Hướng dẫn tăng giới hạn dung lượng import database trên phpMyAdmin trên dich vụ Cloud

Trong 1 số trường hợp, phpMyAdmin mặc định cho phép import cơ sở dữ liệu (database) với dung lượng là 2M.

Database quý khách dung lượng lớn hơn thì khi import sẽ báo lỗi. Quý khách tham khảo các bước sau để tăng thông số này.

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS, Server với quyền root 

Bước 2: Xác định VPS, Server đang dùng file php.ini ở đường dẫn nào

#php --ini

1

Bước 3: Edit file này

2

Bước 4: Tìm các thông số sau và sửa lại chỉ số mong muốn. 

Lưu ý: 2 thông số này phải bằng nhau

  • upload_max_filesize
  • post_max_size 

3

4

Bước 5: Lưu lại cấu hình file này và restart web service, sau đó kiểm tra lại việc import database qua phpMyAdmin.

#/etc/init.d/httpd restart

Chúc quý khách thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi