toán đúng số lượng yêu cầu. Cần hiểu rằng nếu thành viên thay đổi sang phương thức thanh toán khác, nếu vẫn còn Z.com Pre-Pay, phí dịch vụ sẽ vẫn được khấu trừ từ Z.com Pre-Pay cho tới khi trở về số 0.
 6. Nếu thành viên không mua Z.com Pre-Pay mới với một lương bằng với lượng chênh lệch yêu cầu hoặc thành viên đó không thực hiện quy trình chuyển sang hình thức thanh toán khác, công ty có thể sẽ thực hiện các phương án bổ sung theo Điều 7 và tạm ngưng dịch vụ. Ngoài ra, nếu công ty không thực hiện các biện pháp và ngày cụ thể đó, có nghĩa việc hủy thành viên có thể có, công ty không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm phát sinh đối với thiệt hại cho thành viên hoặc bên thứ 3 trong trường hợp này.
 7. Trong trường hợp hệ thống xử lý Z.com Pre-Pay bị trục trặc hoặc các lý do khác phát sinh ngoài khả năng kiểm soát của Công ty, thì theo yêu cầu của Công ty, Khách hàng đồng ý sử dụng hình thức thanh toán khác phù hợp để tiếp tục sử dụng dịch vụ của Z.com.

Điều 5 (Xác nhận số dư Z.com Pre-Pay)

 • 5.1

  Số dư Z.com Pre-Pay có thể được kiểm tra qua bảng điều khiển.

 • 5.2

  Z.com không có nghĩa vụ trả cho Khách hàng bất kỳ khoản tiền lãi nào trên số dư Z.com Pre-Pay của Khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào.

 • 5.3

  Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu, Công ty có thể cung cấp chi tiết các khoản phí dịch vụ hay bất kỳ khoản tiền nào mà Công ty đã khấu trừ từ Z.com Pre-Pay của Khách hàng.

Điều 6 (Ngày hết hạn)

 1. Z.com Pre-Pay tự động hết hạn sau 2 năm kể từ ngày thành viên ngừng sử dụng dịch vụ..
 2. Thay vào các khoản trên, nếu một thành viên hủy đăng ký hoặc mất quyền sử dụng thành viên của mình vì những lý do liên quan đến các thành viên, tất cả các số dư không sử dụng trên Z.com Pre-Pay sẽ biến mất. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm về kết quả thiệt hại gây ra cho một thành viên hoặc một bên thứ ba bởi sự biến mất của số dư đó.

Điều 7 (Giới hạn sử dụng)

 1. Nếu một trong các trường hợp sau xẩy ra, công ty có thể ngừng hoặc thu hồi việc sử dụng Z.com Pre-Pay.

  • (a)

   Nếu thành viên vi phạm Hợp đồng dịch vụ tổng thể hoặc các điều khoản này.

  • (b)

   Có văn bản yêu cầu đóng Z.com Pre-Pay của Khách hàng và Khách hàng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán;

  • (c)

   Khách hàng là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

  • (d)

   Khách hàng là Tổ chức chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

  • (e)

   Ngoài ra, công ty có thể ngừng hoặc thu hồi việc sử dụng Z.com Pre-Pay vì một lý do đáng kể nào đó

 2. Công ty thực hiện các biện pháp như đã được đề cập ở trên mà không cần phải thông báo trước cho Khách hàng, không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào từ số dư Z.com Pre-Pay của Khách hàng và không chịu trách nhiệm về các phát sinh thiệt hại cho các thành viên và bên thứ 3.
 3. Số dư Z.com Pre-Pay của mỗi Khách hàng chỉ sử dụng để thanh toán cho các nghĩa vụ đến hạn liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chính Khách hàng đó tại Z.com. Theo đó, số dư Z.com Pre-Pay của Khách hàng sẽ không được sử dụng để thanh toán cho các nghĩa vụ tài chính của bất kỳ Khách hàng nào khác.

Điều 8 (Nghĩa vụ của Khách hàng sở hữu Z.com Pre-Pay)

 • 8.1

  Thành viên không được chuyển nhượng, ghi nợ, bán hoặc mua hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức mua bán Z.com Pre-Pay nào với bên thứ 3.

 • 8.2

  Đảm bảo nộp số tiền tối thiểu và tối đa khi mua Z.com Pre-Pay theo qui định và chính sách của Z.com vào từng thời điểm.

 • 8.3

  Kịp thời thông báo cho Z.com khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trên Bảng Điều khiển Z.com Pre-Pay của mình hoặc nghi ngờ Z.com Pre-Pay của mình bị lợi dụng bất hợp pháp;

 • 8.4

  Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác cho Z.com các thông tin liên quan khi mua Z.com Pre-Pay. Thông báo kịp thời và gửi các giấy tờ có liên quan cho Công ty khi được yêu cầu để chứng minh quyền mua và sử dụng Z.com Pre-Pay;

 • 8.5

  Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng Z.com Pre-Pay do lỗi của mình;

 • 8.6

  Z.com Pre-Pay không được xem là đồng tiền thanh toán hay có giá trị trao đổi trong mọi trường hợp;

 • 8.7

  Thành viên sở hữu Z.com Pre-Pay không có các quyền về tài sản đối với Z.com Pre-Pay, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền tặng cho, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, để thừa kế, ec và các quyền về tài sản khác.

Điều 9 (Hoàn tiền)

 1. Theo quy định chung, công ty không có trách nhiệm hoàn tiền mặt.
 2. Dù vậy, công ty vẫn có thể áp dụng hình thức hoàn tiền theo luật liên quan và các luật áp dụng..

  • (1)

   Nếu toàn bộ hoặc một phần Z.com Pre-Pay để sử dụng dịch vụ bị chấm dứt (trừ khi do tách công ty, chuyển nhượng, hoặc sáp nhập trong đó các doanh nghiệp nhận bảo hiểm được thực hiện)

  • (2)

   Nếu chúng tôi xác nhẩn rằng việc sử dụng Z.com Pre-Pay là khó khăn do giới hạn của thành viên

  • (3)

   Ngoài những điều trên, nếu công ty xác nhận rằng việc hoàn tiền là phù hợp dựa trên một phương pháp thanh toán....đây sẽ là cơ hội để Z.com Pre-Pay có thể hoàn tiền

 3. Khách hàng đồng ý rằng, Công ty có toàn quyền xem xét và quyết định việc hoàn tiền cho từng nhóm đối tượng Khách hàng, trong từng trường hợp, thời điểm và phương thức hoàn tiền, số tiền được hoàn, ec theo quyết định đơn phương của Công ty.

Điều 10 (Không giá trị)

Nếu Z.com Pre-Pay của bạn thuộc những trường hợp sau đây thì coi như không giá trị.

 • (1)

  Z.com Pre-Pay nhận được từ phương pháp thanh toán không đúng hoặc không được ủy quyền

 • (2)

  Z.com Pre-Pay giả mạo hoặc thay đổi

Điều 11 (Hủy và tạm ngưng)

 1. Nếu áp dụng các trường hợp sau đây, Công ty có thể ngưng hoặc hủy việc mua, cung cấp và sử dụng Z.com Pre-Pay mà không cần thông báo trước cho thành viên.
  • (1)

   Nếu đây là trường hợp ngoài sự kiểm soát của công ty như thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm phóng xạ, ô nhiễm quy mô lớn, hoặc những người khác

  • (2)

   Nếu vì một lý do không thể loại trừ nào đó xẩy ra do xây dựng, bảo trì thiết bị viễn thông, hoặc những trường hợp khác

  • (3)

   Nếu theo luật và quy định (bao gồm nhưng không giới hạn phương pháp chuyển tiền ...) có hiệu lực.

  • (4)

   Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • (5)

   Z.com phát hiện Khách hàng có dấu hiệu gian lận, vi phạm quy định sử dụng Z.com Pre-Pay.

 2. Công ty không có trách nhiệm với những thiệt hại cho thành viên và một bên thứ ba các phương pháp thực hiện trên đây.

Điều 12 (Gián đoạn)

Công ty có thể thực hiện gián đoạn tất cả hoặc từng phần Z.com Pre-Pay. Trong trường hợp này, số dư Z.com Pre-Pay sẽ được duy trì tương ứng mà không hoàn lại tiền mặt cho Thành viên.

(Điều khoản bổ sung)
Hợp đồng này sẽ có hiệu lực vào ngày 20/10/2015.

Đơn đặt hàng dịch vụ Z.com MyStoreApp

Đơn đặt hàng dịch vụ Z.com Dịch vụ MyStoreApp này (gồm cả Phụ lục, sau đây gọi là “Đơn đặt hàng MyStoreApp”) là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng Dịch vụ Chính (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng” hoặc “MSA”) và được quý vị, Khách hàng và GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC. (“Z.com” hoặc “Công ty”) ký kết.

Khách hàng cần đọc nội dung Đơn đặt hàng MyStoreApp cùng với Hợp đồng MSA tại địa chỉ: https://cloud.z.com/vn/terms/

Khi gửi Đơn đặt hàng bất kỳ Dịch vụ MyStoreApp, và/hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ My StoreApp, quý vị, Khách hàng, ký tên vào Đơn đặt hàng MyStore App này và xác nhận rằng mình đã chấp nhận tuân thủ các điều khoản và quy định của Đơn đặt hàng My StoreApp này. Khi quý vị chấp nhận, quý vị xác nhận đã đọc Đơn đặt hàng My StoreApp này, và tất cả các điều khoản và quy định của Đơn đặt hàng My StoreApp này sẽ điều chỉnh việc quý vị mua sắm và sử dụng các dịch vụ MyStore App và các vấn đề khác có liên quan. Đơn đặt hàng MyStore App này sẽ có hiệu lực kể từ ngày quý vị ký Đơn đặt hàng MyStoreApp. Đơn đặt hàng này sẽ ràng buộc các bên liên quan và những người kế nhiệm, đại diện theo pháp luật, người kế quyền và nhà thầu phụ của các bên.

Điều 1 Định nghĩa

Ngoài các thuật ngữ dưới đây, các thuật ngữ được sử dụng trong Đơn đặt hàng MyStoreApp này sẽ mang nghĩa như quy định trong Hợp đồng MSA:

 • “Hệ thống Dịch vụ” nghĩa là máy chủ, phần mềm và chương trình do chúng tôi vận hành có liên quan đến việc cung cấp các Dịch vụ MyStore App.

 • “Apps” là trọn bộ phần mềm dành cho chương trình điện thoại thông tin, được miêu tả cụ thể trong Đặc tả Cố định.

 • “Đặc tả Cố định” là tài liệu miêu tả các yêu cầu về chức năng và kỹ thuật cho Apps theo thỏa thuận và phát triển thêm.

 • “Công cụ Quản lý” là phần mềm do Công ty cung cấp, cùng với các nâng cấp, sửa lỗi, thay đổi hoặc cải tiến do Công ty phát triển và cung cấp sẵn có cho Khách hàng. Thông tin chi tiết về Công cụ Quản lý có tại: https://storeapp.z.com/vn

Điều 2 Cung cấp Dịch vụ MyStoreApp

 • 2.1

  Trong thời hạn của Đơn đặt hàng này, Công ty sẽ cung cấp cho Khách hàng Dịch vụ My Store Apps. Các Dịch vụ MyStore App được cung cấp cho quý vị theo Đơn đặt hàng My Store App này bao gồm:

  • (a)

   Phát triển, cung cấp và duy trì Apps;

  • (b)

   Cung cấp Công cụ Quản lý

 • 2.2

  Các điều khoản và quy định cụ thể về từng Dịch vụ My Store App có tại: https://cloud.z.com/vn/terms/

Điều 3 Đặc tả Cố định

Khách hàng đồng ý lập và cung cấp Đặc tả Cố định về Apps, theo mẫu, cách thức và môi trường, cho Công ty.

Điều 4 Phát triển Apps

 • 4.1

  Công ty sẽ giao mã nguồn của Apps cho Khách hàng theo mẫu, cách thức và môi trường cụ thể do Công ty quy định.

 • 4.2

  Khách hàng sẽ kiểm tra và kiểm thử Apps, sao cho Apps đáp ứng theo đúng Đặc tả Cố định. Sau khi kiểm tra, Khách hàng sẽ gửi văn bản thông báo cho Công ty biết Apps được giao, có đáp ứng các yêu cầu trong Đặc tả Cố định hay không (“Thông báo Kết quả Kiểm thử”). Khách hàng phải đảm bảo phải hoàn thành tất cả các kiểm thử và gửi Thông báo Kết quả Kiểm thử trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được Apps (“Thời gian Nghiệm thu”).

 • 4.3

  Nếu Khách hàng phát hiện có lỗi trong Apps, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục khác của Khách hàng thì:

  • (a)

   Trong Thời gian Nghiệm thu Khách hàng sẽ gửi văn bản thông báo cho Công ty về từng lỗi, và sau đó sẽ cung cấp thêm thông tin và hỗ trợ cho Công ty theo yêu cầu hợp lý của Công ty về lỗi đó;

  • (b)

   Công ty sẽ sửa từng lỗi đó ngay khi có thể và sau khi đã sửa xong từng lỗi, Công ty sẽ thông báo cho khách hàng; và

  • (c)

   Kịp thời tiếp nhận Apps đã được sửa lỗi, Khách hàng sẽ kiểm thử lại để đảm bảo lỗi đã được khắc phụ và sẽ gửi văn bản thông báo cho Công ty cho biết lỗi đã được khắc phục hay chưa

 • 4.4

  Nếu Khách hàng không thông báo cho Công ty về bất kỳ lỗi nào xảy ra trong Thời gian Nghiệm thu hoặc sử dụng Apps cho mục đích khác mục đích hoàn thành các cuộc kiểm thử, thì sẽ coi như Khách hàng đã chấp nhận Apps.

 • 4.5

  Công ty cam kết khi giao nhận Apps tuân thủ theo đúng Đặc tả Cố định.

Điều 5 Quyền sở hữu Apps

 • 5.1

  Khi chấp nhận và thanh toán đầy đủ, quyền sở hữu tất cả các quyền và lợi ích (gồm quyền sở hữu bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác) trong và đối với tất cả các phần của Apps do Công ty lập và tùy chỉnh riêng cho Khách hàng sẽ được chuyển giao sang cho Khách hàng. Tuy nhiên, tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ) trong và đối với tất cả các phần của Apps, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc có sẵn, các module và công cụ chung, kiến thức và bí quyết của Công ty được dùng để thực hiện các Dịch vụ My Store App (“Tài sản của Công ty) sẽ giao cho Công ty.

 • 5.2

  Công ty cung cấp giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng cho Khách hàng để sử dụng các Tài sản của Công ty có liên quan đến việc Khách hàng sử dụng Apps.

Điều 6 Gửi Apps

Sau khi nhận được Thông báo Kết quả Kiểm thử của Khách hàng, thay mặt Khách hàng, Công ty sẽ gửi Apps lên AppStore (http://itunes.apple.com//app) và/hoặc GooglePlay (http://play.google.com/store) dưới tên của Công ty hoặc đơn vị pháp nhân khác do Công ty chỉ định. Công ty có thể thông báo cho Khách hàng về việc đã gửi Apps và thông tin khác có liên quan đến Apps.

Điều 7 Cung cấp Công cụ Quản lý

 • 7.1

  Công ty cung cấp giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng cho Khách hàng để sử dụng Công cụ Quản lý để sử dụng Apps.

 • X.2

  Khách hàng sẽ không sử dụng Công cụ Quản lý cho mục đích khác ngoài mục đích đã được Công ty cho phép.

Điều 8 Các khoản phí

 • 8.1

  Tất cả các loại phí phải trả cho Đơn đặt hàng này được quy định trong Biểu phí.

 • 8.2

  Khách hàng sẽ thanh toán: (1) Phí ban đầu và (2) Phí hàng tháng, theo Biểu phí, khi Công ty xuất trình hóa đơn phù hợp.

 • 8.3

  Khách hàng sẽ thanh toán tất cả các khoản tiền bằng cách: (1) chuyển tiền vào Tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp, theo văn bản thông báo gửi cho Khách hàng, (2) bằng tiền mặt, hoặc (3) hình thức khác quy định trong Đơn đặt hàng này.

 • 8.4

  Tất cả các khoản tiền trong Đơn đặt hàng này đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và chi phí tương tự khác.

 • 8.5

  Tất cả các loại phí phải được thanh toán đầy đủ và không hoàn lại, toàn bộ hay một phần nếu việc cung cấp Dịch vụ My StoreApps bị dừng hoặc chấm dứt.

 • 8.6

  Nếu, trong thời hạn của Đơn đặt hàng này, Đơn đặt hàng này có thể bị chấm dứt bởi: (1) Công ty do lỗi của Khách hàng, hoặc (2) bởi Khách hàng theo quyết định của Khách hàng, thì Khách hàng sẽ lập tức trả cho Công ty số tiền Phí còn lại (bao gồm nhưng không hạn chế tiền Phí cho phần thời gian còn lại của Đơn đặt hàng này) có liên quan đến Đơn đặt hàng này. Khi hoặc sau khi chấm dứt Đơn đặt hàng này, Công ty có thể xuất hóa đơn cho tất cả các khoản Phí và các khoản tiền khác phải trả cho Công ty mà chưa được đưa vào hóa đơn trước đó. Khách hàng sẽ trả các khoản tiền này trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.

Điều 9 Thời hạn

 • 9.1

  Đơn đặt hàng này có hiệu lực từ ngày thực thi Đơn đặt hàng này (“Ngày có hiệu lực”) là ngày Apple, Inc và/hoặc Google,Inc gửi Apps và tiếp tục hiệu lực cho đến đúng ngày đó của năm kế tiếp “Thời hạn đầu tiên”). Khi kết thúc Thời hạn đầu tiên, tất cả các quy định của Đơn đặt hàng này sẽ tự động gia hạn thêm một năm thời hạn nữa, trừ phi Khách hàng gửi văn bản thông báo trước 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn hiện tại cho Công ty về việc muốn chấm dứt Đơn đặt hàng này.

 • 9.2

  Khách hàng có thể chấm dứt Đơn đặt hàng này mà không cần lý do bằng cách gửi văn bản thông báo trước 30 ngày cho Công ty. Khi Khách hàng chấm dứt như thế này, Khách hàng sẽ phải trả cho Công ty tất cả các khoản tiền phí sẽ đến hạn và phải trả theo Đơn đặt hàng này.

Điều 10 Bảo đảm

 • 10.1

  Trừ phi có quy định khác trong Hợp đồng này, Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về Dịch vụ MyStoreApps và các Dịch vụ MyStoreApp ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” và KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN GÌ, BAO GỒM CẢ HÀM Ý BẢO ĐẢM BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM và PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

 • 10.2

  Trong đơn đặt hàng này, không có nội dung nào được hiểu là sẽ bảo đảm là các ứng dụng sẽ hoặc tiếp tục được Apple,Inc và/hoặc Google,Inc. cung cấp

Điều 11 Khiếu nại của bên thứ ba

Trong trường hợp bên thứ ba khiếu nại Công ty dựa trên lý do Khách hàng sử dụng Dịch vụ MyStoreApp vi phạm các quyền của họ, thì Khách hàng phải bồi thường cho Công ty:

 • (a)

  Tất cả các thiệt hại mà Công ty phải chịu có liên quan đến khiếu nại đó;

 • (b)

  Mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh hoặc có liên quan đến khiếu nại đó

 • (c)

  Các chi phí hợp lý của Công ty (gồm án phí) có liên quan đến khiếu nại đó.

Điều 12 Quyền sở hữu trí tuệ

Công ty,các nhà cung cấp, đại lý bên thứ ba và/hoặc các bên được cấp phép của Công ty, sẽ nắm giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Hệ thống Dịch vụ, cũng như tất cả bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, bản quyền, bí quyết thương mại, thông tin độc quyền và tất cả các dạng tài sản trí tuệ khác phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Dịch vụ MyStoreAppdưới mọi hình thức.

Điều 13 Quyền ưu tiên

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định của Hợp đồng MSA và Đơn đặt hàng này, theo phạm vi mức độ mâu thuẫn, sẽ ưu tiên áp dụng theo quy định của Đơn đặt hàng này.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi