B1: Trên Menu, chọn “Domain” => Xuất hiện danh sách tên các website đang được quản lý trên hệ thống Failover Hosting

7

B2: Trong mục Virtual machine, lựa chọn PHP7 hoặc HHVM cho từng website

Lưu ý: Bạn có thể xóa bỏ website bằng cách ấn vào biểu tượng thùng rác. Cần lựa chọn một cách thận trọng

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi