Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một ví dụ về tạo CSR cần thiết khi phát hành chứng thư số SSL.
Mặc dù việc xác minh hoạt động được thực hiện theo trình tự bên dưới nhưng nó chỉ là một ví dụ về phương pháp tạo CSR nên sẽ không thể bảo đảm có thể hoạt động được.
Ngoài ra, mỗi ứng dụng đều có mã nguồn mở và sẽ không nhất thiết phải có sự hỗ trợ của chúng tôi, vì vậy vui lòng tham khảo các hướng dẫn cụ thể để biết thêm chi tiết.

 Môi trường ví dụ  Hệ thống Apache 2
 mod_ssl
 open_ssl
Ví dụ

 

[1] Di chuyển đến thư mục conf của Apache, tạo một thư mục mới, và di chuyển đến thư mục đã tạo.

# cd /etc/httpd/conf/
# mkdir /etc/httpd/conf/2016
# cd /etc/httpd/conf/2016/

 

[2] Tạo khóa cá nhân.

# openssl genrsa -des3 2048 > tên thông thường.key

Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
......+++
...........+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase:     ※ Khi được yêu cầu về mật khẩu, vui lòng nhập một mật khẩu tùy ý.
Verifying - Enter pass phrase:     ※ Mật khẩu sẽ được hỏi hai lần, vì vậy vui lòng nhập giống nhau.

 

[3] Hủy bỏ mật khẩu của khóa cá nhân đã được tạo ra.

# openssl rsa -in tên thông thường.key -out tên thông thường.key

Enter pass phrase for tên thông thường.key:
writing RSA key

 

[4] Tạo CSR.

 Mục  Nội dung nhập vào  Ví dụ nhập vào
 Country Name  Tên quốc gia  VN
 State or Province Name  Tên tỉnh/Thành phố  Ha Noi
 Locality Name  Tên địa phương  Dao Duy Anh - Phuong Mai - Dong Da
 Organization Name  Tên tổ chức  GMO-Z.com RUNSYSTEM
 Organizational Unit Name  Tên đơn vị của tổ chức  Service Division
 Common Name  Tên thông thường  cloud.z.com
*.z.com
 Email Address  Địa chỉ email liên hệ  hotro.web.vn@z.com
# openssl req -new -key tên thông thường.key -out tên thông thường.csr

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:Tên quốc gia
State or Province Name (full name) []: Tên tỉnh/thành Phố
Locality Name (eg, city) [Default City]:Tên địa phương
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Tên tổ chức
Organizational Unit Name (eg, section) []:Tên đơn vị của tổ chức
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:Tên thông thường
Email Address []:Địa chỉ email liên hệ

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:    ※Chưa nhập
An optional company name []:  ※Chưa nhập

 

[5] Sao chép khóa cá nhân vào thư mục conf của Apache.

# cp -p /etc/httpd/conf/2016/tên thông thường.key /etc/httpd/conf/

 

[6] Kiểm tra thông tin về CSR đã được tạo ra.

# cat /etc/httpd/conf/2016/tên thông thường.csr

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

 

 

Tài liệu tham khảo này là một ví dụ về việc sử dụng máy chủ tại Z.com Cloud và nó không giới hạn đối với các hoạt động và chính sách của khách hàng.

Quý khách hàng có thể thực hiện các thiết lập và hoạt động cần thiết theo cách sử dụng của riêng mình.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi