Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách quản lý tài khoản FTP trên hosting cPanel. Các bước thực hiện cấu hình như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel tài khoản hosting của quý khách.

7

Bước 2: Vào Menu TỆP chọn mục Tài khoản FTP.

11

12

Tài khoản FTP (FTP Accounts): Thống kê các tài khoản FTP hiện có.

Tài khoản FTP đặc biệt (Special FTP Accounts): Tài khoản FTP đặc biệt (Tài khoản này khi đăng nhập vào FTP, quý khách có thể quản lý được các tập tin của các tài khoản khác trên hosting).

Thêm tài khoản FTP (Add FTP Account).
Tạo một tài khoản FTP.

- Đăng nhập (Login): Điền tên tài khoản muốn tạo.
- Mật khẩu (Password): Khai báo mật khẩu cho tài khoản FTP. (Để đảm bảo tính bảo mật, quý khách vui lòng khai báo mật khẩu từ 6 ký tự trở lên, bao gồm cả số và chữ (hoa, thường), các ký tự đặc biệt).
- Thư mục (Directory): Khai báo thư mục chứa tài khoản trên tài khoản hosting được cấp.
- Hạn mức (Quota): Khai báo dung lượng muốn cấp cho tài khoản FTP, nếu bạn muốn không giới hạn dung lượng chọn Unlimited (Không giới hạn).

Chúc quý khách thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi