Bằng cách sử dụng script khởi động, bạn có thể tự động thực hiện các lệnh đã được thiết lập trước đó khi thêm máy chủ Cloud VPS. Nhờ vậy, bạn sẽ có thể cải thiện hiệu suất công việc.

Script khởi động là một tính năng có thể thực hiện script tự động khi thêm máy chủ. Bằng cách sử dụng script khởi động đã được tạo trước đó, bạn có thể tự động thực hiện các thao tác sau vào thời điểm tạo VPS:
· Cài đặt các ứng dụng cần thiết và cập nhật gói.
· Cài đặt đăng nhập và đăng ký người dùng.
· Các cài đặt khác bên trong máy chủ.
Tự động hóa các hoạt động này sẽ giúp thời gian thiết lập khi khởi tạo máy chủ trở nên ngắn gọn hơn, giảm khối lượng công việc và cải thiện hiệu suất làm việc.

Bài viết tham khảo:

Thêm máy chủ Cloud VPS bằng cách sử dụng script khởi động

Danh sách script khởi động

 

1. Cài đặt Zimbra Email Server                                                                             Tải file

Mô tả Xác nhận Hệ điều hành hoạt động Hướng dẫn sử dụng
Đây là script cài đặt Zimbra Communication Edition trên CentOS 7.x CentOS 7.1 trở lên Tải file
Địa điểm viết lại
#Nhập tên miền bạn muốn sử dụng cho email server

readonly DOMAIN_NAME="" # Tên miền được sử dụng cho email server

 

2. Kusanagi Control Panel (Thiết kế bởi Z.com Việt Nam) Tải file

Mô tả Xác nhận Hệ điều hành hoạt động Hướng dẫn sử dụng
Đây là script cài đặt Kusanagi Control Panel Ứng dụng Kusanagi Cloud Sao chép Script URL và đặt vào trường URL trống trong script khởi động.

3. Cài đặt Let's Encrypt Tải file

Mô tả Xác nhận Hệ điều hành hoạt động Hướng dẫn sử dụng
Đây là script cài đặt LAMP trên CentOS và có thể lấy được chứng chỉ Let's Encrypt. Let's Encrypt được thiết lập để gia hạn chứng chỉ tự động (1 tháng). CentOS 7.1 trở lên

Tải file.

Thông tin về tên miền để thiết lập SSL ở trong script. Vì đây là nơi để thiết lập thông tin API, vui lòng nhập vào và sử dụng. 

Tên miền và các bản ghi A được đăng ký cùng thời điểm. Thực thi script mà không cần đăng ký DNS của tên miền đích. Vui lòng thiết lập Name Server của tên miền thành Name Server của Z.com Việt Nam (ns-a1.cloudnetvn.com, ns-a3.cloudnetvn.com, ns-a5.cloudnetvn.com).

Địa điểm viết lại
#Nhập thông tin API hiển thị trên control panel - trang API.

readonly API_TENANT_ID="" # Tenant ID
readonly API_USERNAME="" # API user name
readonly API_PASSWORD="" # API password

#Nhập tên miền để thiết lập SSL miễn phí.
readonly DOMAIN_NAME="" # Tên miền bạn muốn sử dụng
readonly MAIL_ADDRESS="" # Địa chỉ E-mail để đăng ký Let's Encrypt

 

4. Thiết lập Additional Disk Tải file

Mô tả Xác nhận hệ điều hành hoạt động Hướng dẫn sử dụng

Đây là script tự động thực hiện định dạng, mounting, và bổ sung các đĩa mới vào fstab.

Khi thêm VPS, bắt buộc phải chọn một tùy chọn đĩa mới.

CentOS 6.6 trở lên
Ubuntu 14.04 trở lên
Debian 7.11 trở lên
Fedora 26 trở lên

Tải file.

Để có một nơi để chỉ định thư mục đích mount trong script, vui lòng viết lại.

Địa điểm viết lại
#Dòng thứ 4, điểm mount được liệt kê. Nếu thư mục không tồn tại, tạo một thư mục mới và gắn kết nó.
readonly MOUNT_POINT="" # Viết điểm mount ở đây bằng đường dẫn đầy đủ

 

5. Cài đặt NextCloud Tải file

Mô tả Xác nhận Hệ điều hành hoạt động Hướng dẫn sử dụng

Script cài đặt NextCloud trên CentOS.

Sau khi hoàn thành khởi tạo VPS, bạn có thể hiển thị màn hình ban đầu để đăng ký tài khoản quản trị bằng cách truy cập vào "http://(địa chỉ IP của VPS)/nextcloud"

CentOS
7.4 / 7.3 / 7.2 / 7.1

Sao chép URL hoặc tải file.

Trường hợp sao chép URL, dán URL đã sao chép vào trường "Chỉ định URL" trong "Script khởi động" tại màn hình thêm máy chủ.

Trường hợp tải file, dán script trực tiếp vào trường "Nhập văn bản" trong "Script khởi động" tại màn hình thêm máy chủ.

6. Cập nhật CentOS Package Tải file

Mô tả Xác nhận Hệ điều hành hoạt động Hướng dẫn sử dụng
Đây là script để update tất cả các gói trong CentOS. CentOS 6.6 trở lên

Sao chép URL hoặc tải file.

Trường hơp sao chép URL,dán URL đã sao chép vào trường "Chỉ định URL" trong "Script khởi động" tại màn hình thêm máy chủ.

Trường hợp tải file, dán script trực tiếp vào trường "Nhập văn bản" trong "Script khởi động" tại màn hình thêm máy chủ.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi