Cân bằng tải của Z.com cung cấp chức năng phân phối lưu lượng truy cập đến VPS. Bạn có thể phân phối tải hoặc tạo hệ thống dự phòng. Phương thức chuyển gói là phương pháp DSR. Vì đây là phương pháp cần thiết để chuyển các gói tin trực tiếp từ VPS cho khách hàng nên sẽ cần phải thiết lập nó trên VPS (OS). Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một ví dụ thiết lập.

Tạo danh sách Health Monitor

 

Health Monitor giúp xác định các bộ cân bằng tải Health check (theo dõi trực tiếp) cho máy chủ đích. Cân bằng tải của Z.com có thể chọn từ ba giao thức: HTTP, TCP và PING. Vui lòng chọn giao thức phù hợp với dịch vụ cân bằng tải.

[1] Click vào [Mạng] từ trình đơn bên trái

vps1

[2] Chọn [Danh sách Health Monitor] từ Cân bằng tải và click vào biểu tượng [Cài đặt]

lb1-1

[3] Click vào [+]

lb4

[4] Sau khi chọn và nhập các giá trị phù hợp cho mỗi mục, click vào nút [Lưu]

lb5

[5] Health Monitor đã được tạo

lb11

Tạo cân bằng tải

 

[1] Click vào [+ Cân bằng tải]

lb1

[3] Sau khi chọn [Khu vực] mà bạn mong muốn, click [Thêm mới]

lb2

[4] Một cân bằng tải đã được thêm mới (địa chỉ IP của bộ cân bằng tải sẽ khác nhau tùy thuộc vào môi trường và khu vực). Click vào phần địa chỉ IP để hiển thị thông tin chi tiết của cân bằng tải.

Tiến hành thiết lập cân bằng tải đích

 

[1] Để thiết lập cân bằng tải cho mỗi cổng TCP, trước tiên hãy chọn cổng nguồn cân bằng tải. Tiếp theo, click vào biểu tượng cài đặt để tiến hành cấu hình máy chủ cân bằng tải.

lb7-1

[3] Chọn [Phương pháp cân bằng tải] và [Health Monitor] tương ứng và thêm địa chỉ IP đích cho cân bằng tải. Phương pháp cân bằng tải như sau.

Round Robin: Phân phối đồng đều cho mỗi máy chủ.
Lease Connection: Phân bổ cho các máy chủ có số lượng kết nối ít nhất.
Sau khi cài đặt, click vào [Lưu].

lb8

[4] Thiết lập cân bằng tải đích đã được hoàn thành

lb10

Thiết lập phía VPS

 

Phương thức truyền tải gói của cân bằng tải là phương pháp DSR. Đây là phương pháp cần thiết để chuyển các gói tin trực tiếp từ VPS cho khách hàng và là phương pháp cần thiết để thay đổi các thiết lập mạng. Chúng tôi sẽ giải thích phương pháp thiết lập với CentOS 6.6 ở dưới đây.

Có hai phương pháp để tiến hành thiết lập iptables và thêm giao diện loopback.

Phương pháp cấu hình giao diện Loopback

 

[1] Chỉnh sửa tập tin cấu hình của giao diện loopback

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo:0

 

Nội dung của tập tin như sau:

DEVICE=lo:0
IPADDR=[Địa chỉ IP ảo của cân bằng tải]
NETMASK=255.255.255.255
ONBOOT=yes

 

[1] Khởi động lại dịch vụ mạng để phản ánh cài đặt

service network restart

 

Phương pháp thiết lập iptables

 

[1] Thực hiện lệnh sau

iptables -t nat -A PREROUTING -d [Địa chỉ IP ảo của cân bằng tải] -j REDIRECT

 

Để lưu thiết lập, hãy viết thiết lập trong/etc/sysconfig/iptables

[2] Trường hợp CentOS7

Vì CentOS 7 được quản lý bởi firewalld và NetworkManager nên không thể thiết lập trong iptables. Vui lòng tham khảo quy trình sau đây.

# Thêm dịch vụ http vào firewalld (giống như mở cổng 80 trong iptables)
firewall-cmd --add-service http

# Thêm địa chỉ IP của cân bằng tải làm bí danh cho # eth0
nmcli c mod eth0 + ipv4.addresses "[Địa chỉ IP ảo của cân bằng tải]/32"

# Khởi động lại giao diện mạng để phản ánh cài đặt
nmcli c down eth0; nmcli c up eth0

 

[2] Xác nhận rằng bạn có thể truy cập bình thường

Vui lòng truy cập địa chỉ IP ảo của cân bằng tải để xác nhận rằng nó được tải cân bằng đúng cách.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi