Hướng dẫn cách xem file log trên VPS

Việc xem file log là công việc thường làm của người quản trị server. Trong Linux, toàn bộ log file của server được lưu trong thư mục /var/log.

Để di chuyển đến thư mục này bạn dùng lệnh:

cd /var/log/

Dùng ls -l để liệt kê hết file trong thư mục này bạn sẽ thấy một số file log chính:

/var/log/auth.log: Lưu các log về xác thực

/var/log/boot.log : Log các hoạt động trong quá trình khởi động hệ thống

/var/log/cron: Log lưu các lịch hoạt động tự động

/var/log/dmesg : Giống log message bên dưới nhưng chủ yếu là log bộ đệm

/var/log/message: Log lưu thông tin chung của hệ thống

/var/log/httpd/: Thư mục chứa log của dịch vụ Apache

/var/log/maillog: Các log hoạt động mail trên máy chủ

/var/log/secure: Log bảo mật

/var/log/wtmp  : Ghi log đăng nhập

/var/log/yum.log: Các log của Yum

Nếu bạn cài thêm các phần mềm khác, sẽ có các file log với tên tương ứng ở đây.

Để xem file log chúng ta thường dùng lệnh tail hoặc less

more -f /var/log/secure
tail -n 30 /var/log/secure //xem 30 dòng đầu của log

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi