Bằng cách sử dụng private network, bạn có thể tách nhiều máy chủ ra khỏi Internet và xây dựng cấu hình mạng của riêng bạn. Bạn có thể thiết lập để xây dựng một hệ thống Web với hai hoặc ba tầng phân cấp, chẳng hạn như kết nối một máy chủ Web công cộng và một máy chủ cơ sở dữ liệu riêng thông qua một mạng cục bộ.

Tạo private network

 

[1] Click vào [Mạng] từ trình đơn bên trái.

vps1

[2] Click vào [+ Mạng] từ [Mạng nội bộ].

vps5

[3] Sau khi chọn [Khu vực], [Lớp địa chỉ] và [Địa chỉ mạng] mà bạn mong muốn, click [Thêm mới].

vps6

[4] Nếu không có vấn đề gì, chọn [Có].

vps7

[5] Một private network đã được tạo. Tiếp theo, bạn cần kết nối máy chủ với private network đã được tạo. Vui lòng nhấp vào biểu tượng cài đặt bên dưới.

m1

[6] Thiết lập [Kết nối] hoặc [Không kết nối] cho mỗi máy chủ và click vào "Lưu".

m2

Ví dụ về cài đặt VPS

 

Đây là một ví dụ về thiết lập trong CentOS 6.

[1] Xác nhận giao diện mạng đã được thêm vào

# ip link

 

Sẽ là bình thường nếu eth1 được hiển thị như bên dưới.

3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether fa:16:3e:3c:e0:c1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

 

[2] Thiết lập cấu hình mạng cho eth1

Mặc dù giao diện mạng đã được nhận diện, nhưng vì địa chỉ IP chưa được thiết lập nên việc truyền tin thông qua IP cũng chưa thể thực hiện được. Cần thay đổi cài đặt và gán địa chỉ IP.

Phạm vi địa chỉ IP có thể được sử dụng phụ thuộc vào nội dung của việc tạo private network. Trong trường hợp không chắc chắn, bạn có thể xác nhận tại bảng điều khiển.

Tiến hành thiết lập cấu hình giao diện mạng như bên dưới. Ở đây, chúng tôi sử dụng thiết lập của eth1.

# cd /etc/sysconfig/network-scripts
# vi ifcfg-eth1

 

Nội dung của ifcfg-eth1 như bên dưới. Đối với mỗi địa chỉ IP, đặt một giá trị khác nhau cho mỗi máy chủ.

TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
IPADDR="[Địa chỉ IP]"
NETMASK="255.255.255.0"
DEVICE="eth1"
ONBOOT="yes"

 

Sau khi viết tập tin cấu hình, khởi động lại mạng.

# service network restart

 

Bây giờ hãy kiểm tra lại địa chỉ IP đã được gán. Nếu bạn thêm đối số addr vào lệnh ip, địa chỉ IP,... sẽ được hiển thị cho mỗi giao diện.

# ip addr

 

Nếu địa chỉ IP được hiển thị trong inet như bên dưới thì sẽ không có vấn đề gì.

3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether fa:16:3e:3b:f6:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.10.10.1/24 brd 10.10.10..255 scope global eth1
inet6 fe80::f816:3eff:fe3b:f631/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi