ບໍລິການ VPS ສວ່ນຫຼຸດລາຍເດືອນ

(ຖືກກວ່າລາຍເດືອນ)

ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຊໍາລະຄ່າບໍລິການລ່ວງໜ້າ (ຂັ້ນຕ່ຳ 3 ເດືອນ) ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດສູງສຸດເຖິງ 20% ສະດວກບໍ່ຕ້ອງຖ້າເຕີມເງິນ

VPS ສ່ວນຫຼຸດລາຍເດືອນແມ່ນຫຍັງ?

VPS ລາຍເດືອນເໝາະສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຊໍາລະຄ່າບໍລິການລ່ວງໜ້າສາມາດຊຳລະໄດ້ແບບ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ສູງສຸດເຖິງ 3 ປີ, ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ງານແບບລາຍຊົ່ວໂມງ ຄື ຈະໄດ້ຮັບສວ່ນຫຼຸດພິເສດສູງເຖິງ 20% ບໍ່ຕ້ອງຖ້າເຕີມເງິນເພື່ອຕັດບັນຫາເລື່ອງເງິນບໍ່ພໍ ແລະ ຖືກລະງັບການໃຊ້ງານ

ສິດທິປະໂຫຍດຂອງ VPS ສວ່ນຫຼຸດລາຍເດືອນ

* ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້ໃນຊ່ວງທີ່ໃຊ້ສ່ວນຫຼຸດ VPS

* ສຳຫຼັບໃບສ່ວນຫຼຸດລາຄາ ທ່ານຈະຕ້ອງຊໍາລະເງິນລ່ວງໜ້າຕາມໄລຍະເວລາການໃຊ້ງານ, ທາງເຮົາບໍ່ຮອງຮັບຜ່ອນຈ່າຍລາຍເດືອນ

ປະຢັດໄດ້ເຖິງ 20% ຈາກລາຄາປົກກະຕິ

ບໍລິການ Auto Backup

ພຶ້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌

Linux ລາຄາ Z.com VPS ສວ່ນຫຼຸດລາຍເດືອນ
Plan C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1CPU/1GB 2CPU/2GB 4CPU/4GB 4CPU/8GB 8CPU/8GB 8CPU/16GB 12CPU/32GB 24CPU/64GB
3 Months
5% off
541,500 826,500 1,653,000 2,764,500 3,334,500 5,529,000 11,086,500 22,173,000
6 Months
7% off
1,060,200 1,618,200 3,236,400 5,412,600 6,528,600 10,825,200 21,706,200 43,412,400
12 Months
10% off
2,052,000 3,132,000 6,264,000 10,476,000 12,636,000 20,952,000 42,012,000 84,024,000
24 Months
15% off
3,876,000 5,916,000 11,832,000 19,788,000 23,868,000 39,576,000 79,356,000 158,712,000
36 Months
20% off
5,472,000 8,352,000 16,704,000 27,936,000 33,696,000 55,872,000 112,032,000 224,064,000

ບໍລິການ Auto Backup

ພຶ້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌

Windows ລາຄາ Z.com VPS ສວ່ນຫຼຸດລາຍເດືອນ
Plan C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1CPU/1GB 2CPU/2GB 4CPU/4GB 4CPU/8GB 8CPU/8GB 8CPU/16GB 12CPU/32GB 24CPU/64GB
3 Months
5% off
N/A 417,000 834,000 1,470,000 1,470,000 3,120,000 5,220,000 10,410,000
6 Months
7% off
N/A 834,000 1,668,000 2,940,000 2,940,000 6,240,000 10,440,000 20,820,000
12 Months
10% off
N/A 1,668,000 3,336,000 5,880,000 5,880,000 12,480,000 20,880,000 41,640,000
24 Months
15% off
N/A 3,336,000 6,672,000 11,760,000 11,760,000 24,960,000 41,760,000 83,280,000
36 Months
20% off
N/A 5,004,000 10,008,000 17,640,000 17,640,000 37,440,000 62,640,000 124,920,000

ຂັ້ນຕອນການເປີດໃຊ້ບໍລິການ VPS ສວ່ນຫຼຸດລາຍເດືອນ

ติดต่อทีมงาน Z.com

Select country you prefer.