Chi tiết cách kiểm tra CSR, cách tạo CSR trên Linux/Windows

Chi tiết cách kiểm tra CSR, cách tạo CSR trên Linux/Windows

11/04/2023 Blog, Tin tức

Trong thời đại số hóa hiện nay, việc bảo mật các giao tiếp trực tuyến trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Certificate Signing Request (CSR) đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập kết nối an toàn giữa các trang web và người dùng của họ. CSR là một thông điệp được tạo ra bởi chủ sở hữu trang web và được gửi đến một Tổ chức Chứng nhận (CA) để yêu cầu một chứng chỉ số. Chứng chỉ này sau đó được sử dụng để mã hóa dữ liệu nhạy cảm và xác thực trang web, cung cấp một kết nối an toàn cho người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết về CSR, cách chúng hoạt động và tại sao chúng cực kỳ quan trọng trong việc duy trì bảo mật trực tuyến.

CSR (Certificate Signing Request) là gì?

Certificate Signing Request (CSR) là một yêu cầu được tạo ra bởi chủ sở hữu trang web để yêu cầu một chứng chỉ số từ một Tổ chức Chứng nhận (CA). CSR chứa thông tin về tên miền và thông tin khác về trang web cần được chứng thực. Thông tin này sau đó được sử dụng bởi CA để tạo ra một chứng chỉ số kỹ thuật số để xác thực danh tính của trang web. Chứng chỉ số này sau đó được sử dụng để mã hóa thông tin giữa trang web và người dùng của nó. CSR là một phần quan trọng của việc đảm bảo an toàn và bảo mật trong các giao tiếp trực tuyến.

Hướng dẫn tạo CSR trên Linux bằng OpenSSL

Để tạo Certificate Signing Request (CSR) trên hệ điều hành Linux bằng OpenSSL, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Terminal và truy cập vào thư mục bạn muốn tạo CSR.

Bước 2: Sử dụng lệnh sau để tạo khóa riêng:

csharp

openssl genrsa -out private_key.key 2048

Trong đó, "private_key.key" là tên tệp khóa riêng mà bạn muốn tạo, và "2048" là độ dài của khóa. Bạn có thể điều chỉnh độ dài khóa tuỳ thuộc vào nhu cầu của mình.

Bước 3: Sử dụng lệnh sau để tạo CSR:

vbnet

openssl req -new -key private_key.key -out domain_name.csr

Ở đây, "domain_name.csr" là tên tệp CSR mà bạn muốn tạo. Lưu ý rằng bạn phải nhập các thông tin yêu cầu trong quá trình tạo CSR, bao gồm tên miền, tổ chức, địa chỉ email và một số thông tin khác.

Bước 4: Kiểm tra CSR để đảm bảo rằng nó đã được tạo thành công:

arduino

openssl req -noout -text -in domain_name.csr

Nếu không có lỗi nào được hiển thị, thì CSR đã được tạo thành công và sẵn sàng để được gửi đến Tổ chức Chứng nhận để yêu cầu một chứng chỉ số.

Với các bước trên, bạn có thể tạo CSR trên hệ điều hành Linux bằng OpenSSL một cách đơn giản và nhanh chóng.

Chi tiết cách kiểm tra CSR, cách tạo CSR trên Linux/Windows 2

Hướng dẫn tạo file CSR bằng Command Line trên Linux

Để tạo file Certificate Signing Request (CSR) bằng command line trên Linux, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Terminal và truy cập vào thư mục bạn muốn tạo CSR.

Bước 2: Sử dụng lệnh sau để tạo file CSR:

csharp

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout mydomain.key -out mydomain.csr

Ở đây, "mydomain.key" là tên file chứa khóa riêng và "mydomain.csr" là tên file CSR mà bạn muốn tạo. Lưu ý rằng độ dài của khóa là 2048 bit, bạn có thể tùy chỉnh giá trị này theo nhu cầu của mình.

Sau khi chạy lệnh trên, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin về tên miền, tổ chức, địa chỉ email và một số thông tin khác. Bạn cần nhập đầy đủ thông tin này để đảm bảo rằng CSR của bạn sẽ được xác thực chính xác.

Bước 3: Kiểm tra CSR để đảm bảo rằng nó đã được tạo thành công:

arduino

openssl req -noout -text -in mydomain.csr

Nếu không có lỗi nào được hiển thị, thì CSR đã được tạo thành công và sẵn sàng để được gửi đến Tổ chức Chứng nhận để yêu cầu một chứng chỉ số.

Với các bước trên, bạn có thể tạo file CSR bằng command line trên Linux một cách đơn giản và nhanh chóng.

Hướng dẫn tạo CSR trên Apache Linux

Để tạo Certificate Signing Request (CSR) trên Apache Linux, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Apache và OpenSSL nếu chưa có trên máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng lệnh sau để cài đặt Apache và OpenSSL trên hệ điều hành Ubuntu:

sql

sudo apt-get update sudo apt-get install apache2 openssl

Bước 2: Tạo một tệp CSR mới bằng cách sử dụng lệnh sau:

csharp

sudo openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout /etc/ssl/private/mydomain.key -out /etc/ssl/certs/mydomain.csr

Ở đây, "mydomain.key" là tên file chứa khóa riêng và "mydomain.csr" là tên file CSR mà bạn muốn tạo. Lưu ý rằng độ dài của khóa là 2048 bit, bạn có thể tùy chỉnh giá trị này theo nhu cầu của mình.

Sau khi chạy lệnh trên, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin về tên miền, tổ chức, địa chỉ email và một số thông tin khác. Bạn cần nhập đầy đủ thông tin này để đảm bảo rằng CSR của bạn sẽ được xác thực chính xác.

Bước 3: Kiểm tra CSR để đảm bảo rằng nó đã được tạo thành công:

arduino

sudo openssl req -noout -text -in /etc/ssl/certs/mydomain.csr

Nếu không có lỗi nào được hiển thị, thì CSR đã được tạo thành công và sẵn sàng để được gửi đến Tổ chức Chứng nhận để yêu cầu một chứng chỉ số.

Bước 4: Gửi CSR đến Tổ chức Chứng nhận để yêu cầu một chứng chỉ số. Bạn cần chờ cho đến khi Tổ chức Chứng nhận xác minh thông tin của bạn và phát hành một chứng chỉ số.

Bước 5: Cài đặt chứng chỉ số. Sau khi nhận được chứng chỉ số từ Tổ chức Chứng nhận, bạn cần cài đặt nó trên máy chủ Apache của mình. Bạn có thể sử dụng lệnh sau để cài đặt chứng chỉ:

bash

sudo openssl pkcs12 -export -in /path/to/certificate.crt -inkey /path/to/private.key -out /path/to/certificate.p12 -name "My Certificate" sudo mv /path/to/certificate.p12 /etc/apache2/ssl/ sudo a2enmod ssl sudo service apache2 restart

Trong đó, "/path/to/certificate.crt" là đường dẫn đến tệp chứng chỉ, "/path/to/private.key" là đường dẫn đến tệp khóa riêng và "My Certificate" là tên chứng chỉ của bạn. Sau khi cài đặt xong, bạn cần khởi động lại dịch vụ Apache để chứng chỉ mới có hiệu lực.

Hướng dẫn tạo CSR cho F5 BIG-IP

Để tạo Certificate Signing Request (CSR) cho F5 BIG-IP, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào F5 BIG-IP Management Console bằng tài khoản quản trị viên.

Bước 2: Truy cập vào mục System > Certificate Management > Device Certificate và chọn Generate CSR.

Bước 3: Nhập thông tin cho CSR, bao gồm:

 • Tên miền chính (Common Name): Đây là tên miền mà chứng chỉ số sẽ được cấp phát cho.
 • Tên tổ chức (Organization): Tên tổ chức của bạn.
 • Địa chỉ (Address): Địa chỉ của tổ chức của bạn.
 • Thành phố (City): Thành phố của tổ chức của bạn.
 • Tiểu bang (State): Tiểu bang của tổ chức của bạn.
 • Quốc gia (Country): Quốc gia của tổ chức của bạn.
 • Mật khẩu khóa riêng (Private Key Passphrase): Mật khẩu để bảo vệ khóa riêng của bạn.

Bước 4: Nhấp vào nút Generate CSR để tạo CSR. Bạn cần lưu trữ CSR này trên máy tính của mình để sau này gửi đến Tổ chức Chứng nhận để yêu cầu một chứng chỉ số.

Bước 5: Gửi CSR đến Tổ chức Chứng nhận để yêu cầu một chứng chỉ số. Bạn cần chờ cho đến khi Tổ chức Chứng nhận xác minh thông tin của bạn và phát hành một chứng chỉ số.

Bước 6: Cài đặt chứng chỉ số. Sau khi nhận được chứng chỉ số từ Tổ chức Chứng nhận, bạn cần cài đặt nó trên F5 BIG-IP của mình. Bạn có thể sử dụng giao diện quản lý của F5 BIG-IP để cài đặt chứng chỉ này.

Hướng dẫn tạo CSR trên IBM Websphere

Để tạo Certificate Signing Request (CSR) trên IBM WebSphere, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào IBM WebSphere Admin Console bằng tài khoản quản trị viên.

Bước 2: Truy cập vào mục Security > SSL Certificate and Key Management > Key stores and certificates.

Bước 3: Nhấn nút "Create" và chọn "New Certificate Request".

Bước 4: Nhập thông tin cho CSR, bao gồm:

 • Alias: Tên đại diện cho CSR của bạn.
 • Distinguished Name: Các thông tin cơ bản về tổ chức của bạn, bao gồm tên tổ chức, địa chỉ, thành phố, tiểu bang và quốc gia.
 • Private Key Password: Mật khẩu để bảo vệ khóa riêng của bạn.

Bước 5: Nhấn nút "OK" để tạo CSR.

Bước 6: Lưu trữ CSR trên máy tính của bạn để sau này gửi đến Tổ chức Chứng nhận để yêu cầu một chứng chỉ số.

Bước 7: Gửi CSR đến Tổ chức Chứng nhận để yêu cầu một chứng chỉ số. Bạn cần chờ cho đến khi Tổ chức Chứng nhận xác minh thông tin của bạn và phát hành một chứng chỉ số.

Bước 8: Cài đặt chứng chỉ số. Sau khi nhận được chứng chỉ số từ Tổ chức Chứng nhận, bạn cần cài đặt nó trên IBM WebSphere của mình. Bạn có thể sử dụng giao diện quản lý của IBM WebSphere để cài đặt chứng chỉ này.

HƯỚNG DẪN TẠO CSR CHO JBOSS TRÊN LINUX/UNIX

Để tạo Certificate Signing Request (CSR) cho JBoss trên Linux/Unix, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào thư mục JBoss trên Linux/Unix và di chuyển đến thư mục "bin".

Bước 2: Chạy lệnh sau để tạo keystore mới:

bash

keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keystore server.keystore

Bước 3: Nhập thông tin khi được yêu cầu, bao gồm:

 • Tên và địa chỉ email của bạn.
 • Tên miền của bạn.
 • Tên tổ chức và đơn vị của bạn.
 • Mật khẩu để bảo vệ keystore của bạn.

Bước 4: Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có một keystore mới được tạo trong thư mục hiện tại.

Bước 5: Chạy lệnh sau để tạo CSR:

bash

keytool -certreq -alias server -file server.csr -keystore server.keystore

Bước 6: Nhập mật khẩu của keystore và sau đó nhập thông tin yêu cầu cho CSR, bao gồm tên miền của bạn, tên tổ chức và đơn vị của bạn.

Bước 7: Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có một tệp CSR được tạo trong thư mục hiện tại.

Bước 8: Gửi tệp CSR này đến Tổ chức Chứng nhận để yêu cầu một chứng chỉ số.

Bước 9: Nhận chứng chỉ số từ Tổ chức Chứng nhận và cài đặt nó trên JBoss của bạn.

HƯỚNG DẪN TẠO CSR CHO NGINX TRÊN LINUX

Để tạo Certificate Signing Request (CSR) cho Nginx trên Linux, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào thư mục Nginx trên Linux và tạo một thư mục mới để lưu trữ tệp CSR.

bash

cd /etc/nginx/ mkdir ssl-csr cd ssl-csr

Bước 2: Tạo khóa riêng tư và chứng chỉ công khai cho Nginx.

csharp

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr

Ở đây, yourdomain là tên miền của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tên miền thay vì yourdomain.

Bước 3: Nhập thông tin yêu cầu cho CSR, bao gồm:

 • Tên miền của bạn.
 • Tên tổ chức của bạn.
 • Thành phố của bạn hoặc vùng lãnh thổ.
 • Quốc gia của bạn.

Bước 4: Lưu tệp CSR vào thư mục ssl-csr bằng cách sử dụng lệnh sau:

bash

cp yourdomain.csr /etc/nginx/ssl-csr/

Bước 5: Sử dụng tệp CSR này để yêu cầu một chứng chỉ số từ Tổ chức Chứng nhận của bạn.

Bước 6: Nhận chứng chỉ số từ Tổ chức Chứng nhận và lưu nó vào thư mục ssl-certs bằng tên tệp yourdomain.crt.

Bước 7: Cấu hình Nginx để sử dụng chứng chỉ số mới của bạn. Bạn có thể thêm các dòng sau vào tệp cấu hình của Nginx (nginx.conf):

bash

server { listen 443 ssl; server_name yourdomain.com; ssl_certificate /etc/nginx/ssl-certs/yourdomain.crt; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl-csr/yourdomain.key; # Các cài đặt khác }

Bước 8: Khởi động lại Nginx để áp dụng cài đặt mới.

systemctl restart nginx

Đó là hướng dẫn cơ bản để tạo CSR cho Nginx trên Linux. Bạn có thể sử dụng CSR này để yêu cầu một chứng chỉ số từ bất kỳ Tổ chức Chứng nhận nào và cài đặt chứng chỉ số mới trên Nginx của bạn.

HƯỚNG DẪN TẠO CSR CHO TOMCAT TRÊN LINUX

Để tạo CSR cho Tomcat trên Linux, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào thư mục chứa keystore của Tomcat, thông thường là /etc/tomcat7 hoặc /etc/tomcat8.

bash

cd /etc/tomcat8

Bước 2: Tạo một file CSR bằng lệnh sau:

bash

keytool -certreq -keyalg RSA -alias yourdomain -file yourdomain.csr -keystore keystore

Ở đây, yourdomain là tên miền của bạn và keystore là tên của keystore.

Bước 3: Nhập các thông tin yêu cầu cho CSR, bao gồm:

 • Tên miền của bạn.
 • Tên tổ chức của bạn.
 • Thành phố của bạn hoặc vùng lãnh thổ.
 • Quốc gia của bạn.

Bước 4: Gửi tệp CSR đến Tổ chức Chứng nhận của bạn để yêu cầu chứng chỉ số SSL.

Bước 5: Nhận chứng chỉ số từ Tổ chức Chứng nhận và lưu nó vào keystore của bạn bằng tên tệp yourdomain.crt.

Bước 6: Cấu hình Tomcat để sử dụng chứng chỉ số mới của bạn bằng cách sửa file server.xml của Tomcat.

Thêm đoạn mã sau vào phần <Connector> để bật SSL và chỉ định đường dẫn tới tệp chứng chỉ số:

php

<Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" maxThreads="150" scheme="https" secure="true" keystoreFile="/etc/tomcat8/keystore" keystorePass="your_password_here" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />

Bước 7: Khởi động lại Tomcat để áp dụng cài đặt mới.

systemctl restart tomcat8

Đó là hướng dẫn cơ bản để tạo CSR cho Tomcat trên Linux. Bạn có thể sử dụng CSR này để yêu cầu một chứng chỉ số từ bất kỳ Tổ chức Chứng nhận nào và cài đặt chứng chỉ số mới trên Tomcat của bạn.

Chi tiết cách kiểm tra CSR, cách tạo CSR trên Linux/Windows 56

HƯỚNG DẪN TẠO CSR CHO TOMCAT TRÊN WINDOWS

Để tạo CSR cho Tomcat trên Windows, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào thư mục chứa keystore của Tomcat, thông thường là C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat X.X\conf.

bash

cd "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat X.X\conf"

Bước 2: Mở cửa sổ command prompt và nhập lệnh sau để tạo một file CSR.

bash

keytool -certreq -alias yourdomain -file yourdomain.csr -keystore keystore

Ở đây, yourdomain là tên miền của bạn và keystore là tên của keystore.

Bước 3: Nhập các thông tin yêu cầu cho CSR, bao gồm:

 • Tên miền của bạn.
 • Tên tổ chức của bạn.
 • Thành phố của bạn hoặc vùng lãnh thổ.
 • Quốc gia của bạn.

Bước 4: Gửi tệp CSR đến Tổ chức Chứng nhận của bạn để yêu cầu chứng chỉ số SSL.

Bước 5: Nhận chứng chỉ số từ Tổ chức Chứng nhận và lưu nó vào keystore của bạn bằng tên tệp yourdomain.crt.

Bước 6: Cấu hình Tomcat để sử dụng chứng chỉ số mới của bạn bằng cách sửa file server.xml của Tomcat.

Thêm đoạn mã sau vào phần <Connector> để bật SSL và chỉ định đường dẫn tới tệp chứng chỉ số:

php

<Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" maxThreads="150" scheme="https" secure="true" keystoreFile="C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat X.X\conf\keystore" keystorePass="your_password_here" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />

Bước 7: Khởi động lại Tomcat để áp dụng cài đặt mới.

Đó là hướng dẫn cơ bản để tạo CSR cho Tomcat trên Windows. Bạn có thể sử dụng CSR này để yêu cầu một chứng chỉ số từ bất kỳ Tổ chức Chứng nhận nào và cài đặt chứng chỉ số mới trên Tomcat của bạn.

HƯỚNG DẪN TẠO CSR CHO APACHE TRÊN WINDOWS SERVER

Để tạo CSR cho Apache trên Windows Server, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt OpenSSL trên Windows Server của bạn. Bạn có thể tải phiên bản Windows của OpenSSL từ trang web chính thức của OpenSSL.

Bước 2: Mở command prompt và nhập lệnh sau để chuyển đến thư mục bin của OpenSSL.

bash

cd C:\OpenSSL-Win32\bin

Bước 3: Nhập lệnh sau để tạo một file CSR mới.

csharp

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr

Ở đây, yourdomain là tên miền của bạn. Khi nhập lệnh này, bạn sẽ được hỏi các câu hỏi để hoàn thành yêu cầu CSR. Hãy nhập các thông tin yêu cầu, bao gồm:

 • Tên miền của bạn.
 • Tên tổ chức của bạn.
 • Thành phố của bạn hoặc vùng lãnh thổ.
 • Quốc gia của bạn.

Bước 4: Gửi tệp CSR đến Tổ chức Chứng nhận của bạn để yêu cầu chứng chỉ số SSL.

Bước 5: Nhận chứng chỉ số từ Tổ chức Chứng nhận và lưu nó vào thư mục chứa tệp key của bạn bằng tên tệp yourdomain.crt.

Bước 6: Cấu hình Apache để sử dụng chứng chỉ số mới của bạn bằng cách sửa file httpd.conf của Apache.

Thêm đoạn mã sau vào phần VirtualHost của tệp cấu hình:

csharp

SSLEngine on SSLCertificateFile "C:/path/to/yourdomain.crt" SSLCertificateKeyFile "C:/path/to/yourdomain.key"

Bước 7: Khởi động lại Apache để áp dụng cài đặt mới.

Đó là hướng dẫn cơ bản để tạo CSR cho Apache trên Windows Server. Bạn có thể sử dụng CSR này để yêu cầu một chứng chỉ số từ bất kỳ Tổ chức Chứng nhận nào và cài đặt chứng chỉ số mới trên Apache của bạn.

Hướng dẫn tạo CSR trên Windows bằng OpenSSL

Để tạo CSR trên Windows bằng OpenSSL, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt OpenSSL trên máy tính của bạn. Bạn có thể tải phiên bản Windows của OpenSSL từ trang web chính thức của OpenSSL.

Bước 2: Mở command prompt và nhập lệnh sau để chuyển đến thư mục bin của OpenSSL.

bash

cd C:\OpenSSL-Win32\bin

Bước 3: Nhập lệnh sau để tạo một file CSR mới.

csharp

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr

Ở đây, yourdomain là tên miền của bạn. Khi nhập lệnh này, bạn sẽ được hỏi các câu hỏi để hoàn thành yêu cầu CSR. Hãy nhập các thông tin yêu cầu, bao gồm:

 • Tên miền của bạn.
 • Tên tổ chức của bạn.
 • Thành phố của bạn hoặc vùng lãnh thổ.
 • Quốc gia của bạn.

Bước 4: Gửi tệp CSR đến Tổ chức Chứng nhận của bạn để yêu cầu chứng chỉ số SSL.

Bước 5: Nhận chứng chỉ số từ Tổ chức Chứng nhận và lưu nó vào thư mục chứa tệp key của bạn bằng tên tệp yourdomain.crt.

Bước 6: Cấu hình máy chủ web của bạn để sử dụng chứng chỉ số mới của bạn bằng cách sửa file cấu hình tương ứng.

Thêm đoạn mã sau vào phần VirtualHost của tệp cấu hình:

csharp

SSLEngine on SSLCertificateFile "C:/path/to/yourdomain.crt" SSLCertificateKeyFile "C:/path/to/yourdomain.key"

Bước 7: Khởi động lại máy chủ web để áp dụng cài đặt mới.

Đó là hướng dẫn cơ bản để tạo CSR trên Windows bằng OpenSSL. Bạn có thể sử dụng CSR này để yêu cầu một chứng chỉ số từ bất kỳ Tổ chức Chứng nhận nào và cài đặt chứng chỉ số mới trên máy chủ web của bạn.

HƯỚNG DẪN TẠO CSR CHO JBOSS TRÊN WINDOWS

Để tạo CSR cho JBoss trên Windows, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo khóa cá nhân và CSR

 • Mở command prompt và nhập lệnh sau để chuyển đến thư mục bin của JBoss:

bash

cd C:\jboss-eap-<version>\bin

 • Nhập lệnh sau để tạo khóa cá nhân và CSR mới:

bash

.\keytool -genkey -alias mydomain -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore mykeystore.jks

Ở đây, mydomain là tên miền của bạn và mykeystore.jks là tên của tệp keystore.

 • Trong quá trình tạo khóa, bạn sẽ được yêu cầu nhập các thông tin về tổ chức của bạn, bao gồm tên tổ chức, địa chỉ và quốc gia. Sau khi nhập thông tin, bạn sẽ được hỏi mật khẩu cho tệp keystore. Hãy ghi nhớ mật khẩu này để sử dụng sau này.

Bước 2: Lưu trữ CSR

 • Nhập lệnh sau để lưu trữ CSR thành tệp văn bản:

bash

.\keytool -certreq -alias mydomain -file mydomain.csr -keystore mykeystore.jks

Ở đây, mydomain.csr là tên của tệp CSR mới được tạo.

Bước 3: Gửi CSR cho Tổ chức Chứng nhận

 • Sau khi tạo CSR, bạn cần gửi nó cho Tổ chức Chứng nhận để yêu cầu một chứng chỉ số SSL.
 • Lưu ý rằng Tổ chức Chứng nhận sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin về tên miền và thông tin liên lạc của bạn để phê duyệt yêu cầu CSR.

Bước 4: Nhận chứng chỉ số

 • Sau khi Tổ chức Chứng nhận phê duyệt yêu cầu CSR của bạn, bạn sẽ nhận được một tệp chứng chỉ số SSL.
 • Lưu tệp chứng chỉ số này với tên mydomain.crt.

Bước 5: Cấu hình JBoss để sử dụng chứng chỉ số mới

 • Để sử dụng chứng chỉ số SSL mới, bạn cần cấu hình JBoss để sử dụng tệp keystore và tệp chứng chỉ số mới.
 • Trong file cấu hình standalone.xml, thêm các dòng sau vào phần server:

php

<security-realm name="ssl-realm"> <server-identities> <ssl> <keystore path="mykeystore.jks" relative-to="jboss.server.config.dir" keystore-password="your_keystore_password" alias="mydomain" key-password="your_key_password"/> </ssl> </server-identities> </security-realm>

Lưu ý thay your_keystore_password và `

Hướng dẫn kiểm tra CSR

Để kiểm tra CSR (Certificate Signing Request), bạn có thể sử dụng các công cụ như OpenSSL, Microsoft Management Console (MMC), hoặc trang web của một số nhà cung cấp dịch vụ SSL như DigiCert hoặc GlobalSign.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng OpenSSL để kiểm tra CSR trên Linux hoặc Windows:

 1. Mở terminal hoặc command prompt và chạy lệnh sau để xem nội dung của CSR:

scss

openssl req -noout -text -in [tên file CSR]

Trong đó, [tên file CSR] là tên của file CSR mà bạn muốn kiểm tra.

 1. Nếu CSR được tạo đúng cách, kết quả sẽ bao gồm các thông tin được cung cấp trong quá trình tạo CSR, bao gồm tên miền, tên công ty, địa chỉ email, v.v.
 2. Nếu CSR không được tạo đúng cách, thông tin sẽ không đầy đủ hoặc không chính xác.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng trang web của các nhà cung cấp dịch vụ SSL để kiểm tra CSR bằng cách nhập nội dung CSR vào trang web và xem kết quả trả về.

Kết luận

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về CSR (Certificate Signing Request), bao gồm khái niệm, cách tạo CSR trên các hệ điều hành khác nhau, và cách kiểm tra CSR. Việc tạo CSR đóng vai trò quan trọng trong quá trình đăng ký và cấp chứng chỉ SSL cho website, giúp tăng cường bảo mật cho thông tin truyền tải trên mạng. Chúc bạn thành công trong việc tạo CSR và cấp chứng chỉ SSL cho website của mình!

Tặng miễn phí bộ Plugin 359$ giúp khách hàng tối ưu SEO website

Bộ 3 plugin TENTEN tặng hoàn toàn miễn phí cho tất cả các khách hàng gồm:

 • Rank Math Pro - Tối ưu SEO
 • WP rocket - Tăng tốc độ tải trang
 • Imagify - Nén dung lượng ảnh

Áp dụng khi Đăng ký mới Hosting/ Email Server!

Sở hữu ngay bộ 3 công cụ giúp website của bạn ONTOP GOOGLE!

NHẬN BỘ PLUGIN SEO MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “Certificate Signing Request”

Openssl generate certificate Certificate Signing Request (CSR file from your Mac) How to create Certificate signing request Create certificate Linux
How certificate work Certificate Signing Request là gì
Create certificate windows
Self-signed certificate

Bài liên quan

  Tin tức hưu ích với bạn

  • Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

   Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

   Blog, Tin tức 03/03/2024
  • Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

   Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

   Blog, Tin tức 02/03/2024

  Bạn có bỏ lỡ tin tức nào không?

  • Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

   Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

   Blog, Tin tức 03/03/2024
  • Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

   Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

   Blog, Tin tức 02/03/2024
  • Cloud workload là gì? 8 Loại cloud workload bạn cần biết

   Cloud workload là gì? 8 Loại cloud workload bạn cần biết

   Blog, Tin tức 01/03/2024
  • Fog computing là gì? Mọi thứ bạn cần biết về fog computing

   Fog computing là gì? Mọi thứ bạn cần biết về fog computing

   Blog, Tin tức 29/02/2024