Drupal là một hệ thống quản lý nội dung CMS phổ biến trên toàn thế giới. Với Drupal, bạn có thể tạo mới, thiết lập và cập nhật các nội dung tĩnh như thông tin công ty cũng như các trang blog. Z.com cung cấp dịch vụ VPS với ứng dụng Drupal sẵn có cho phép bạn sử dụng Drupal ngay lập tức.

 

Tạo VPS

[1] Chọn [Thêm máy chủ]
1
[2] Chọn tab [Ứng dụng] ở mục Image và lựa chọn Drupal để tạo VPS
2
[3] Sau khi khởi động VPS, truy cập "http: //[Địa chỉ IP của VPS]/drupal" từ trình duyệt. Sau đó trình cài đặt web của Drupal sẽ được hiển thị. Vui lòng tiến hành cài đặt theo hướng dẫn (Có thể mất một khoảng thời gian do tập lệnh cài đặt sẽ được thực hiện trên máy chủ sau khi khởi động VPS)

3

Thông tin tài khoản truy cập MySQL và tên cơ sở dữ liệu sẽ được yêu cầu trong quá trình cài đặt. Tài khoản truy cập MySQL đã được thiết lập trên VPS, và thông tin sẽ được hiển thị khi đăng nhập vào máy chủ thông qua giao diện điều khiển console hoặc SSH.

4

 

button-dang-ky

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi