Cấu hình Outlook với email server

Bạn chọn File -> Account Settings

1

2

Bạn nhập đầy đủ thông tin, sau đó chọn Manual setup or additional server types -> Next

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi