SSH (Secure Shell) là một giao tiếp được mã hóa, một công nghệ truyền thông để đăng nhập và hoạt động trên một máy tính khác tại một địa điểm từ xa... Nó cũng có thể truyền tin an toàn ngay cả thông qua Internet. Có xác thực mật khẩu và chứng thực khoá công khai khi xác thực với SSH. Vì việc xác thực khóa công khai được thực hiện bằng sự kết hợp của khóa công khai và khóa riêng, nó mạnh hơn xác thực mật khẩu. Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu phương pháp xác thực mật khẩu.

Chuẩn bị phần mềm SSH Client

 

Sau đây là phần mềm SSH Client đại diện.
TeraTerm
PuTTY

Kiểm tra địa chỉ IP

 

Để kết nối SSH, bạn cần phải kiểm tra địa chỉ IP của VPS.

[1] Click vào [Máy chủ] từ trình đơn bên trái.

m1

2. Click vào [Tên máy chủ] của máy chủ đích từ [Danh sách Cloud VPS].

vps7

[3] Bạn có thể kiểm tra mục [Địa chỉ IP] trong trường [Thông tin mạng]

vps3-1

Kết nối với phần mềm SSH Client

 

Kết nối với VPS bằng địa chỉ IP đã được xác nhận bởi phần mềm SSH Client và mật khẩu gốc đã được đặt khi thêm VPS.

* Vui lòng xác nhận với từng nhà cung cấp về phương pháp hoạt động chi tiết của phần mềm SSH Client.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi