Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình phía máy chủ với phiên bản CentOS 6 để thêm (đính kèm) địa chỉ IP toàn cầu của cùng một phân khúc, trong trường hợp thêm mạng tiêu chuẩn toàn cầu đã được mua cho nhiều máy chủ ảo được tạo ra từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Trường hợp nhiều địa chỉ IP toàn cầu được chọn khi tạo máy chủ, việc thêm (đính kèm) vào máy chủ và tạo tệp cấu hình của giao diện mạng được thực hiện tự động nên quy trình dưới đây sẽ không cần thiết.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Click vào [Máy chủ] từ trình đơn bên trái.

m1

[2] Kiểm tra tên của máy chủ đích từ [Danh sách máy chủ ảo].

m2

[3] Chọn [Tắt nguồn] từ [Hành động].

m3

[4] Nếu không có vấn đề gì, chọn [Có].

m4

[5] Sau khi máy chủ đích dừng lại, vui lòng click vào tên của máy chủ đích.

m5

[6] Click vào [Mạng] từ trình đơn bên trái.

m6

[7] Click vào IP mà bạn muốn gán cho VPS đích trong [Danh sách địa chỉ IP bổ sung] sau đó click vào biểu tượng cài đặt.

m7

[8] Sau khi chọn VPS đích, click [Lưu].

m8

Quy trình thiết lập phía máy chủ

 

[1] Chỉnh sửa tệp cấu hình giao diện mạng. ※ Trường hợp tên thiết bị là 「eth0」.

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
HWADDR=Địa chỉ MAC
IPADDR=Địa chỉ IP toàn cầu (Đích kết nối 1)
NETMASK=Subnet mask
GATEWAY=Cổng
IPADDR2=Địa chỉ IP toàn cầu (Đích kết nối 2)
NETMASK2=Subnet mask

 

[2] Khởi động lại mạng.

# service network restart

 

[3] Kiểm tra xem thiết lập đã được phản ánh hay chưa.

# ip addr show

 

 

Tài liệu tham khảo này là một ví dụ về việc sử dụng máy chủ tại Z.com Cloud và nó không giới hạn đối với các hoạt động và chính sách của khách hàng.

Quý khách hàng có thể thực hiện các thiết lập và hoạt động cần thiết theo cách sử dụng của riêng mình.

 

 

 

 

 

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi