Người dùng có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu bằng cách:

B1: Trên Menu, chọn “Change Password”

B2: Điền password cũ và password mới vào form thông tin => Chọn “Submit”

Select country you prefer.

Chat với chúng tôi