ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ผ่านช่องทาง Line@
Add Line ID : @zcomthai
L I N E

ประกาศคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด และบริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซน์ โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัท”) ยืดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัท จึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัท จึงได้กำหนดประกาศคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของท่านตามกฎหมาย

1. ประกาศฉบับนี้ใช้กับใครบ้างและช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ประกาศฉบับนี้ใช้กับใครบ้าง
         ประกาศฉบับนี้ใช้สำหรับท่าน หากท่านเป็นบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังนี้

ประเภทบุคคลที่อยู่ภายใต้ประกาศนี้ รายละเอียดและตัวอย่าง
ลูกค้าบุคคลธรรมดา ("ลูกค้า") ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษัท เช่น
○ ผู้ซึ่งใช้หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
○ ผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
○ ผู้ที่รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการผ่านช่องทางต่างๆ
○ ผู้ที่ได้รับการเสนอหรือชักชวนจากบริษัท ให้ใช้หรือรับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของบริษัท หรือนิติบุคคลที่มีการทำธุรกรรมกับบริษัท (“บุคลากรของคู่ค้า”) บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของบริษัท หรือนิติบุคคลที่มีการทำธุรกรรมกับบริษัท เช่น
○ ผู้ถือหุ้น
○ กรรมการ
○ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
○ หุ้นส่วนตัวแทน
○ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท (“ผู้ติดต่อ”) บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท เช่น
○ ผู้ติดต่อ
○ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร
○ บุคคลในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน
○ บุคคลที่ลูกค้าของบริษัทแนะนำหรืออ้างถึง
○ ผู้ลงทุน ผู้ค้ำประกัน ผู้ให้หลักประกัน ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
○ บุคคลที่ได้ชำระเงินให้แก่หรือรับเงินจากลูกค้าของบริษัท
○ บุคคลอื่นใดที่บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำธุรกรรมของลูกค้า
○ บุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท หรือเข้าใช้บริการที่สำนักงานของบริษัท
○ ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ
○ บุคคลธรรมดาอื่นในทำนองเดียวกัน
บุคคลธรรมดาทั่วไป (“บุคคลทั่วไป”) บุคคลธรรมดาทั่วไป เช่น บุคคลที่บริษัท มีความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ ติดต่อกันโดยประการอื่นๆ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท หรือที่บริษัท ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าผ่านช่องทางใด
ผู้สมัครงาน พนักงาน ลูกจ้าง อดีตพนักงาน อดีตลูกจ้าง ผู้อ้างอิง ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน และผู้เกี่ยวข้อง (“พนักงาน”) ○ บุคคลธรรมดาที่ได้สมัครงานเข้ามายังบริษัท
○ บุคคลธรรมดาที่ได้ว่าจ้างให้เป็นพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อปฏิบัติงานให้แก่บริษัท
○ บุคคลธรรมดาที่เคยเป็นพนักงาน ลูกจ้างของบริษัทในอดีต
○ บุคคลที่ผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลแก่บริษัท ไว้เป็นผู้อ้างอิงในการสมัครงาน
○ บุคคลที่พนักงาน ลูกจ้าง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับเป็นผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับพนักงาน

1.2 ช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
        บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
        (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง หรือให้ผ่านบริษัท หรือมีอยู่กับบริษัท ทั้งที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ติดต่อ เยี่ยมชม เข้าร่วมกิจกรรม ค้นหา ผ่านช่องทางการให้บริการ และ/หรือช่องทางการติดต่อต่างๆ ของบริษัท เช่น สำนักงาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ ข้อความสั้น (SMS) แบบสอบถาม นามบัตร การประชุม อบรม สัมมนา งานอีเว้นท์ สันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด การพบปะ การสมัครงาน การทำสัญญาจ้างงาน ระหว่างทำงาน หรือช่องทางอื่นใด
        (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ บริษัทผู้ให้บริการอื่นๆ พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการของพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทที่ร่วมออกผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการกับบริษัท ผู้ให้บริการข้อมูล ลูกค้าของบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลที่มาทำธุรกรรมกับบริษัท (ในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น) นายทะเบียน สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก แหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น ราชกิจจานุเบกษา) ผู้มีอำนาจหรือมีสิทธิตามกฎหมาย บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่บริษัท มีนิติสัมพันธ์ด้วย

2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้
        2.1.1 บุคคลธรรมดา คือ ลูกค้าบุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท และบุคคลธรรมดาทั่วไป

ประเภทของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัว ○ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (ถ้ามี)
○ เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ
○ สัญชาติ ประเทศที่พำนัก
○ ลายมือชื่อ
○ ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า สำเนาใบต่างด้าว สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบสำคัญหย่า สำเนาใบมรณบัตร สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน) เป็นต้น
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ○ ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ที่อยู่ในประเทศตามสัญชาติ สถานที่ทำงาน
○ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล
○ ชื่อหรือบัญชีเข้าใช้งานสำหรับติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (เช่น ไอดีไลน์)
○ หลักฐานการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (สำหรับกรณีชาวต่างชาติ)
ข้อมูลความเป็นเจ้าของกิจการ สัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือข้อมูลบนเอกสารอื่นใดเพื่อยืนยันการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรม ○ หมายเลขบัญชีเงินฝาก
○ หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต
○ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
○ ข้อมูลการสมัครใช้ช่องทาง ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
○ ประวัติการทำธุรกรรม รายละเอียดธุรกรรมและวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ข้อมูลในบันทึกช่วยจำการทำธุรกรรม หมายเลขอ้างอิงการทำธุรกรรม ช่องทางการทำธุรกรรม
○ บัญชีชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่าน
○ ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ (เช่น รหัสลูกค้า หมายเลขประจำตัวลูกค้า วงเงินที่เติมใช้งาน คำสั่งซื้อสินค้า)
ข้อมูลทางเทคนิค อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ○ ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน
○ หมายเลข IP Address
○ คุกกี้ (Cookies)
○ เว็บบีคอน (Web Beacon) พิกเซลแท็ก (Pixel Tag) หรือ Software Development Kit (SDK) รหัสประจำอุปกรณ์ (Device ID)
○ รุ่นและประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ
○ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO)
○ ล็อก (Log)
○ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Log-in) ระยะเวลาที่เข้าถึง การใช้งานและระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู
○ ค่าเขตเวลา (Time zone) และสถานที่ตั้ง (Location Data)
○ ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
○ ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ
ข้อมูลอื่นๆ ○ บันทึกการสื่อสารหรือการโต้ตอบระหว่างท่านกับบริษัท รายละเอียดเรื่องร้องเรียนหรือการออกความเห็น
○ คำขอใช้สิทธิต่างๆ
○ ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น
○ บันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว คลิปบันทึกเสียง บันทึกการสื่อสารผ่าน Log/Chat-Bot
○ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
○ ข้อมูลบนคำสั่งศาล / ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้าของบริษัท หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (เช่น คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก คำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนสมือนไร้ความสามารถ คำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ)
○ ข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
○ ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท

2.1.2 บุคลากรของนิติบุคคล คือ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของบริษัท หรือนิติบุคคลที่มีการทำธุรกรรมกับบริษัท

ประเภทของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัว ○ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี)
○ เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ
○ สถานภาพทางการสมรส
○ ลายมือชื่อ
○ ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า สำเนาใบต่างด้าว สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน) ข้อมูล KYC และ CDD อื่นๆ เป็นต้น
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ○ ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน และที่อยู่ในประเทศตามสัญชาติ สถานที่ทำงาน
○ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล
ข้อมูลการทำงาน ○ อาชีพและสาขาอาชีพ
○ ตำแหน่งงาน
○ รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ
ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารประกอบการทำธุรกรรม ○ หนังสือรับรองบริษัท
○ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
○ หนังสือมอบอำนาจ
○ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูลอื่นๆ ○ ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับบริษัท เช่น ข้อมูลที่นิติบุคคลให้แก่บริษัท ในสัญญา
○ รายละเอียดเรื่องร้องเรียนหรือการออกความเห็น
○ ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น
○ ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท
○ บันทึกการสื่อสารหรือการโต้ตอบระหว่างท่านกับบริษัท
○ คำขอใช้สิทธิต่างๆ
○ บันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว คลิปบันทึกเสียง บันทึกการสื่อสารผ่าน Log/Chat-Bot
○ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
○ ข้อมูลบนคำสั่งศาล / ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้าของบริษัท หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (เช่น คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก คำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนสมือนไร้ความสามารถ คำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ)
○ ข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.1.3 ผู้สมัครงาน พนักงาน ลูกจ้าง อดีตพนักงาน อดีตลูกจ้าง ผู้อ้างอิง ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน และผู้เกี่ยวข้อง คือ บุคคลธรรมดาที่ได้สมัครงานเข้ามายังบริษัท บุคคลธรรมดาที่บริษัท ได้ว่าจ้างให้เป็นพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ตลอดจนอดีตพนักงาน อดีตลูกจ้าง บุคคลธรรมดาที่ผู้สมัครงานได้เคยให้ข้อมูลแก่บริษัท ไว้เป็นผู้อ้างอิงในการสมัครงาน และรวมถึงบุคคลที่พนักงาน ลูกจ้าง ได้ให้ข้อมูลไว้เป็นผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ประเภทของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
ชื่อ อักษรย่อ และลักษณะประจำตัว ข้อมูลที่บอกว่าเป็นตัวท่าน ใช้เรียกท่าน หรือใช้พูดถึงท่าน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว / อักษรย่อจากชื่อตัว ชื่อกลาง/อักษรย่อจากชื่อกลาง นามสกุล นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝงหรือชื่อที่เคยใช้ และลายเซ็น อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก สถานภาพการสมรส สัญชาติ ข้อมูลการเกณฑ์ทหาร งานอดิเรกและความสนใจ ภาพถ่าย ความสามารถในการใช้ภาษา และจำนวนบุตร
ข้อมูลการระบุตัวตนที่หน่วยงานรัฐออกให้ หมายเลขหรือรหัสที่หน่วยงานที่รับผิดชอบออกให้ท่านใช้ยืนยันตัวตน เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวอื่นหน่วยงานรัฐออกให้ หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขใบอนุญาตการทำงาน หมายเลขหนังสือเดินทาง และหมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่บ้าน ที่อยู่สำหรับจัดส่งของ เบอร์บ้าน เบอร์โทรสาร(แฟกซ์)ของบ้าน อีเมลส่วนตัว เบอร์อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ส่วนตัว ประวัติหรือชื่อผู้ใช้งาน (Handle) ในสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ของที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน อีเมลของที่ทำงาน และเบอร์อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือเครือข่ายไร้สายของที่ทำงาน
ข้อมูลการศึกษา และการจ้างงาน ข้อมูลการศึกษาและการทำงานของท่าน เช่น วุฒิการศึกษา และการเข้าศึกษา ใบอนุญาต ฐานะการเป็นสมาชิกกับองค์กรวิชาชีพ และผลการศึกษา อาชีพ / ยศ ตำแหน่ง ฝ่ายงาน หมายเลขทะเบียนนายจ้าง รหัสงาน รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของวีซ่าสำหรับทำงาน / การอนุมัติการจ้างงาน ผลการตรวจหาสารเสพติด ข้อมูลผู้อ้างอิงและประวัติ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อเรียกร้องประกันภัย เงินทดแทนแรงงาน บันทึกการจ้างงาน (และข้อมูลเงินเดือน การเข้างาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ) วันที่เริ่มงาน การเลิกจ้างงาน ทรัพย์สินที่ลูกจ้างเป็นเจ้าของ และการประเมินต่างๆ (การประเมินผลการทำงาน และความเป็นไปได้ต่างๆ) รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยีต่างๆ - การประเมินการใช้เทคโนโลยี (เช่น อินเทอร์เน็ต และอีเมล เป็นต้น)
ข้อมูลอุปกรณ์การสื่อสาร ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์ เช่น การบอกพิกัดตำแหน่งต่างๆ ข้อมูลเสาโทรคมนาคม ข้อมูลการเข้าถึงสื่อเสียง / วิดีโอ / ภาพถ่าย / กล้องถ่ายภาพ ข้อมูลปฏิทิน บันทึกการโทร สมุดรายชื่อ / ที่อยู่ของผู้ติดต่อทางข้อความหรืออีเมล (เนื้อหาของข้อความหรืออีเมล) หมายเลขประจำตัวเครื่อง (Unique Device Identifier: UDID) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมการคลิก / ข้อมูลการติดตามเว็บไซต์ออนไลน์ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอย่างชัดเจน (ข้อความ เสียง รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ) การให้ข้อมูลสิ่งต่างๆ โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (RFID) ข้อมูลยืนยันเพื่อเข้าสู่ระบบ รหัสที่ใช้เพื่อความปลอดภัย รหัสการเข้าถึง หรือรหัสผ่านใดๆ ที่จำเป็น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่านเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งาน หมายเลขใบอนุญาตการวัดและส่งข้อมูลทางไกล (Telemetry) หรือรายละเอียดที่อธิบายความเป็นมาของข้อมูลหลัก (Metadata) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้งานปลายทาง เช่น การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (แม้ว่าบริษัทจะไม่ทราบตัวตนของผู้ใช้งานก็ตาม) และไฟล์ที่เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น (คุกกี้) หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน
ข้อมูลอื่นๆ บันทึกการสื่อสารหรือการโต้ตอบระหว่างท่านกับบริษัท รายละเอียดเรื่องร้องเรียนหรือการออกความเห็น คำขอใช้สิทธิต่างๆ ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น บันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว คลิปบันทึกเสียง บันทึกการสื่อสารผ่าน Log / Chat - Bot ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ข้อมูลบนคำสั่งศาล / ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้าของบริษัท หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (เช่น คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก คำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนสมือนไร้ความสามารถ คำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ) และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท
มุมมองและความคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและความคิดเห็นของท่าน เช่น ความต้องการของคุณเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน / ความสัมพันธ์ในการทำงาน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านเลือกส่งให้บริษัท ความคิดเห็น ข้อติชม ข้อร้องเรียน คำแนะนำ การตอบแบบสำรวจความคิดเห็น คำถามและข้อมูลที่ท่านให้โดยสมัครใจในระหว่างที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล

        หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัท บริษัท อาจไม่สามารถเสนอตำแหน่งงานให้ท่านได้ตามคำขอ และอาจไม่สามารถทำหน้าที่ทุกอย่างที่บริษัทมีต่อท่านตามสัญญาจ้างงาน/ความสัมพันธ์ในการทำงานกับท่าน หรือไม่สามารถรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่บริษัทต้องทำตามกฎหมายได้
        ข้อมูลบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการอ้างอิง การรับรอง การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างงาน การติดต่อ โดยหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนภายนอกกับบริษัท เช่น ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลบุตร หรือถ้าท่านขอให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคนๆ นั้นให้กับคนภายนอก ท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้ให้กับคนๆ นั้นรับรู้ รวมทั้งขออนุญาตและได้รับความยินยอมจากคนภายนอกนั้นด้วย (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) นอกจากนี้ ท่านยังต้องจัดการให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่ได้ประกาศไว้ในฉบับนี้ด้วย

2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ โดยบริษัท ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน เว้นแต่ท่านเป็นผู้สมัครงาน พนักงาน ลูกจ้าง อดีตพนักงาน อดีตลูกจ้าง ของบริษัท โดยบริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนี้ ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดเจนด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้าง สร้างสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย นำมาต่อสู้ ทำตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่สำคัญตามกฎหมาย หรือเรื่องอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้

ประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน จุดมุ่งหมาย
ประวัติอาชญากรรม เพื่อเก็บรวบรวมและใช้ประวัติการทำผิดทางกฎหมายของท่านเพื่อนำมาใช้พิจารณาในระหว่างการสรรหาพนักงาน คัดกรองประวัติ / การตรวจสอบ และ / หรือการสอบสวน
ข้อมูลสุขภาพ บริษัท อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลสุขภาพของคุณเพื่อพิจารณาจ้างงาน การทำตามสัญญา การบริหารจัดการประวัติการลาหยุด เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้อมูลสุขภาพของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมอาจรวมถึงหมู่เลือด หมายเลขบันทึกการแพทย์ หมายเลขผู้รับประโยชน์จากแผนสุขภาพ การระบุอุปกรณ์การสื่อสารและหมายเลขลำดับการรักษาพยาบาล การวินิจฉัยโรค ประวัติการรักษาพยาบาล ข้อมูลการชำระเงินค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลการใช้สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการรักษาพยาบาล ภาพถ่ายทางการแพทย์ และรายละเอียดที่อธิบายความเป็นมาของข้อมูลหลัก (Metadata) หมายเลข Rx / ใบสั่งยา เลขประจำตัวผู้ประกันสุขภาพ หรือเลขที่บัญชี ยา การบำบัด หรือผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ ข้อมูลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผลทดสอบหรือข้อมูลทางพันธุกรรม ประวัติสุขภาพของครอบครัว หรือประวัติอาการเจ็บป่วย และผลการตรวจร่างกายประจำปี
ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติของท่านเพื่อใช้ในสัญญา
ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาของท่านเพื่อใช้ในสัญญา จัดการหลักฐานและบันทึกลาหยุดข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติของท่านเพื่อใช้ในสัญญา
ข้อมูลชีวภาพ บริษัท อาจเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลทางร่างกาย (เช่น ลายนิ้วมือ และ/หรือการจดจำใบหน้า) เพื่อยืนยันตัวตน และใช้สิทธิ์เข้าสำนักงาน

        (ต่อไปในประกาศฉบับนี้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

2.3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

        บริษัท ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เว้นแต่บริษัท จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือการใดๆ ซึ่งผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลำพังได้ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) และ/หรือดำเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ หากบริษัท ทราบว่าบริษัท ได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้เยาว์ที่อาจให้ความยินยอมโดยลำพังได้ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) และไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ บริษัท จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

2.4. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามอื่นใด

        หากท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามอื่นใด ซึ่งเป็นบุคลากรของนิติบุคคล และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับท่านแก่บริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง คู่ค้า ผู้รับผลประโยชน์ ผู้จัดการมรดก ผู้ติดต่อฉุกเฉิน และ/หรือบุคคลอื่นใดตามเอกสารการทำธุรกรรมของท่าน เป็นต้น ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้ และขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นหากจำเป็น หรือกำหนดฐานทางกฎหมายอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเหล่านี้ได้

3. บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

        บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือเพื่อดำเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศฉบับนี้
        ทั้งนี้ วัตถุประสงค์บางประเภทดังต่อไปนี้อาจใช้บังคับกับบางท่านและอาจไม่ใช้บังคับกับบางท่าน โปรดพิจารณาลักษณะวัตถุประสงค์ตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัท เป็นรายกรณีไป

3.1 วัตถุประสงค์ที่อาศัยความยินยอม

        บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ ส่วนพนักงาน บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่บริษัท ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น นอกเหนือจากการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากพนักงานได้ โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้แก่
        3.1.1 ข้อมูลศาสนา และเชื้อชาติ (ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของบางประเทศที่บริษัท จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลเท่านั้น)
        3.1.2 ข้อมูลชีวภาพ เพื่อการลงลายมือชื่อ การพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล การลงเวลาทำงานของพนักงาน และสำหรับการผ่านประตูของบริษัท เท่านั้น
        3.1.3 ข้อมูลประวัติสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ประวัติอาชญากรรม ซึ่งบริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานและสำหรับพิจารณาการขาดงานเท่านั้น และสำหรับประวัติอาชญากรรมเพื่อการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเฉพาะพนักงาน ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

3.2 วัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานทางกฎหมายอื่น นอกเหนือจากความยินยอม

        บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือตามที่ท่านร้องขอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือเพื่อดำเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ สำหรับวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
        3.2.1 การดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญากับบริษัท เช่น การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ การวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้า การตรวจสอบคุณสมบัติ การตรวจสอบสถานะของลูกค้านิติบุคคล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือเอกสาร การพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล การตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Sanction List) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ / หรือหน่วยงานทางการซึ่งเปิดเผยเป็นการทั่วไปตามที่กฎหมายกำหนด การตรวจสอบการถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือความเป็นบุคคลล้มละลาย การ pre-fill ข้อมูลส่วนตัว / ข้อมูลเพื่อการติดต่อของลูกค้าเพื่อการอำนวยความสะดวกในการสมัครผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท
        3.2.2 การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ผลิตภัณฑ์ และ / หรือบริการต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การรับส่งเอกสารหรือพัสดุ การประมวลผลคำขอและการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติคำขอ การเข้าทำสัญญา ข้อตกลง และ/หรือนิติกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียนใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
        3.2.3 การส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ ตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท เช่น
                3.2.3.1 การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ (เช่น การเปิดบัญชี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การตั้ง ใช้ เปลี่ยนแปลงวงเงิน หรือปรับปรุงบัญชี การจ่ายเงินปันผลและดอกเบี้ย การคืนเงินต้น การรับชำระราคา การอายัดบัญชี อายัดบัตร ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี การทำรายงานธุรกรรม การกระทบยอด การจัดเตรียมเอกสารของข้อมูลลูกค้าเพื่อประกอบการทำธุรกรรมของลูกค้า เช่น การรับรองเอกสาร)
                3.2.3.2 การมอบสิทธิประโยชน์ และการดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
                3.2.3.3 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า การดำเนินธุรกรรมหลังการขาย การอำนวยความสะดวกลูกค้า และ/หรือการจัดการสินค้าสมนาคุณให้กับลูกค้า
                3.2.3.4 การให้คำปรึกษาหรือแนวทางการจัดการความเสี่ยง
                3.2.3.5 การจัดการข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหา การดำเนินการตามคำขอลูกค้า
                3.2.3.6 การรับชำระเงินหรือทรัพย์สินใดๆ
                3.2.3.7 การติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ การยกเลิกการบริการ
        3.2.4 การดำเนินการทางการตลาดที่ไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย เช่น
                3.2.4.1 การพิจารณากลุ่มลูกค้าเพื่อการนำส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม หรือการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม
                3.2.4.2 การนำส่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม งานอีเว้นท์ หรือการประชุมที่บริษัท จัดขึ้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น การลงทะเบียนเข้างาน)
                3.2.4.3 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือสิทธิพิเศษที่ท่านร้องขอ หรือการแจ้งสิทธิประโยชน์ของท่าน
                3.2.4.4 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการประเภทเดียวกัน / ใกล้เคียงกับที่ท่านมีอยู่กับบริษัท หรือบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท
                3.2.4.5 การติดต่อในกรณีที่ท่านยังสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการไม่สำเร็จ (drop - off) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในกรณีที่ท่านต้องการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการประเภทเดียวกันกับบริษัท อีกครั้ง หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือบริการอื่นที่น่าจะอยู่ในความสนใจของท่าน
                3.2.4.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (เช่น การให้สิทธิประโยชน์และของรางวัล)
        3.2.5 การวิเคราะห์ วิจัย และ/หรือจัดทำข้อมูลทางสถิติที่ไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการภายในบริษัท เอง เช่น การวิเคราะห์ วิจัย วิจัยการตลาด จัดทำข้อมูลทางสถิติ การจัดทำรายงานสำหรับการใช้ภายในบริษัท
        3.2.6 การดำเนินงานอื่นๆ ของบริษัท เช่น
                3.2.6.1 การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบภายในบริษัท
                3.2.6.2 การรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
                3.2.6.3 การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า หรือ การเก็บบันทึกข้อมูลลงระบบหรือฐานข้อมูล
                3.2.6.4 การพิจารณาทบทวนคุณภาพเครดิตลูกค้า
                3.2.6.5 การแจ้งเตือนชำระหนี้หรือต่ออายุผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ
                3.2.6.6 การติดตามทวงถามหนี้
                3.2.6.7 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจภายหลังใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
                3.2.6.8 การดำเนินคดีหรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                3.2.6.9 การร่วมงาน การประสานงาน และ/หรือการมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทนหรือร่วมกับบริษัท (เช่น เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ออกแบบประสบการณ์การให้บริการลูกค้า ออกแบบกระบวนการ หรือการสนับสนุนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ)
                3.2.6.10 การโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ การบริหารกิจการของบริษัท และบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท
                3.2.6.11 การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การควบคุมการเข้า - ออกสถานที่ทำการของบริษัท
                3.2.6.12 การจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการจัดการเหตุการณ์กระทำผิดต่อกฎหมาย หรือเหตุการณ์ต้องสงสัย (เช่น การทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การก่ออาชญากรรม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง การวางแผนการจัดการ การตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การเก็บหลักฐาน การรายงาน และ/หรือการดำเนินการตรวจจับ)
                3.2.6.13 การทำฐานข้อมูลด้านความเสี่ยงทางธุรกิจต่อบริษัท
                3.2.6.14 การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสื่อสาร และการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์

3.2.7 การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลบริษัท เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายประกันชีวิต กฎหมายประกันวินาศภัย กฎหมายคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กฎหมายระบบการชำระเงิน กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน กฎหมายสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย และกฎหมายอื่นๆ ที่บริษัท จำเป็นต้องปฏิบัติตามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต

3.2.8 การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3.2.9 การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

3.2.10 การดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท

        ทั้งนี้ หากบริษัท จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านสำหรับการเข้าทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท และ/หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเหล่านั้นแก่บริษัท เมื่อมีการร้องขอ หรือกรณีที่ท่านเลือกที่จะลบบัญชีผู้ใช้งานของท่านออกจากแอปพลิเคชันที่ให้บริการของบริษัท บริษัท อาจจะไม่สามารถพิจารณาอนุมัติหรือส่งมอบ/จัดหา ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านได้ ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัท ได้

4. บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

        บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในประกาศฉบับนี้ หรือในบางกรณี ท่านอาจอยู่ภายใต้ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเหล่านั้นอีกด้วย โดยที่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามแต่ความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมของท่าน ดังต่อไปนี้

ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
ผู้ให้บริการของบริษัท บริษัท อาจใช้บริษัทอื่น คู่ค้า ตัวแทนของบริษัท ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ หรือผู้ให้บริการภายนอกเพื่อประกอบธุรกิจแทนบริษัท หรือเพื่อช่วยสนับสนุนการให้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท แก่ท่าน ด้วยเหตุนี้ บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัท
○ ผู้ให้บริการยืนยันตัวตนบนโลกดิจิทัล (National Digital ID)
○ ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ (National Interbank Transaction Management and Exchange: NITMX)
○ ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิน
○ ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์และบริการนำส่งข้อความ (SMS)
○ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
○ ผู้ให้บริการ Cloud Computing
○ ผู้ให้บริการเพื่อการทำการตลาด
○ ผู้ให้บริการคลังเก็บเอกสาร
○ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์
○ ผู้ให้บริการช่องทางการรับชำระเงิน
○ ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้
○ โรงพิมพ์หรือผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์
○ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุ
○ ผู้ให้บริการสำหรับการให้บริการอำนวยความสะดวก (Concierge Services)
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ร่วมมือกันในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
ทั้งนี้ กรณีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพื่อการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ หรือการเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ท่าน บริษัท จะแจ้งรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจให้ท่านทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ความยินยอม โดยการนี้ พันธมิตรทางธุรกิจสามารถยึดถือตามความยินยอมที่บริษัท ได้มา
บุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี บริษัท มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจหรือมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึง
○ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
○ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลบริษัท เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมการปกครอง ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมบังคับคดี กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
○ หน่วยงานราชการ
○ สมาคม หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นใดตามความจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือภาระหน้าที่ตามข้อบังคับ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
○ ผู้สอบบัญชี
○ ผู้ตรวจสอบภายนอก
○ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
○ ที่ปรึกษาด้านภาษี
○ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
○ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ตามแต่กรณี
ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ และ/หรือผู้รับโอนสิทธิในธุรกรรมหรือการควบรวมกิจการต่างๆ ของบริษัท ในกรณีที่บริษัท มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกันนั้น บริษัท อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังคู่ค้า ผู้สนใจ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ และ/หรือผู้รับโอนสิทธิดังกล่าว
บุคคลที่สามอื่นใด บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้ บุคคลที่สามอื่นใดที่รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
○ บุคคลที่ท่านมีสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกรรมร่วม (เช่น บุคคลอ้างอิง ผู้รับผลประโยชน์ หรือสถานทูตเพื่อการรับรองเอกสาร)
○ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือระบบงานของบริษัท
○ องค์กรกลางเพื่อการโอนเงินไปยังบริษัท ต่างประเทศ (SWIFT)
○ สมาชิกของผู้ให้บริการยืนยันตัวตนบนโลกดิจิทัล (National Digital ID)
○ ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร (เช่น VISA, Mastercard, JCB, UPI)
○ มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
○ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์
○ สาธารณะหรือบุคคลทั่วไป

5. บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหรือไม่

        บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บนแพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งที่ร่วมมือกันในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของท่านในต่างประเทศ เป็นต้น
        กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ บริษัท จะดูแลให้มั่นใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าวเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับประเทศไทย

6. การใช้งานคุกกี้ และ/หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

        บริษัท อาจเก็บรวบรวมและใช้งานคุกกี้ และ/หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เมื่อท่านมีการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท รวมถึงการทำธุรกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท ผ่านช่องทางดิจิทัลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเก็บรวบรวมคุกกี้ และ/หรือการใช้งานเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จะช่วยให้บริษัท สามารถจดจำการใช้งานและความชื่นชอบของท่าน รวมถึงการวิเคราะห์ความสนใจของท่านเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ให้ตอบสนองต่อความต้องการและการใช้งานของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท
        นอกจากนี้ บริษัท อาจมีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่านแก่ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Google ทั้งในและต่างประเทศ โดย Google จะมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น คุกกี้ และ/หรือSoftware Development Kit (SDK) ในการติดตามและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์และ / หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ได้ที่หัวข้อ “How Google uses data when you use our partner's sites or apps” ที่ www.google.com/policies/privacy/partners หรือ URL อื่นตามที่ Google กำหนด

7. บริษัท จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

        บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในประกาศฉบับนี้ และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นตามระยะเวลาที่จำเป็นตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น
        7.1 จัดเก็บไว้ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 5-10 ปีนับแต่ยุติความสัมพันธ์ตามแต่กรณี
        7.2 จัดเก็บไว้ตามกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร 10 ปีนับแต่ยุติความสัมพันธ์
        ทั้งนี้ บริษัท จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

8. บริษัท คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

        บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Safeguard) มาตรการเชิงบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน สภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เก็บรวบรวม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
        บริษัท ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท ได้กำหนดประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสม การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจัดให้มีมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัท มีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท กำหนดขึ้น

9. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

        สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และประกาศที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัท กำหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและ/หรือมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์

        9.1 สิทธิขอถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้กระทำขึ้นก่อนการถอนความยินยอม
        ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการขอรับบริการ อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือให้บริการกับท่านได้ หรืออาจส่งผลให้ธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องถูกระงับ หรือหยุดลงชั่วคราว หรืออาจส่งผลกระทบต่อท่านในการรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ถูกใจมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องหรือตรงตามความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนถอนความยินยอม

        9.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัท ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัท เปิดเผยว่าบริษัท ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
        ทั้งนี้สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการทำสำเนาโดยไม่คิดค่าบริการแก่ท่าน สำหรับสำเนาชุดแรกเท่านั้น สำหรับสำเนาที่เกินกว่าชุดแรก บริษัทอาจคิดค่าบริการ ค่าดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งค่าบริการ ค่าดำเนินการ ให้ท่านทราบก่อนการทำสำเนา

        9.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัท ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
        ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท ได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

        9.4 สิทธิขอคัดค้าน ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัท จะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัท สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
        นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย

        9.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัท หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

        9.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัท อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอใช้สิทธิคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัท หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริษัท ระงับการใช้แทน

        9.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

        9.8 สิทธิร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัท อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัท ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัท จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย
         ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

สิทธิ ระยะเวลาดำเนินการ
(นับแต่วันที่ท่านได้ยื่นคำขอและเอกสารประกอบครบถ้วน
สิทธิขอถอนความยินยอม ภายใน 7 วันทำการ
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล ภายใน 30 วัน
สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล
สิทธิขอคัดค้าน
สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ภายใน 7 วันทำการ

10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้

        บริษัทจะยังคงเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทมีอยู่ในครอบครองก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ต่อไป ตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่เดิม โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง รวมถึงท่านมีสิทธิที่จะสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งขอใช้สิทธิตามกฎหมายได้เหมือนเช่นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บหลังวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้เช่นกัน แต่หากบริษัทจะมีการเปิดเผยและการดำเนินการอื่นใดที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์ที่มีอยู่เดิม บริษัทจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามบทบัญญัติที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ต่อไป

11. บริษัท จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

        บริษัท อาจพิจารณาทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ บริษัท จะดำเนินการประกาศประกาศฉบับปัจจุบันให้ท่านทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท

12. ท่านจะติดต่อบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

        หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางดังนี้

        อีเมล: dpo@netdesigngroup.com
        ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
        หมายเลขโทรศัพท์: 02-6421105

ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป