Hướng dẫn quản lý Email Server và Truy cập Webmail

  1. Quản lý Email Server

Bạn chọn mục manage Email

1

Để tạo email, bạn vào mục Email -> Email Accounts

2

Bạn nhập đầy đủ thông tin, rồi chọn Create Account để tạo 1 tài khoản mail.

3

4

5

2.  Truy cập Webmail

Để truy cập webmail có 2 cách:

Cách 1:

Bạn vào tài khoản mail vừa tạo, chọn More -> Access Webmail

6

Bạn nên chọn RoundCube vì thân thiện và dễ sử dụng.

7

Cách 2:

Bạn truy cập vào địa chỉ https://mail.domain.com:2096

Chọn Advanced -> Proceed to mail.senvietnhat.com (unsafe)

9

Để tắt cảnh báo not secure, bạn nên đăng ký ssl cho tên miền nhé!

Sau đó, bạn nhập tên email và password cần truy cập Webmail ->Login

10

 

11

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi