B1: Trên Menu, chọn “SEO IP Manager”

B2: Trên IP list, tìm tên miền bạn muốn thay đổi IP => Chọn icon “Action”

3

B3: Xuất hiện cửa sổ “Change IP Website” cho phép bạn lựa chọn IP mà bạn muốn => Bấm “Change"

3-1

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi