Tài khoản root là tài khản có tất cả các quyền hạn để bạn có thể thay đổi cũng như xóa các tệp tin hệ thống v.v. Sẽ có khả năng các tệp tin quan trọng bị xóa do sự thao tác sai nên không phù hợp với các thao tác bình thường. Trong các thao tác không đòi hỏi quyền root, việc sử dụng user thông thường cũng sẽ cần các biện pháp bảo mật. Với tư cách là một người dùng thông thường, bạn có thể kích hoạt các thao tác lệnh đòi hỏi quyền root. Các thiết lập của sudo được giới thiệu tại đây.

Dưới đây là một ví dụ tham khảo về phương pháp để thêm một user thông thường trong CentOS 7.

Đối với các hoạt động của hệ điều hành khác, vui lòng kiểm tra tài liệu tham khảo của từng hệ điều hành.

Đăng nhập vào VPS

 

Đăng nhập với tư cách user có quyền root vào VPS bằng cách sử dụng giao diện điều khiển hoặc phần mềm thiết bị đầu cuối.

useradd_01

※ Mật khẩu không được hiển thị.

Thêm user thông thường

 

[1] Thêm user thông thường với lệnh sau đây.

# useradd [Tên user]

 

useradd_02

[2] Thiết lập mật khẩu của user thông thường vừa được thêm vào.

# passwd [Tên user]
New password: [Nhập mật khẩu tùy ý]
Retype new password: [Nhập lại mật khẩu đã nhập ở trên]

 

useradd_03

※ Mật khẩu không được hiển thị.

[3] Cài đặt hoàn tất nếu thông báo [passwd: all authentication tokens updated successfully.] được hiển thị.

useradd_04

Đăng nhập bằng user thông thường

 

Đăng nhập vào VPS bằng [Tên user] và [Mật khẩu] của user vừa được thêm vào.

useradd_05

* Đối với tài khoản root trường nhập lệnh bắt đầu bằng [#], nhưng với user thông thường nó sẽ trở thành [$].

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi