Nếu chỉ thêm ổ đĩa bổ sung vào máy chủ ảo, bạn vẫn chưa thể sử dụng khu vực lưu trữ. Vui lòng thực hiện gắn ổ đĩa bổ sung bằng cách tham khảo "Gắn ổ đĩa bổ sung" trong tài liệu tham khảo của máy chủ ảo.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách gắn thêm ổ đĩa bổ sung với phiên bản CentOS 6.

Trường hợp ổ đĩa bổ sung không sử dụng image đã lưu

 

[1] Xác nhận thông tin thêm ổ đĩa bổ sung.

# parted -l

 

[2] Thực hiện định dạng ổ đĩa bổ sung. * Trường hợp tập tin hệ thống là "ext4"

# mkfs -t ext4 /dev/vdb

 

[3] Tạo thư mục đích để gắn ổ đĩa.

# mkdir /mnt

 

[4] Thực hiện gắn.

# mount /dev/vdb /mnt

 

[5] Xác nhận xem việc gắn đã được chấp nhận hay chưa.

# df -h

 

* Trường hợp bạn muốn gắn tự động khi khởi động, bạn cần cài đặt tự động gắn riêng trong / etc / fstab.

Trường hợp ổ đĩa bổ sung sử dụng image đã lưu

 

[1] Xác nhận thông tin thêm ổ đĩa bổ sung.

# parted -l

 

[2] Tạo thư mục đích để gắn ổ đĩa.

# mkdir /mnt

 

[3] Thực hiện gắn.

# mount /dev/vdb /mnt

 

[4] Xác nhận xem việc gắn đã được chấp nhận hay chưa.

# df -h

 

* Trường hợp bạn muốn gắn tự động khi khởi động, bạn cần cài đặt tự động gắn riêng trong / etc / fstab.

 

Tài liệu tham khảo này là một ví dụ về việc sử dụng máy chủ tại Z.com Cloud và nó không giới hạn đối với các hoạt động và chính sách của khách hàng.

Quý khách hàng có thể thực hiện các thiết lập và hoạt động cần thiết theo cách sử dụng của riêng mình.

 

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi