Hướng dẫn dùng chức năng SFTP CONNECTION INFOMATION

Đây là chức năng đã được thêm vào hosting để khách hàng có thể thao tác cấu hình bằng ứng dụng hoặc terminal. Có 2 các để sử dụng tài khoản này là dùng giao thức SFTP và SSH. Dưới đây là cách kết nối vào hosting bằng 2 giao thức này.

1. Kết nối dùng giao thức SFTP.

Để kết nối bằng giao thức này, các bạn cần dùng phần mềm thứ 3 để kết nối. VD : winscp, filezilla,... Ở đây kỹ thuật dùng ứng dụng filezila.

B1. Mở ứng dụng filezilla lên chọn file > site manager.

B2.  Điền thông tin tài khoản trong mục SFTP connector vào đây. Mục protocol các bạn chọn SFTP - SSH. Sau đó nhấn connect.

B3. Có 1 bảng popup hiện lên các bạn tích vào always trust sau đó chọn ok.

B4.  Giao diện sau khi kết nối có dạng : 

2. Kết nối dùng giao thức SSH.

Đây là giao thức mà các bạn cần dùng lệnh để thao tác nên cần có kiến thức về linux.

Để dùng giao thức này các bạn cần dùng phần mềm bên thứ 3 như putty, morbaXterm,... Ở đây kỹ thuật dụng phần mềm morbaXterm.

B1. Mở ứng dụng morbaXterm > chọn session > ssh sau đó điền thông tin tài  khoản trong mục SFTP connector vào > chọn ok.

B2. Sau đó sẽ chuyển sang giao diện điền password. Lưu ý : Với cách kết nối này khi điền mật khẩu sẽ không hiện bất cứ ký tự nào. Khi gõ các bạn cần tắt phần mềm gõ tiếng việt để tránh gõ lỗi hoặc lưu ý khi copy paste chỉ tha tác 1 lần tránh lặp pass dẫn đến không đăng nhập được.

B3. Đây là giao diện khi kết nối thành công.

  • FAQ liên quan

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi