Hướng dẫn fix lỗi truy xuất pid file logs/httpd.pid của Apache

Chúng ta có thể gặp một tình huống mà trong khi cố gắng để khởi động lại dịch vụ apache trong khi sử dụng , chúng ta  nhận được một lỗi:

(20014)Internal error: Error retrieving pid file logs/httpd.pid
Remove it before continuing if it is corrupted.

Không có gì phải lo lắng về vấn đề này, chúng ta cần  phải chạy các lệnh sau đây để có được apache làm việc một lần nữa.

Chúng ta SSH vào server sau đó :

Đổi tên httpd.pid hoặc xóa nó khỏi thư mục nhật ký của apache (/ usr / local / apache / logs /) và khởi động lại dịch vụ apache.

================================================

root@server [~]# cd /usr/local/apache/logs/
root@server [/usr/local/apache/logs]# mv httpd.pid httpd.pid.bak
root@server [/usr/local/apache/logs]# /etc/init.d/httpd restart

Apache service sẽ hoạt hoạt động trở lại.

Chúc các bạn thành công. !

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi