Chặn email rác trên Outlook

Trong quá trình sử dụng giao dịch dịch email với khách hàng thỉnh thoảng Bạn sẽ phải nhận một vài thư rác không mong muốn. Nếu thư đó chỉ gửi tới Bạn một lần thì không nói làm gì nhưng nếu thư đó vẫn đều đặn gửi thư tới bạn thì đây là vấn đế rất khó chịu khi phải nhận những email không mong muốn này.

Để chặn các thư rác trước tiên bạn cần nháy chuột phải vào thư cần chặn và làm theo các bước

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi