Kiểm tra và mở port VPS trên CentOS

Nếu bạn muốn mở hoặc đóng port cho VPS thì phải chỉnh sửa file cấu hình của iptables. Mặc định thì file này có đường dẫn là /etc/sysconfig/iptables

Để sử dụng sâu hơn, các bạn tham khảo bài viết : Hướng dẫn sử dụng Iptables
Đối với CentOS 7, các bạn tham khảo Thiết lập tường lửa FirewallD

Mở port VPS

Ví dụ để mở port xxx, bạn hãy thực hiện lệnh sau:

iptables -I INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport xxx -j ACCEPT

Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables

service iptables save
service iptables restart

Đóng port VPS

Để đóng port bất kỳ, bạn chỉnh sửa trực tiếp file /etc/sysconfig/iptables, comment những dòng có port cần đóng.

nano /etc/sysconfig/iptables

Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables

service iptables save
service iptables restart

Kiểm tra lại port đang mở

Danh sách toàn bộ port đang mở:

iptables -L -n

Kiểm tra port đang được dùng bởi service nào:

netstat -anp | grep 80

hoặc

lsof -i | grep 80

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi