Đầu tiên Chúng ta vào mục PHPMYADMIN 

Sau đó chúng ta mở database kết nối với website đang dùng wordpress tìm đến mục wp_user chọn edit để chỉnh sửa.

Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy bảng user_pass  đặt lại pass và giá trị MD5 (mã hóa mật khẩu) như hướng dẫn sau đó chọn nút "Go" để thực hiện thay đổi.

Như vậy chúng ta đã thay đổi thành công mật khẩu trang quản trị của mình.!

Chúc các bạn thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi