Bạn chọn đúng vùng (Region) đã đăng ký WordPress, sau đó chọn gói WordPress cần thiết lập.

1

Tại mục WordPress, bạn nhập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn sau:

2

Mục Option, bạn có thể thay đổi tên máy chủ và tên site WordPress.

3

Cuối cùng, bạn click Set để hoàn tất nhé!

4

 

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi