Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm (đính kèm) một địa chỉ IP riêng với máy chủ ảo được tạo ra từ bảng điều khiển của Z.com Cloud và cách thiết lập nó trên máy chủ phiên bản CentOS 6.

Trường hợp nhiều địa chỉ IP riêng được chọn khi tạo máy chủ, việc thêm (đính kèm) vào máy chủ và tạo tệp cấu hình của giao diện mạng được thực hiện tự động nên quy trình dưới đây sẽ không cần thiết.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Click vào [Mạng] từ trình đơn bên trái.

vps1

[2] Click vào [+ Mạng] từ [Mạng nội bộ].

vps5

[3] Sau khi chọn [Khu vực], [Lớp địa chỉ] và [Địa chỉ mạng] mà bạn mong muốn, click [Thêm mới].

vps6

[4] Nếu không có vấn đề gì, chọn [Có].

vps7

 

Quy trình thiết lập phía máy chủ

 

[1] Kiểm tra tên thiết bị. Vui lòng xác nhận dựa trên "Địa chỉ MAC" được hiển thị trong "Thông tin mạng" của bảng điều khiển.

# ip link

 

[2] Thêm tập tin cấu hình giao diện mạng. ※ Trường hợp tên thiết bị là 「eth1」.

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

DEVICE=eth1
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
HWADDR=Địa chỉ MAC
IPADDR=Địa chỉ IP riêng
NETMASK=Subnet mask

 

[3] Khởi động lại mạng.

# service network restart

 

[4] Kiểm tra xem thiết lập đã được phản ánh hay chưa.

# ip addr show

 

 

Tài liệu tham khảo này là một ví dụ về việc sử dụng máy chủ tại Z.com Cloud và nó không giới hạn đối với các hoạt động và chính sách của khách hàng.

Quý khách hàng có thể thực hiện các thiết lập và hoạt động cần thiết theo cách sử dụng của riêng mình.

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi