Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách thiết lập để mount ổ đĩa bổ sung SSD trên VPS. Ổ đĩa bổ sung SSD có thể được thêm từ trường [Ổ đĩa bổ sung] thuộc menu [Cài đặt VPS] như sau.

* Plan 1 bộ nhớ 1GB có dung lượng ổ SSD mặc định là 20GB.

screenshot_2018_4_19

Các thao tác sau có thể thực hiện với CentOS 7, CentOS 6, Ubuntu 14.04, Debian 8.

Khởi tạo phân vùng

parted -s -a optimal /dev/vdb -- mklabel msdos mkpart primary ext4 1 -1

 

Tạo file hệ thống (Ví dụ: ext4)

mkfs.ext4 /dev/vdb1

 

Tạo thư mục mount (Ví dụ: data)

mkdir /data

 

Tiến hành mount

mount /dev/vdb1 /data

 

Kiểm tra bộ nhớ đã được mount

df -h

Filesystem                                          Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup-lv_root
                                                                                                                      47G 979M 44G 3% /
tmpfs                                                 499M 0 499M 0% /dev/shm
/dev/vda1                                          477M 52M 400M 12% /boot
/dev/vdb1                                          197G 60M 187G 1% /data

 

* Trường hợp mount tự động khi khởi động VPS, cần thiết lập mount tự động trong / etc / fstab.

Ví dụ về thiết lập fstab

(Device file name = / dev / vdb 1, mount point = / data, file system type = ext 4)

# vi /etc/fstab
#Add the following
/dev/vdb1                             /data                                    ext4               defaults             1 1

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi