Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khởi tạo lại máy chủ từ bảng điều khiển của My Z.com.

Chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái

m1

Danh sách máy chủ sẽ được hiển thị. Click vào thẻ tên máy chủ đích.

* Chỉ VPS đã tạm dừng hoạt động mới có thể khởi tạo lại.

m5

Click vào [Khởi tạo lại máy chủ]

sv1

Màn hình chọn image để khởi tạo lại máy chủ sẽ được hiển thị. Có thể thay đổi OS bằng cách chọn [OS] trong trường [Chọn image]. Nếu bạn chọn [Ứng dụng], bạn có thể thay đổi image ứng dụng như LAMP hoặc WordPress. Cũng có thể khởi tạo lại máy chủ từ các image đã lưu và auto backup.

sv2

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi