Để thêm ổ đĩa mở rộng quý khách vui lòng thao tác theo các bước sau:

1. Kiểm tra ổ đĩa.

[root@zcloud ~]# fdisk -l

 

2. Tạo file system trên ổ đĩa mới: /dev/vdb: 53.7 GB

[root@zcloud ~]# /sbin/mkfs.ext4 -L /add_disk01 /dev/vdb

 

mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)

Filesystem label=/add_disk01

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks

3276800 inodes, 13107200 blocks

655360 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=2162163712

400 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

8192 inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

          32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,

          4096000, 7962624, 11239424

Allocating group tables: done

Writing inode tables: done

Creating journal (32768 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

 

3. Backup thư mục muốn mount vào. Ví dụ như thư mục /home

[root@zcloud ~]# mkdir /home_backup

[root@zcloud ~]# rsync -avzh /home/* /home_backup/

 

sending incremental file list

 

4. Mount ổ đĩa mới vào thư mục /home.

Mở file /etc/fstab và thêm dòng sau: “/dev/vdb /home ext4 defaults 0 1 “

[root@zcloud ~]# vim /etc/fstab

 

5. Chạy lệnh mount.

[root@zcloud ~]# mount -a

 

6. Kiểm tra lại kết quả.

[root@zcloud ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/vda2 50G .9G 44G 9% /

devtmpfs 992M 0 992M 0% /dev

tmpfs 1001M 0 1001M 0% /dev/shm

tmpfs 1001M 17M 984M 2% /run

tmpfs 1001M 0 1001M 0% /sys/fs/cgroup

tmpfs 201M 0 201M 0% /run/user/0

/dev/vdb 50G 53M 47G 1% /home

 

-> Đã mount thành công: /dev/vdb 50G 53M 47G 1% /home

vps

7. Copy lại dữ liệu từ folder home cũ về folder mới mount vào.

[root@zcloud ~]# rsync -avzh /home_backup/* /home/

 

sending incremental file list

 

Và bây giờ bạn có thêm dung lượng sử dụng cho lưu trữ file.

Ổ đĩa có tuỳ chọn từ 50GB - 700GB tại Z.com

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi