Tài khoản root là tài khản có tất cả các quyền hạn để bạn có thể thay đổi cũng như xóa các tệp tin hệ thống v.v. Sẽ có khả năng các tệp tin quan trọng bị xóa bởi sự thao tác sai, do đó bạn nên tiến hành các thao tác với tư cách user thông thường. Vì user thông thường không có đặc quyền root, nên việc sử dụng sudo sẽ cho phép thao tác các lệnh đòi hỏi quyền root. Trong sudo, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu, nhờ vậy sẽ giúp ngăn ngừa các thao tác sai sót như gõ sai trong lệnh.

Dưới đây là một ví dụ về phương pháp thiết lập bằng cách sử dụng CentOS 7.

Đối với các hoạt động của hệ điều hành khác, vui lòng kiểm tra tài liệu tham khảo của từng hệ điều hành.

Đăng nhập VPS

 

Đăng nhập với tư cách user có quyền root vào VPS bằng cách sử dụng giao diện điều khiển hoặc phần mềm thiết bị đầu cuối.

sudo1

※ Mật khẩu không được hiển thị.

Thiết lập sudo

 

Với VPS Template của Z.com trong CentOS 7, user thông thường thuộc nhóm 「wheel」 ở trạng thái ban đầu có thể sử dụng sudo. Để thiết lập cho user thông thường thuộc nhóm 「wheel」, hãy nhập lệnh sau.

# usermod -G wheel [Tên user trực thuộc]

 

sudo2

Sử dụng sudo

 

[1] Đăng nhập với tư cách user thông thường thuộc nhóm 「wheel」 đã được thiết lập để sử dụng sudo, nhập [sudo] ở đầu và thực hiện lệnh được hiển thị như bên dưới.

$ sudo [command]

 

[2] Vì bạn được yêu cầu nhập mật khẩu, vui lòng nhập mật khẩu đăng nhập của user thông thường mà bạn đã dùng để đăng nhập.

sudo3

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi